Oblastné pracovisko Trebišov


///Oblastné pracovisko Trebišov
Oblastné pracovisko Trebišov2015-05-09T19:42:44+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trebišov

Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

X