Zasadal Dozorný výbor Matice slovenskej

thumbnail

Dňa 28. 9. 2018 sa uskutočnilo riadne zasadnute Dozorného výboru Matice slovenskej (ďalej len DV MS) aj za účasti predsedu MS Mariána Gešpera a príslušných vedúcich pracovníkov Matice slovenskej.

V úvode rokovania vykonal predseda DV MS kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadnutia. Predseda DV MS Štefan Martinkovič informoval o návrhu odporúčaní a opatrení, ktoré boli ako materiál predložené na Valnom zhromaždení Matice slovenskej v novembri 2017 a neskôr aj Predsedníctvu MS. V tomto materiáli DV MS odporúča opatrenia, ktoré môžu výraznou mierou prispieť k zefektívneniu práce nielen MS, ale aj celého matičného hnutia. DV MS pripomenul, že najmä Predsedníctvo MS z titulu prenesenej kompetencie má Výborom MS uložené sa týmito návrhmi opatrení zaoberať. Úlohou DV MS z ostatného zasadnutia bolo taktiež informovať Predsedníctvo MS o stave IČO a tzv. identifikátorov matičných odborov. (Stalo sa tak na ostatnom zasadnutí PMS.) Predseda DV MS poukázal na znenie zákona č. 272/2015 a opísal problematiku matičných IČO, pričom uviedol aj konkrétne odporúčania pre Výbor MS. DV MS odporučil, aby sa výkonné orgány (Výbor, Predsedníctvo, ale aj vedúci funkcionári) týmito otázkami zaoberali aj za prípadnej pomoci zmluvnej Advokátskej kancelárie.

V ďalšej časti rokovania vystúpil s informáciami z ostatného rokovania Výboru MS a Predsedníctva MS predseda MS Marián Gešper. Nielenže informoval o výsledkoch daných zasadnutí a o realizácii plnenia úloh, ale zhodnotil aj doterajšie fungovanie týchto výkonných orgánov a MS ako celku. DV MS odporúča, aby sa vytvárali podmienky pre prácu najvyššieho výkonného orgánu – Výboru MS a všetkých jeho členov, ktorí nesú zodpovednosť za realizáciu výkonnej moci. Vo svojom výstupe sa dotkol aj hospodársko-ekonomickej otázky MS a otázky fungovania Neografie, a. s. Podrobne predstavil zmeny v matičnej práci za posledné obdobie na úseku Informačného ústredia MS, hovoril o profesionalizácii hlavných aktivít MS a zapojení matičných umeleckých kolektívov do celoslovenských matičných podujatí. Informoval o výsledkoch zasadnutí redakčných rád periodík a poradných orgánov MS. Súčasne predstavil projekt memoránd o spolupráci a systematickej práci so školami a knižnicami s cieľom podchytiť slovenskú mládež.

Do pôsobnosti Dozorného výboru MS patrí aj kontrola nakladania s matičným majetkom, finančných prostriedkov a efektívneho hospodárenia so štátnymi dotáciami a neštátnymi prostriedkami v Matici slovenskej, čo bolo ďalším bodom programu. Predseda DV MS informoval o ekonomickej situácii a súčasnom stave plnenia úloh v Neografii, a. s., a ich východiskách. O aktuálnom stave plnenia rozpočtu MS a o príprave rozpočtu MS na rok 2019 informoval z poverenia správcu MS riaditeľ Finančno-ekonomického útvaru Jaroslav Gustiňák, ktorého v otázke aktuálneho stavu majetku MS doplnil riaditeľ Technicko-investičného útvaru Branislav Kohút. V ďalšej časti rokovania sa DV MS zaoberal predloženými podnetmi a návrhmi na ich riešenie. Informácie o aktivizácii členského hnutia a súčasnom stave členskej základne podal riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko. Diskusia zo strany členov DV MS poukázala popri celom rade uskutočnených podujatí aj na rezervy v matičnej práci s dôrazom na plnenie úloh stanovených ostatným valným zhromaždením, pričom odporučil výkonným orgánom MS bez zbytočného odkladu stanoviť termín konania Snemu MS a uskutočniť ho v lehote najneskôr do konca roka 2019.

Po diskusii k týmto témam prijal DV MS celý rad návrhov a opatrení, ktorých akceptáciu bude DV MS sledovať prostredníctvom rokovaní Predsedníctva MS.