V Dome Matice slovenskej vo Fiľakove prebiehajú zmeny, rušiť sa nebude

thumbnail

V Dome Matice slovenskej vo Fiľakove v súčasnosti prebiehajú zmeny, rušiť sa však nebude. Potvrdil to predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Priamo na juhu Slovenska rokoval začiatkom februára o budúcnosti domu. „Došlo k určitým zmenám na postoch riaditeľov domov Matice slovenskej vo Fiľakove a v Lučenci. Tieto zmeny však boli skôr podmienené rozpočtovými aj finančnými možnosťami Matice slovenskej, keďže tá je, bohužiaľ, obmedzená vlastnými zdrojmi, ktoré nie sú veľké, a tiež štátnou dotáciou. Túto citlivú otázku sme však museli riešiť, a keďže domy Matice slovenskej v Lučenci aj vo Fiľakove chceme udržať, musia mať vyriešenú otázku personálneho obsadenia na najbližšie obdobie,“ vysvetlil šéf Matice.

Zároveň dodal, že lučenský a fiľakovský dom bol riešený aj pre geografickú blízkosť, ktorá medzi dvomi matičnými domami nie je podobná v iných častiach Slovenska. Dom Matice slovenskej vo Fiľakove chce udržať a momentálnu situáciu považuje len za prechodnú. Za zachovanie fiľakovského domu sa vyjadril aj primátor mesta. „Dohoda je taká, že dom bude pokračovať. My za mesto sme spravili prísľub, že tak ako doteraz, budeme naďalej podporovať jeho činnosť. Teraz je už len na nás, aby sme spoločne našli vhodné personálne naplnenie,“ vyjadril sa primátor Fiľakova Attila Agócs.

Fiľakovský dom je aktívny od roku 1996. Venuje sa najmä výchove a vzdelávaniu detí a mládeže a prezentuje ľudové tradície, obyčaje a zvykoslovie. Keďže sa v poslednom období začali na verejnosti objavovať otázky o jeho možnom zrušení, Matica slovenská v spolupráci s mestom a matičným miestnym odborom zorganizovala pracovné stretnutie v obci Ratka. Cieľom bolo dospieť ku koncepčnej dohode prežitia domu. Starosta obce Ratka Milan Spondiak si spoluprácu s Maticou pochvaľuje najmä v posledných rokoch. „Verím, že nám to takto bude fungovať ďalej. Je to národná ustanovizeň, ktorú každý z nás bude potrebovať a budú ju potrebovať aj naše deti a vnuci. Spravíme všetko pre to, aby sme ju udržali,“ dodal starosta Ratky. Ten bol tiež aktívny pri riešení vízie matičnej činnosti na národnostne zmiešanom území, o ktorom sa miestni matičiari rozprávali priamo s hlavnými predstaviteľmi Matice. Tá túto víziu podporí už v rámci svojich hlavných aktivít.

Ani samotní obyvatelia Ratky nezabúdajú na dodržiavanie tradícií. V spolupráci s fiľakovským matičným domom usporiadali fašiangové slávnosti. Súčasťou kultúrneho programu bolo aj vystúpenie detí z Ratky a žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove. Koniec dobrý, všetko dobré. Týmto príslovím by sme mohli zhodnotiť návštevu predsedu Matice slovenskej v obci Ratka, ktorá splnila svoj účel.

Autor: IÚ MS, foto: IÚ MS