Tretí Rok kresťanskej kultúry 2020 na Slovensku - výzva na podávanie projektov

thumbnail

Predstaviteľom Matice slovenskej

  • záujmových a vedeckých odborov,
  • domov MS,
  • miestnych odborov, tiež
  • jednotlivcom – členom MS

Rok 2020 bude Konferenciou biskupov Slovenska a Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry 2020 na Slovensku. Prvý takto orientovaný rok sa uskutočnil v roku 1999 v rámci príprav na oslavy Veľkého jubilea kresťanstva v roku 2000. Dobré skúsenosti s touto aktivitou dali podnet k tomu, aby sa po desiatich rokoch – v roku 2010 – opäť inicioval podobný projekt. Zvlášť na Slovensku možno hovoriť o tom, že kultúra sa zrodila súčasne        s príchodom kresťanstva, najmä pôsobením vierozvestov – sv. Cyrila a Metoda. Počas celých našich dejín všetko, čo bolo v kultúre najlepšie, sa istým spôsobom spájalo s kresťanstvom.

  1. Poslanie, zameranie a ciele Rokov kresťanskej kultúry 1999, 2010 i 2020 na Slovensku sa nemenia.

1.1. Teda poslaním aj tretieho Roka kresťanskej kultúry 2020 na Slovensku (ďalej aj RKK 2020) bude realizáciou vedeckých, odborných, umeleckých a iných podujatí, televíznych a rozhlasových programov, edičných, publikačných a ďalších aktivít prispieť k priblíženiu fenoménu kresťanskej kultúry odbornej i širokej laickej verejnosti.

1.2. Poukázať na význam a miesto kresťanskej kultúry, kresťanského umenia, vedy, vzdelávania a výchovy v hodnotovom systéme súčasného človeka.

1.3. Dôležitým cieľom projektu RKK 2020 bude približovanie významných udalostí našej histórie, života a diela významných osobností a hlavne sprítomňovanie myšlienkového presahu uvedených udalostí a diel osobností  do našej kultúrnej a kresťanskej prítomnosti. Tu má svoje miesto aj tvorba a odhaľovanie pamätných artefaktov pripomínajúcich uvedené významné udalosti, životy a diela významných osobností našej národnej histórie, a to tak celonárodnej ako aj regionálnej a miestnej proveniencie.

1.4. Veľmi dôležitým zámerom RKK 2020 bude prehlbovanie spolupráce kultúrnych inštitúcií s cirkevnými, občianskymi a záujmovými subjektmi. Zároveň bude mať ambíciu podporiť spoluprácu jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, šíriť konfesionálnu toleranciu a ekumenizmus.

1.5. V neposlednom rade cieľom RKK 2020 bude plnenie dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského kultúrneho dedičstva a tým aj posilňovanie kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti.

Ideovým garantom Tretieho RKK 2020 na Slovensku je Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru v čele s jej predsedom Mons. Františkom Rábekom, biskupom-ordinárom. Mons. Rábek formuloval aktuálne posolstvo tretieho RKK na Slovensku  a to podporou rozvoja kresťanskej kultúry života, ktorá by mala spočívať najmä na obnovení a prehĺbení vzájomných vzťahov v duchu evanjeliovej výzvy: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Viesť ľudí a podporovať vzťahy obetavej vzájomnej nezištnej lásky.

Členom rady KBS pre VVK je aj predseda Prezídia Matice slovenskej PaedDr. Miroslav Holečko, garant RKK 1999, iniciátor a garant RKK 2010, spolu iniciátor RKK 2020 na Slovensku.

Projekty Roka kresťanskej kultúry 2020 budú finančne podporené štátom. Rok 2019 bude prípravným rokom a obdobím pre rokovania o spôsoboch ich finančného zabezpečenia. Rada KBS pre VVK na svojom zasadnutí 12. septembra 2018, prijala o. i. záver – vyzvať čo najviac subjektov aj jednotlivcov k predkladaniu projektov, ktoré budú v súlade s posolstvom, zameraním a cieľmi RKK 2020.

Vedenie Matice slovenskej sa obracia na subjekty vo svojej pôsobnosti, rovnako aj na jednotlivcov – členov, aby v termíne do 31. októbra 2018 (najneskôr) zaslali na emailovú adresu predsedu Rady KBS pre VVK Mons. Fr. Rábeka: rabek@kbs.sk svoje projekty.

Projekty by mali obsahovať nasledovné údaje:
Meno a priezvisko / názov žiadateľa
Adresa / PSČ, obec, e-mailová adresa, telefónne číslo, fax                                                                                     Názov projektu, aktivity
Účel a charakteristika s ohľadom na prínos pre obec, región, republiku... (ciele  RKK 2020)                           Termín realizácie od – do                                                                                                                                 Náklady projektu (v € ), výška požadovanej dotácie (rozpis – napr. honoráre (odmeny), cestovné a prepravné, ubytovanie, polygrafické náklady, materiálové náklady, nájom (prenájom) priestorov na realizáciu, nájom (prenájom) techniky na realizáciu projektu,   služby súvisiace s realizáciou projektu; iné náklady
Náklady spolu
Prostriedky zabezpečené z iných  zdrojov
Výnosy - príjmy spolu

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie a konzultácie:
PaedDr. Miroslav Holečko,  mobil: 0918 817 131, e-mail: mirko.holecko@gmail.com

Vyslovujeme nádej, že sa Rok kresťanskej kultúry 2020 na Slovensku, podobne ako dva predchádzajúce,  stretne so širokým záujmom a podporou rôznych subjektov aj verejnosti a že tento ojedinelý projekt osloví všetkých obyvateľov našej vlasti, ktorej národné a kultúrne korene sa zrodili a sú hlboko ukotvené v kresťanstve.

PaedDr. Miroslav Holečko
predseda  Prezídia Matice slovenskej
člen Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru

Výzva (doc)