Prerokovali základné dokumenty

thumbnail

Zasadal Hudobný odbor MS

Zvolen, 15. 3. 2018

Vo Zvolene v polovici marca 2018 rokoval výbor Hudobného odboru Matice slovenskej. Zasadnutie viedol jeho predseda prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Členovia výboru a dozorného výboru prerokovali návrhy základných dokumentov. Spracovali a skompletizovali stanovy odboru, plán práce na rok 2018 a zhodnotili predchádzajúci rok. Schválili valné zhromaždenie HuO MS, ktoré sa uskutoční 12. mája 2018 v sídle Matice slovenskej v Martine. Hlavným bodom bude schválenie Stanov HuO, ako i schválenie Plánu práce HuO na rok 2018, taktiež bude predložená správa o hospodárení HuO za predchádzajúce obdobie. Počas rokovania prvý podpredseda MS a tajomník HuO Mgr. Marek Hanuska informoval o príprave webovej stránky odboru, ktorá bude v rámci matičnej stránky. Tajomník MS ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. navrhol, aby sa ústredné podujatia Hudobného odboru konali na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach, čo bude podporou pre tam žijúcich Slovákov, venoval sa aj aktuálnej mediálnej problematike MS a zvlášť našim SNN, čo prítomných zvlášť zaujalo. Rok 2018 je Rokom zborového spevu, preto aktivita HuO bude orientovaná aj na festivaly zborového spevu a prehliadky speváckych súborov a iných hudobných kolektívov. Potrebné je doplniť, že tento záujmový matičný odbor plnil aj v minulosti veľmi významnú úlohu v rámci celej našej najstaršej a najvýznamnejšej celonárodnej slovenskej ustanovizne.

Autor textu aj fotografií: Ján Šteuček

fotografia zo zasadnutia
fotografia zo zasadnutia