Matica slovenská sprístupnila verejnosti obrazy Vincenta Hložníka v Terchovskej galérii umenia

thumbnail

Vzácne obrazy významného slovenského výtvarného umelca Vincenta Hložníka vystavujú v týchto dňoch obec Terchová a Matica slovenská v Terchovskej galérii umenia. Verejnosť sa zároveň môže presvedčiť, že umelecké diela venované do Národného pokladu SR sú v dobrom stave a je o ne príkladne postarané.

Kurátor výstavy Peter Cabadaj vystavenými dielami približuje aj vzťah Vincenta Hložníka a Matice slovenskej: „Ustanovizeň mu v roku 1941 vypomáhala pravidelným dvojmesačným finančným príspevkom na ukončenie jeho štúdia v Prahe. Ako matičný pracovník ilustroval jej knižné tituly a okrem iného vyhotovil ex libris pre správcu MS Jozefa Cígera Hronského v roku 1944. Zásluhou tajomníka umeleckých odborov MS Jozefa Cincíka v tom istom roku vyšla v Martine bibliofília s názvom Vincent Hložník – kresby.“ Ako dodal, Matica slovenská tiež pomohla umelcovi získať odklad absolvovania vojenskej prezenčnej služby pre jeho zlý zdravotný stav.

Vzájomne vrúcne a úprimné vzťahy medzi Maticou a umelcom komentoval v roku 1967 samotný Vincent Hložník týmito slovami: „Rok 1942! Prichýlili ma v Matici slovenskej v Martine. Povďačný som za túto pomoc predovšetkým Dr. Jozefovi Cincíkovi. On svojou jasnozrivosťou akosi vytušil vo mne predsa len ilustrátora kníh. Matica slovenská ma vzrušovala. Bol som na pôde, kde vznikali toľké hodnoty slovenskej knihy. Bol som v priestoroch ustanovizne, ktorá po roky, ba po desaťročia osvetľovala duchovnú cestu slovenského človeka... Rád sa priznám ku krásnej tradícii matičných vydaní. Myslím, že v tomto prípade nejde o skromnosť, azda sa tieto vydania dnes javia málo efektné, či z dnešných hľadísk málo atraktívne. Majú však jedno, a to grafickú kultúru! Nemusíme sa vôbec za ne hanbiť – práve naopak: sú základným kameňom mladej slovenskej knižnej kultúry. Tu, v týchto matičných vydaniach, sa začína moderná slovenská ilustračná a typografická činnosť.“

Matica slovenská si nesmierne váži dar Vincenta Hložníka v podobe jeho vzácnych obrazov do Národného pokladu SR a zodpovedne sa o ne stará pod pravidelnou kontrolou diplomovanej reštaurátorky z Komory reštaurátorov. Už v decembri 2017 prebehlo ošetrenie všetkých umeleckých diel rôznych autorov v národnom poklade, ktoré v priestoroch Matice nikdy neboli nijakým spôsobom znehodnotené. Výstava obrazov Vincenta Hložníka sa začala symbolicky 4. júla v rámci Cyrilometodských dní v Terchovej a potrvá do 27. júla 2018. Pre domácich i zahraničných turistov je to skvelá možnosť pozrieť si diela veľkého slovenského majstra výtvarného umenia.

 

IÚ MS

Autori fotografií: František Mucha a Milan Kosec.

Verejnosti sa prihovoril kurátor výstavy Peter Cabadaj (na fotografiách).