HLAS MATICE: Vzniká nový magazín pre matičné hnutie

thumbnail

Nový orgán členského hnutia sa hlási na svet

Zasadala redakčná rada magazínu pre matičné hnutie

Martin, 13. 6. 2018

V polovici júna (13. 6.) sa vo výborovni Matice slovenskej uskutočnilo prvé rokovanie redakčnej rady magazínu pre matičné hnutie. Vznik týchto novín znamená vo svojej podstate o návrat k matičným koreňom, teda k historickým periodikám, ako napr. Matičné čítanie a Letopis. Vedenie MS teda nadväzuje na úspešnú prácu svojich predchodcov s cieľom informovať o aktivitách matičnej členskej základne a matičnej vedy širšiu verejnosť. Rovnako to má význam aj z hľadiska dejinného, a to zachytiť mnohovrstvové podujatia MS v regiónoch. Taktiež je to aj jedna z dlhodobých požiadaviek miestnych odborov i splnenie jedného z programových zámerov nového predsedu MS a Predsedníctva MS. Matica aj v tejto dobe nevyhnutne potrebuje práve takýto všeobsiahly magazín, ktorý by mal mať v ruke každý predseda miestneho odboru a odborov ako takých.
Rokovanie otvoril a viedol predseda MS Marián Gešper, zúčastnili sa na ňom aj ostatní členovia M. Nemec, V. Komora, J. Seman, M. Fejko, V. Matušková, P. Parenička, M. Hajník, a zo svojho kruhu si za predsedu rady zvolili Mariána Gešpera. Matiční funkcionári a pracovníci schválili v tejto súvislosti viaceré zámery a vízie, a to predovšetkým názov magazínu, ktorý bude viac než symbolický a aktuálny, a to Hlas Matice. Registráciu tohto orgánu členského hnutia MS zabezpečí matičné vydavateľstvo v spolupráci s Členským ústredím, za ktoré bude konať Jozef Makariv. Doplňme, že o zriadení tejto redakčnej rady a jej zložení rozhodlo Predsedníctvo MS už 31. 1. 2018, keď za členov nominovali týchto matičných funkcionárov a odborníkov: Marián Gešper, Štefan Martinkovič, Marek Hanuska, Marek Nemec, Pavol Parenička, Martin Fejko, Jozef Makariv, Ján Seman – tajomník redakčnej rady, Viliam Komora, Martin Hajník, Veronika Matušková.
Redakčná rada magazínu Hlas Matice rozhodla, že tajomníčkou – administrátorkou redakcie bude Ivana Poláková, jazykovú redakciu zabezpečí vydavateľstvo MS, grafickú úpravu bude robiť Jozef Makariv, miesto šéfredaktora a výkonného redaktora povedie Marek Nemec. Do konca tohto roka vyjdú dve čísla týchto novín so zapojením viacerých členov redakčnej rady, funkcionárov, ako i ďalších matičiarov. Medzi pravidelné rubriky budú patriť úvodník a koncovník zo života MS, kde sa budú približovať aktivity matičných odborov, ako aj pracoviská či štatúty MS, ale témy sa budú týkať aj matičnému archívu a vedy, taktiež tu čitatelia nájdu pravidelné rozhovory či diskusie napr. aj k matičnej vede v rámci programu. Celý magazín však bude predovšetkým pre MO MS, takže najviac priestoru sa bude venovať práve podujatiam miestnych odborov a fotografiám z nich. Dohodli sa aj súvisiace technické záležitosti a opatrenia. Periodicita magazínu bude štvrťročná, rozsah 30 strán, formát a vizuál bude taký, aby bol prístupný rôznym vekovým kategóriám, nielen mladým či stredného veku, ale aj starším. Od počiatku bude vychádzať tlačená a internetová verzia, náklad sa prerokuje po preverení ceny. V priebehu polovice júla sa redakčne spracuje prvé číslo, takže niekedy v auguste sa matičiari, ale aj priaznivci našej najstaršej národnej kultúrnej a vedeckej ustanovizne môžu tešiť na nové matičné čítanie.

Viliam Komora, fotografia: Marián Gešper