Prezídium Matice slovenskej bude aktívnejšie, dohodlo sa na tom s predsedom MS v Bratislave

thumbnail
Bratislava, 6. 2. 2018
Prvé zasadnutie Prezídia Matice slovenskej v novom volebnom období sa uskutočnilo 6. februára 2018 v priestoroch Knižnice slovenskej štátnosti v Bratislave. Prezídium MS ako poradný orgán predsedu Matice slovenskej je zriadené na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi Prezídia MS sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života a na svojom prvom zasadnutí sa stretli takmer všetci. Novým členom Prezídia MS sa stal profesor Jaroslav Chovanec, ktorého predseda Matice slovenskej Marián Gešper v ten deň aj vymenoval. Predsedom Prezídia MS zostal Miroslav Holečko, podpredsedom rovnako Peter Kozolka a tajomníkom Peter Mulík.
Oproti minulým rokom, keď Prezídium MS fungovalo naozaj len ako poradný orgán a nebolo vnímané ako aktívna zložka Matice slovenskej, by mala nastať zmena. Takýto názor vyjadril aj predseda Matice slovenskej a členovia samotného prezídia, medzi nimi aj emeritný generálny biskup ECAV Július Filo. J. Chovanec vyjadril tiež nutnosť viac sa angažovať v prospech Matice slovenskej. Obaja zdôraznili, že Prezídium MS by nemalo byť len statickým poradným orgánom, ale malo by sa aktívnejšie zapájať do činnosti Matice slovenskej i voči členskej základni, aby boli známi aj medzi radovými členmi MS.
Jednohlasne sa dospelo k záveru, že členovia Prezídia MS by mali aktívnejšie vstupovať do činnosti Matice slovenskej. Nejde však len o činnosť ako takú, ale prezídium by malo navrhovať a spolupôsobiť pri tvorbe vízie a téz smerovania Matice slovenskej, ako aj spolupracovať pri jej jednotlivých aktivitách. Do aktivít prezídia by sa mali zapojiť aj spisovatelia, tak ako to bolo v minulosti.
Členovia Prezídia MS by tiež mali získať širšie možnosti realizovania sa v prospech Matici slovenskej v porovnaní s minulosťou. Pôjde napríklad o oblasť vedy, kde môžu vďaka svojej profesionálnej kariére a povesti napomôcť Matici oživenie vedy a spoločenskej prestíže, aká jej historicky patrí. Počas diskusie sa hovorilo tiež o definovaní kompetencií prezídia v Stanovách Matice slovenskej. Tie by mali byť posilnené v jeho prospech úpravou stanov.
Na záver predseda MS navrhol, aby boli členom Prezídia MS zaslané programové a ideové materiály Matice slovenskej na pripomienkovanie, s čím prezídium súhlasilo. Tým sa odštartovalo nové pôsobenie tohto poradného matičného orgánu v tomto funkčnom období. Vďaka tomu sa vytvoria také návrhy na úpravu stanov, ktoré budú v skutočnosti nielen v prospech Prezídia MS, ale najmä Matice slovenskej.
Peter Schvantner
autor fotografie: Peter Schvantner
fotografia zo zasadnutia
fotografia zo zasadnutia