O čom píše posledný Historický zborník 2 - 2017?

thumbnail

Historický zborník je vedecké periodikum na prezentáciu slovenských národných dejín a širších dejinných súvislostí. Publikuje výsledky základného a aplikovaného výskumu realizovaného v rámci Matice slovenskej aj mimo nej. Spolupracuje s vedeckými a odbornými pracoviskami Matice slovenskej, ako aj s vedeckými odbormi Matice slovenskej. Tematicky sa orientuje najmä na oblasť slovenských dejín od najstarších čias až po súčasnosť. Historický zborník vydáva dvakrát ročne Matica slovenská. Redakčne ho pripravuje Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. Redakcia Historického zborníka je súčasťou Slovenského historického ústavu. Šéfredaktorom je PhDr. Peter Mulík, PhD.
Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. v štúdii Cesta Matúša Čáka na vrchol oligarchickej vlády na prelome 13. a 14. stor. píše o stredovekom oligarchovi, ktorý využil rozhárané pomery v čase vlády kráľa Ladislava IV. Kumánskeho a slabosť posledného Arpádovca Ondreja III. k bezprecedentnému nadobúdaniu pozemkových majetkov a hradov. Matúš Čák Trenčiansky postupne stratil rešpekt aj pred korunovanými hlavami a zaberal aj kráľovské majetky. Koncom roku 1296 sa takto zmocnil Trenčianskeho hradu, ktorý prebudoval na svoje reprezentačné sídlo, kde sa trvalo zdržiaval. Na svojom dvore mal rovnakých hodnostárov ako na kráľovskom dvore. Na prelome 13. a 14. stor. disponoval 60 hradmi, ktoré spravovali Matúšovi kasteláni. Nevernosť voči svojej osobe Matúš tvrdo trestal a neváhal brať aj rukojemníkov aj z príslušníkov šľachtických rodov, aby si takto zabezpečil ich lojalitu.
Mgr. Matúš Krátky, PhD. v štúdii Ako prebiehali uhorské voľby. Volebný rok 1868-1869 v okrese Vrbové ukázal na korupciu vo volebných obvodoch, dysfunkciu celého systému v očiach nemaďarských národov Uhorska a na výsledky volieb založené na hlasoch sociálno-ekonomickej menšiny ľudí. Incident v Dolnom Lopašove, kde bol jeden dedinčan zabitý policajtom, sa stal známy vďaka Slovenským novinám. Frustráciu z politického systému v Uhorsku sa môžu považovať za jeden z hlavných dôvodov rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie päťdesiat rokov po incidente v Dolnom Lopašove.
PhDr. Ján Tkáč, PhD. v štúdii Demografia a postavenie vojvodinských Slovákov v Juhoslávii 1918 – 1941 v čase jestvovania Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (Kráľovstvo SCHS 1918 – 1929), resp. Kráľovstva Juhoslávie (1929 – 1941). Po rozpade Rakúsko – Uhorska skončilo obdobie maďarizácie a nastala výraznejšia emancipácia Slovákov vo Vojvodine. V tom čase počet Slovákov rástol. Hoci sa juhoslovanský štát zaviazal ochraňovať národné menšiny, ich rozvoj nepodporoval. Súčasťou postavenia Slovákov je aj problematika sčítania obyvateľstva vo vtedajšej Juhoslávii, keď Slováci figurovali len v kolónke „ostatní Slovania“. Už v priebehu 19. storočia a potom aj po vzniku Juhoslávie zasiahol vojvodinských Slovákov fenomén vysťahovalectva. Všetky slovenské osady mali dedinský charakter. Najväčšie dediny v Báčke sú Petrovec, Kysáč, Selenča, Hložany, Pivnica. V Banáte sú to Kovačica, Padina, Slovenský Aradáč. Charakteristikou sriemskych dedín je ich pestrejšie národné zloženie. Najviac Slovákov žilo v Starej Pazove, Erdevíku, Bóľovciach a v chorvátskom mestečku Ilok v západnom Srieme. Pre porovnanie v roku 1910 žilo na území Vojvodiny 59 559 a v roku 2002 59 021 Slovákov.
PhDr. Martin Vašš, PhD. v štúdii Kultúra bývania slovenských spisovateľov v Bratislave v rokoch 1920 – 1945 analyzuje reprezentatívny výber predstaviteľov slovenskej spisovateľskej obce z hľadiska ich kultúry bývania. Jedným z hlavných výsledkov štúdie je typológia, v rámci ktorej autor dospel k trom hlavným kategóriám spisovateľov z hľadiska kultúry bývania: spisovatelia, ktorí dosiahli najvyššie štandardy bývania ekvivalentné solventným stredným vrstvám a vlastnili rodinné vily (Tido J. Gašpar, Zuzka Zguriška, Hana Gregorová a Jozef Gregor Tajovský). Druhou a trochu početnejšou kategóriou boli spisovatelia, ktorí disponovali vlastným bytom. Najväčšou kategóriou spisovateľov bola skupina, ktorá bola prinútená bývať v podnájmoch. V tejto skupine dominovali najmä mladí a začínajúci spisovatelia alebo spisovatelia, ktorí boli súčasne vysokoškolskými študentmi.

 

Obsah (pdf)