Národný zraz Mladej Matice: Mladých matičiarov inšpirujú slovenské i matičné osobnosti

thumbnail

Mladí matičiari a matičiarky z rôznych regiónov Slovenska sa 6. až 8. júla 2018 opäť stretli na Národnom zraze Mladej Matice, ktorý je najväčším podujatím roka tohto špecifického záujmového odboru MS. Pre desiaty ročník národného zrazu si vybrali obec Varín pri Žiline.

Medzi sebou privítala mladá generácia matičných vlastencov v Horskej chate Fatranke aj Slovákov žijúcich na Ukrajine. Matičiari našim krajanom odovzdali pamätné materiály, ktoré špeciálne priniesla riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová. Po úvodnom slove predsedu Mladej Matice a zároveň druhého podpredsedu MS Mareka Nemca začalo približne 70 členov MM diskutovať o uskutočnených podujatiach, budúcich plánoch, ale aj o aktuálnych problémoch, na ktoré sa snažili nájsť riešenia. Národný zraz sa konal v prítomnosti prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku, riaditeľa Členského ústredia Martina Fejka i riaditeľa Technického útvaru MS Branislava Kohúta. Do organizácie podujatia  sa zapojila riaditeľka Domu MS v Žiline Katarína Kalanková so zamestnankyňou domu Sylviou Hofericovou.

„Národný zraz Mladej Matice je nielen o spoznávaní sa a nadväzovaní nových priateľstiev, ale aj o Matici slovenskej a matičnej myšlienke ako takej – o jej histórii, poslaní, úlohách a snahe odovzdávať matičnú myšlienku mladej generácii, ktorá ju bude mať za úlohu v budúcnosti naďalej rozvíjať,“ povedal predseda Mladej Matice Marek Nemec. Časť Národného zrazu MM sa preto konala v niekdajšom centre slovenského kultúrneho, politického a intelektuálneho života – v Martine. Významných dejateľov našich národných dejín si pripomenuli práve na Národnom cintoríne v Martine. Na ich dôležitú prácu v prospech národa priamo na mieste upozornil odborník, historik a pracovník Literárneho ústavu MS docent Pavol Parenička. Dnes však už o osobnostiach informuje aj interaktívna tabuľa, ktorá je pre verejnosť umiestnená na začiatku cintorína.

Druhou vzdelávacou aktivitou bola prehliadka stálej expozície v Dome J. C. Hronského, o ktorej viac povedala Helena Belláková z Archívu MS. Zvláštnu pozornosť venovala práve matičiarovi, spisovateľovi, výtvarníkovi a novinárovi Jozefovi Cígerovi Hronskému. Jeho odkaz a dielo je nielen pre matičiarov, ale aj pre slovenskú mládež a verejnosť nepopierateľné. Tento matičný správca sa v živote prejavil ako aktívna vedúca osobnosť, aj vďaka ktorej si Matica dodnes drží povesť ochrankyne slovenského národa a kultúry. Jeho prácu však možno vidieť aj u Slovákoch žijúcich v zahraničí, keďže práve J. C. Hronský bol zakladateľom Zahraničnej Matice Slovenskej.

Kroky mladých matičiarov následne viedli do druhej budovy MS, ktorá je aktuálne nominovaná v ankete Stavba storočia v rámci pripomenutia si vzniku prvej Československej republiky. Budova bola postavená v rokoch 1924 – 1926 v klasicistickom štýle a dodnes je symbolom oživotvorenia Matice slovenskej. Momentálne sa v nej nachádza výstava venovaná J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktoré si Slovensko pripomenulo minulý rok. Keďže mladí matičiari vyznávajú aj mottá ako „V zdravom tele – zdravý duch“, ďalší program sa sústredil na športové a súťažné aktivity. Súťaž vyvrcholila testom s 23 otázkami z dejín Matice i Slovenska.

Národný zraz tak opäť naplnil očakávania a úspešne nadviazal na predchádzajúce národné aktivity Mladej Matice, určené pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. Je dôležité pripomenúť, že Mladá Matica je v súčasnosti jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením po celom Slovensku. Aj naďalej chce modernými metódami oslovovať súčasnú mladú generáciu a v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu vyzdvihovať hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov v zmysle myšlienky Martina Rázusa: „Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“

Peter Schvantner

Foto: Mladá Matica