Oblastná rada Matice slovenskej v Poprade

thumbnail

Poprad, 12. 5. 2017

OR MS v Poprade sa uskutočnila 12. mája 2017 v sídle Oblastného pracoviska MS na Podtatranskej 9 v Poprade za účasti podpredsedu MS JUDr. Mariána Gešpera a riaditeľa Domu MS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera.
Na zasadnutí sa zúčastnili členovia OR MS, predsedovia MO MS :
Matej Šulej z MO MS Veľká Lomnica
Bc. Renáta Mezovská - MO MS Liptovská Teplička
Milan Pastrnák - MO MS v Batizovciach
Mgr. Ľudmila Hrehorčáková- MO MS v Poprade
Michal Pavela z MO MS Štrba bol ospravedlnený
Na zasadnutí sa zúčastnili aj členovia výboru MO MS v Poprade.

Rastislav Zacher otvoril zasadnutie a privítal pána podpredsedu M.Gešpera a prítomných. Program bol zameraný na aktuálne úlohy MS, predovšetkým na valné zhromaždenie MS a s ním spojené návrhy miestnych odborov vo veci kandidatúry do orgánov MS v dňoch 10. - 11.novembra v Liptovskom Mikuláši, o tomto bode informoval podrobne podpredseda M. Gešper. Zdôraznil, že odbory by mali zaslať podrobnú zápisnicu z priebehu zhromaždenia miestnych odborov aj vzhľadom na archívne zachytenie života miestnych odborov pre budúce generácie. Upozornil na možnosť podávania každoročných projektov na rozvoj regionálnej kultúry. Významná bola myšlienka, aby sa v rámci projektov vyčlenila zvlášť položka na podporu, ale aj obstarávanie krojov pre folklórne kolektívy, ktorých je v MS vyše 250. Práve zo strany členského piliera bola k tejto problematike urobená po dlhom období komplexná analýza matičných folklórnych umeleckých telies.
Rovnako zaujala myšlienka sústreďovať matičné programy a hlavné aktivity do regiónov so zreteľom na masívnejšiu účasť predovšetkým členov MS a verejnosti a národný ideový dosah takýchto podujatí, ktoré by mali byť intenzívnejšie propagované medzi predsedami MO MS. Aktuálne pozval miestne odbory na hurbanovské slávnosti do Levoče 14. júna t.r., ktoré sú súčasť hlavných aktivít MS. Hlavným organizátorom bude DMS v Spišskej Novej Vsi a MO MS v Levoči. Rovnako nás pozval na Národné matičné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v Trnave 7. - 10. septembra t.r.
Pán podpredseda nás oboznámil so slávnostným členským preukazom a jeho štruktúrou. Prítomným rozdal občasník KR MS Prešovského kraja Matičný východ a ponúkol za ČÚ MS možnosť prezentovať v ňom činnosť a akcie matičných odborov, keďže v ostatných matičných periodikách nie je z kapacitných možností dostatočný priestor pre publikovanie matičných podujatí regionálneho významu. Rovnaká možnosť bola ponúknutá zo strany ČÚ MS aj všetkým matičným regiónom.
Zasadnutie OR MS v Poprade bolo podnetné a užitočné aj z hľadiska vyplnenia dokumentácie týkajúcej sa valných zhromaždení miestnych odborov.
Zároveň sme navrhli ocenenia MS pre členov MO MS v Poprade v súvislosti s 90. výročím vzniku MO MS pre Ing. Igora Stavného, docenta Jozefa Kredátusa, Helenu Suchú a Magdu Žarnovskú. OR MS navrhla oceniť Oľgu Pastrnákovú z MO MS Batizovce.

Mgr. Ľudmila Hrehorčáková,
predsedníčka OR MS v Poprade

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia