Občasník Krajskej rady MS Prešovského kraja


//Občasník Krajskej rady MS Prešovského kraja

Na poslednom krajskom sneme Matice slovenskej Prešovského kraja dňa 14.05.2016 bola schválená dlhodobá požiadavka zvýšiť vzájomné informačné prepojenie medzi miestnymi odbormi v kraji a vydávať občasník krajskej rady. MO MS a odbory Mladej Matice realizujú rôznorodé akcie, no pochopiteľne nie všetky aj z kapacitných možností sa podarí uverejniť v regionálnej tlači, alebo v SNN. O množstve podujatí sa matičiari v prešovskom kraji často nedozvedia, aj keď sa konali v blízkom regióne. Vytvorenie krajského periodika, ktorý zachytí matičné aktivity v článkoch a fotografiách, by mal nielen propagačný význam, ale bol by aj symbolickou kronikou, resp. pomyselným „archívom“ matičných aktivít v kraji so zachovaním pre budúcnosť. Zároveň dúfajme vzájomne inšpiruje jednotlivé MO MS v ich pronárodnej práci. Rovnako sa chceme venovať aj historickým témam so zameraním na osvetľovanie zabudnutých dejinných osobností i udalostí spätých nielen s našim regiónom. V prvom čísle sme zaradili pre úplnosť aj materiály z akcií so začiatku roka.
Stojí súčasne za zmienku, že náš občasník vydáva Krajská rada MS Prešovského kraja v spolupráci s Domom MS v Snine vlastnými silami a to bez zaťaženia rozpočtu MS. Prioritne preto chceme občasník uverejňovať elektronicky, ale pochopiteľne pokúsime sa zabezpečiť aj určitý počet výtlačkov pre členskú základňu v printovej podobe.

KR MS Prešovského kraja

článok neprešiel jazykovou úpravou

Občasník (pdf)

obcasnik-kr-po-1-jpg

2016-12-22T10:23:09+00:0022 decembra 2016 |Prešovský kraj|
X