Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trenčín

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Pracovníčka Oblastného pracoviska MS Trenčín

Adresa:  Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Mobil:
E-mail: