Národnostná tematika je vyslovene matičná 3 otázky pre: Margarétu Vyšnú, riaditeľku SNV MS

thumbnail

Pripravuje sa vydanie doplňujúceho učebného materiálu pre základné školy Národnostné menšiny – zoznámme sa, ktorý má žiakom priblížiť národnostné menšiny v SR. Téma je problematikou Matice slovenskej. To bol dôvod, že ste ako riaditeľka Strediska národnostných vzťahov iniciovala zapojenie MS do jej posúdenia?

Považujem za samozrejmé, aby Matica slovenská participovala na tejto publikácii, napokon, vyplýva to zo zákona o MS. Na posudku publikácie sa podieľal aj Slovenský historický ústav MS a spolupracoval aj člen výboru MS Miroslav Kerekanič. Napriek tomu, že kniha pôsobí pomerne esteticky, údaje a obsahové zameranie nás doslova pobúrili, zhodli sme sa na názore, že publikácia je z každej stránky zavádzajúca a neobjektívna, absentujú seriózne informácie z pohľadu našich, národných dejín. Kniha pôsobí dojmom, že SR je multietnický štát, v ktorom Slováci mohli prežiť len vďaka iným národnostiam a menšiny majú iba práva a žiadne povinnosti.

– Aké hlavné pripomienky máte?

Najzávažnejšie nedostatky sa nachádzali v údajoch zo slovenských dejín, najdemagogickejšie informácie v kapitolách o maďarskej, rusínsko-ukrajinskej menšine, neprijateľná je používaná terminológia, nerešpektujúca slovenské spisovné normy a provokatívne je zavádzanie pojmov zo slovenských dejín v štátnom jazyku a v menšinovom jazyku (Uhorsko/Magyaroszág), nepresné sú historicko-štatistické údaje. Odporúčali sme materiál koncepčne prepracovať, uviesť seriózny národnostný vývin a zvážiť zmenu autorského tímu. Štátny pedagogický ústav nás však ubezpečil, že na publikácii ešte pracujú.

– Potrebujú vôbec naši žiaci preberať takéto témy?

Zbytočne veľa priestoru venujeme všetkým možným menšinám a zabúdame pritom na väčšinu, slovenský národ. Pokiaľ žije menšinová téma, ľahšie sa presadzujú ich záujmy. Nenechajme sa manipulovať témami, zvoľme si vlastné. Slovanským národnostiam na Slovensku sme veľa dlžní.

Zhováral sa Viliam Komora
Foto: archív autora