Matica slovenská bude aj naďalej pokračovať vo výbornej spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

thumbnail

Bratislava

Novozvolený predseda Matice slovenskej Marián Gešper absolvoval prvú reprezentačnú návštevu na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Delegáciu Matice slovenskej prijal predseda ÚSŽZ Ján Varšo, spoločne s podpredsedom ÚSZŽ Petrom Procháckom a odbornou pracovníčkou ÚSŽZ Milinou Sklabinskou.
Cieľom stretnutia bolo presnejšie vymedzenie oblastí pôsobenia oboch inštitúcií pre prospech Slovákov žijúcich v zahraničí, s účelom ďalšieho prepojenia a prehĺbenia budúcej spolupráce. Od roku 2015 Matica slovenská svoje vzťahy s ÚSŽZ skvalitnila. Nosným projektom je Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej v spoločnej gescii oboch inštitúcií. Počas rokovania sa otvorila ďalšia možnosť vzájomnej spolupráce. Je ňou Národný zraz Mladej Matice, na ktorý už tretí rok Matica slovenská pozýva mladých krajanov z okolitých štátov. Spolupráca ÚSŽZ s Maticou slovenskou funguje aj v zmysle podpory poradných orgánov Matice slovenskej pre krajanskú problematiku, redakčnej rady zborníka Slováci v zahraničí a súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Predsedovia sa zhodli, že snahy oboch inštitúcií je potrebné zamerať najmä na mladú generáciu krajanov, podporu škôl, folklórnych zoskupení a projektov s dlhodobou efektivitou podpory národného povedomia.
ÚSŽZ si cení aktivity Matice slovenskej najmä v oblasti komunikácie a spolupráce s krajanmi a tiež spolupráce s maticami slovanských národov, podpory podujatí krajanov osobnou účasťou, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť Krajanského múzea MS, propagáciu kultúrneho dedičstva, života a diela krajanov cez informačné a mediálne kanály MS a prípravu podujatí súvisiacich s krajanskou problematikou na matičnej pôde.
Predseda MS Marián Gešper informoval o svojej vízii spolupráce Matice slovenskej s krajanmi. Taktiež vymenoval nosné podujatia MS v roku 2018, ktoré sa budú orientovať na pripomínanie si dôležitých dejinných medzníkov, pri ktorých si uvedomuje veľký prínos Slovákov žijúcich v zahraničí. Obaja predsedovia sa vzájomne pozvali na podujatia pripravované ich inštitúciami a vyjadrili si vzájomnú podporu.

 

PhDr. Zuzana Pavelcová,
riaditeľka Krajanského múzea