Novoročný príhovor

thumbnail

Vážení matičiari, milí priatelia,

 

rok 2017 sa niesol v znamení oslavy hrdinstva našich predkov, ale aj tradičnej viery a národnej kultúry. Bol bohatý na pamätné dni a výročia osobností, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie slovenského národa. Pripomenuli sme si udalosti, ktoré formovali našu vlasť a spoločnosť. Som presvedčený o tom, že môžeme byť právom hrdí na to, čo náš národ v priebehu dejín dosiahol.

V uplynulom roku sme si pripomenuli 200. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana a rovnako aj národovca Andreja Radlinského, ktorí boli príkladom nekompromisných  bojovníkov za národné práva Slovákov. Nemenej dôležité boli Národné matičné slávnosti v Trnave a veľké množstvo matičných podujatí po celom Slovensku. Nemôžeme nespomenúť ani konanie Valného zhromaždenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, ktoré prinieslo generačnú zmenu a snahu, aby sa naša národná ustanovizeň zmodernizovala a opäť získala vážené miesto v slovenskej spoločnosti. Osobne som sa na týchto podujatiach mohol presvedčiť, ako mnohí z Vás svojím príkladom a činorodosťou dokázali to najdôležitejšie – prebúdzať v ľuďoch národnú hrdosť a pocit vlastenectva.

Využívam túto príležitosť, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste akoukoľvek formou a mierou prispeli k dôstojnému priebehu aktivít matičného hnutia na celom Slovensku.
V týchto dňoch Slovenská republika oslavuje svoje 25. výročie. Želám si, aby verejnosť intenzívnejšie vnímala 1. január ako jeden z najdôležitejších štátnych sviatkov Slovákov. Vznik demokratického Slovenska je nepochybne výrazným úspechom generácie národnej inteligencie, ktorá začiatkom 90. rokov 20. storočia so cťou zvládla historickú úlohu svojej doby. Prispela k tomu nielen Matica slovenská, ale aj mnohí z Vás, ktorí ste tieto momenty osobne prežívali a  zúčastnili sa na zápase o svojbytnosť našej vlasti.

Rok 2018 je rokom významných výročí, ktorým budeme venovať mimoriadnu pozornosť. Pripomenieme si vznik prvej Česko-Slovenskej republiky, súvisiacu Pittsburskú dohodu i Deklaráciu slovenského národa. Aj tie viedli k súčasnej slovenskej štátnosti. Zároveň je nový rok pre Maticu slovenskú veľkou výzvou. Stojíme na prelome a chceme si opäť získať rešpekt, ktorý nám patrí. Neoceniteľná práca matičiarov po celom Slovensku je prioritou a jednoznačne si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Na tomto už dôsledne pracujeme.

Dovoľte mi do nového roka každému z Vás zaželať pevné zdravie a duchovnú silu zvládať výzvy, ktorým budete čeliť. Samozrejme, taktiež lásku, radosť zo života a hojné Božie požehnanie.

Želajme si, aby bol tento rok pozitívnym  pre našu vlasť. Pevne verím, že k tomu prispejeme spoločne, že aj túto našu matičiarsku snahu v prospech slovenskej spoločnosti ocení široká verejnosť.

Ešte raz všetkým prajem veľa síl a odhodlania v roku 2018 – v Roku slovenskej štátnosti.

JUDr. Marián Gešper, v. r.

                                                                                               predseda Matice slovenskej

V Martine dňa 2. 1. 2018

 

Novoročný príhovor (pdf)