Komunálne voľby 2018

thumbnail

Vážené matičiarky, vážení matičiari,

  

s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa hromadia otázky súvisiace s používaním symboliky Matice slovenskej na predvolebných bilbordoch alebo v predvolebných reklamách uverejnených v rozličných médiách a na internete.

Používanie znaku Matice slovenskej na takéto účely je prísne zakázané. Rovnako viesť podpornú kampaň kandidátov v priestoroch slúžiacich pre účely Matice slovenskej a takisto prenájom priestorov za týmto účelom (ide o domy, oblastné pracoviská, miestne odbory, záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej).

Podľa platných Stanov Matice slovenskej je Matica slovenská verejnoprávna ustanovizeň. Pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná národná a kultúrna ustanovizeň. Preto nesmie byť spájaná so žiadnou politickou stranou alebo politických hnutím. Taktiež v Hlave II., bod 4, platných Stanov Matice slovenskej je uvedené: „Znak Matice slovenskej a meno sú chránené ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a jeho zneužitie je trestné.“ Pri zneužití znaku alebo samotného názvu Matice slovenskej budú podniknuté právne kroky voči takému konaniu.

Tak ako pri kandidátoch politických strán a politických hnutí, ani nezávislí kandidáti nesmú používať znak Matice slovenskej. Matica slovenská nerobí žiadne výnimky alebo ústupky. V životopise kandidáta však môžete uviesť, že ste členom Matice slovenskej, jej funkcionárom alebo zamestnancom. Zákaz používania znaku Matice slovenskej neznamená, že Matica slovenská nepodporuje kandidatúru svojich členov vo voľbách do mestského alebo obecného zastupiteľstva. Treba si však uvedomiť „isté mantinely“ podpory kandidátov, ktoré nesmú prekročiť vymedzené pravidlá určené zákonom o voľbách do miestnej samosprávy a platnými Stanovami Matice slovenskej.

V Martine 4. októbra 2018                                                              PhDr. Martin Fejko, v. r., riaditeľ ČÚ MS