Alej dejateľov v Rimavskej Sobote sa opäť rozrástla...

thumbnail

Rimavská Sobota,  23. 5.  2018

V Aleji dejateľov v Rimavskej Sobote boli 23. mája o 13.45 boli slávnostne odhalené ďalšie tri busty významných osobností Gemera - Malohontu v prítomnosti predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a členov Predsedníctva a Výboru Matice slovenskej, primátora mesta Jozefa Šimka a poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, dištriktuálneho biskupa ZD Milana Krivdu, profesora Leona Sokolovského, matičiarov, občanov mesta a širokého okolia, študentov a žiakov rimavskosobotských škôl.
K zberateľom ľudových rozprávok a povestí: P. E. Dobšinskému a A. H. Škultétymu a J. D. Čipkovi pribudol Samuel Reuss, ktorý bol kaplánom a učiteľom v Tisovci, farárom v Kraskove, Revúcej a členom Učenej spoločnosti malohontskej. Bustu vytvorila akademická sochárka Anna Kišáková. Ďalšia busta bola venovaná Izabele Textorisovej, prvej slovenskej botaničke a poštovej úradníčke. Napriek všetkým predsudkom voči práci žien v tomto období, sa naučila niekoľko jazykov – latinčinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu a čiastočne taliansky a rumunský jazyk. Okrem botaniky mala ďalšie záujmy, venovala sa hvezdárstvu, mineralógii a speleológii a zbierala dialektologický materiál. Ako znamenitá pozorovateľka národného života sa aktívne zapájala do kultúrneho a národného diania, kontaktovala sa s mnohými slovenskými vzdelancami, najmä spisovateľmi. Bustu vytvoril akademický sochár Milan Ormandík.
Vzhľadom na to, že tento rok si Matica slovenská pripomína 165. výročie narodenia a 70. výročie úmrtia  Jozefa Škultétyho – doživotného správcu Matice slovenskej, tretia busta bola venovaná práve tejto významnej slovenskej osobnosti. Dr. Jozef Škultéty bol učiteľ, literárny vedec, historik a prekladateľ. Pracoval na školskom inšpektoráte v Rimavskej Sobote. V Martine bol redaktorom Národných novín a jeho život bol úzko spätý s Maticou slovenskou.. Vďaka svojmu požehnane dlhému životu a bohatej tvorbe sa stal stelesnením temer 70 rokov dlhej epochy slovenského národného života, naplnenej pohnutými udalosťami a dejinnými zvratmi. Bol živým spojivom štúrovského pokolenia z polovice 19. storočia s generáciou našej inteligencie 40. rokov 20. storočia. Osobnosť a dielo spolutvorcu slovenskej národnej ideológie nepochybne formovala doba, v ktorej žil. No on vždy zostával pevný a veril, že príde čas, keď Slováci budú tvorcami svojho osudu. Tento Škultétyho vklad, zapísaný do pamäti slovenského národa je zaiste i cenným žriedlom a odkazom pre budúce generácie. Jeho bustu vytvoril akademický sochár Milan Ormandík.
Po službách  Božích v evanjelickom kostole, v Aleji dejateľov na Námestí Š. M. Daxnera pokračoval hlavný program matičného podujatia – akt slávnostného odhaľovania búst. Žiačky a študentky rimavskosobotských škôl si pripravili a predniesli krátke životopisy spomínaných osobností. Sprievodným podujatím bolo vystúpenie speváckeho zboru BONA FIDE z Rimavskej Soboty, ktorý zaspieval hymnické piesne. Pri bustách stáli deti v krojoch z Detského folklórneho súboru Lieskovček, ktoré nás privítali tiež spevom na posedení po slávnostnom akte. Zúčastnili sa na ňom pozvaní hostia, zástupcovia spoločenských organizácií a cirkvi.
Vďaka finančnému príspevku z BBSK sa tak mohla zrealizovať snaha Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote rozšíriť Alej dejateľov v Rimavskej Sobote. Vďaka patrí aj vedeniu Matice slovenskej, vedeniu mesta Rimavská Sobota, Kamenárstvu Ulický  s. r. o., firme STAVART a SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote.
Ako v príhovore povedal predseda Matice slovenskej Marián Gešper, Matica slovenská je hrdá na svojich členov Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote,  ktorí svojou dlhoročnou prácou vytvorili Alej slovenských národovcov a činovníkov, a verí, že aj túto našu matičiarsku snahu o zviditeľňovanie významných národných dejateľov ocenia nielen občania mesta, ale aj široká slovenská verejnosť.

Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota