Oficiálna cesta a rozšírenie spolupráce. Delegáciu Matice slovenskej prijala Matica chorvátska

thumbnail
Delegácia Matice slovenskej bola na pracovnej ceste v Chorvátsku, kde ju prijala  Matica chorvátska (MCH). Cesta sa uskutočnila v prvé februárové dni pod vedením predsedu Dozorného výboru MS JUDr. Štefana Martinkoviča, ďalej bola zastúpená riaditeľom matičného Slovenského historického ústavu doc. Ivanom Mrvom, tajomníkom MS Dr. Viliamom Komorom, a Vierou Šipkovou, starostkou obce Veselé, kde sa narodil prvý predseda MS Dr. Štefan Moyses. Starostka Viera Šipková vyvíja veľké úsilie, aby bola pamiatka na túto veľkú osobnosť nášho národa v obci Veselé nielen zachovaná, ale sa aj rozvíjala a obec sa tak stala významným centrom, resp. jedným z významných centier, a  pamätníkom na spoluzakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej. V Záhrebe delegáciu Matice slovenskej prijali predseda Matice chorvátskej akademik a významný jazykovedec Stjepan Damjanović, podpredseda MCH, literát a všestranný kulturológ Stjepan Sučić, profesor a významný historik Alojz Jembrih či docentka a prekladateľka Zrinka Stričevićová Kovačevićová. Slovenskí matičiari sa stretávali aj s inými významnými chorvátskymi matičiarmi, vedcami i pedagógmi a odborníkmi, rokovali s nimi niekoľko dní a spoločne sa zúčastnili na konferencii k výročiu narodenia biskupa Štefana Moysesa. Samozrejme sa stretli aj s matičiarmi z Matice slovenskej v Chorvátsku a to so záhrebským predsedom Zlatkom Jevakom, ale i s jeho predchodcom a zároveň strýkom, ktorý má už 95 rokov a je v krajanskom živote stále činný a aktívny.
Pred niekoľkými mesiacmi delegácia Matice chorvátskej navštívila Maticu slovenskú a okrem iného bola podpísaná aj zmluva o ich vzájomnej spolupráci. Súčasná cesta by mala začať napĺňať a konkretizovať, teda realizovať spoluprácu. Mohli by to byť recipročné kultúrne podujatia, či už folklórne, iné hudobné,  i divadelné, alebo preklad našej tvorby do chorvátčiny a naopak, napr. preklad histórie Slovákov a Slovenska od matičného historika doc. Ivana Mrvu. Ďalej sú to možnosti uverejňovania prác chorvátskych odborníkov v Slovenských pohľadoch, či našich odborníkov v ich obdobnom časopise Kolo, ako i v ďalších periodikách. Možností je veľa, preto môžeme vysloviť nádej, že spolupráca sa rozvinie a bude na prospech našich národov- slovenského, chorvátskeho, i ostatných slovanských národov.
Pred Maticou slovenskou sú veľké výzvy. Veríme, že tak ako generácie našich predkov, aj súčasná Matica slovenská bude pomáhať nášmu národu. Štefan Moyses a Karol Kuzmány riešili národné témy v úzkej súvislosti s duchovnými, teda kresťanskými hodnotami, v čom je potrebné pokračovať. Obdobne to robili generácie po roku 1919, ako i ďalšie osobnosti. Za ostatné spomeňme aspoň veľkého matičiara a národovca prof. Imricha Sedláka. Veríme, že súčasná Matica slovenská bude pokračovať vo veľkých národných a vlasteneckých činoch, a to s kresťanským akcentom, čo je úloha a povinnosť našej najstaršej národnej ustanovizne.
Viliam Komora
Delegácia Matice slovenskej prijatá Maticou chorvátskou v ich sídle. Foto-Mirko Cvjetko
Delegácia Matice slovenskej prijatá Maticou chorvátskou v ich sídle. Foto-Mirko Cvjetko
Matičiari v bazilike v Mariji Bistrici, Foto-Mirko Cvjetko
Slovenskí matičiari v sídle Matice chorvátskej, Foto-Mirko Cvjetko