Dom Matice slovenskej Šurany


/Dom Matice slovenskej Šurany

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Valenta Vašek

E-mail: vasek.valenta@matica.sk

Adresa: Námestie hrdinov 3, 942 01 Šurany
Tel: 035/650 00 74
www.dmssurany.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Šurany

Dom Matice slovenskej (DMS) v Šuranoch bol zriadený 2. 5. 1992.

Predmetom činnosti a orientácie DMS je:

 • pôsobenie záujmových skupín
 • akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
 • spolupráca so všetkými stupňami škôl orientovaná na starostlivosť o život Slovákov na južnom Slovensku, ktorá spočíva v zabezpečovaní výchovno – vzdelávacej a záujmovej umeleckej činnosti.

Na pôde Domu MS sa realizuje:

 • divadelná, literárna a koncertná činnosť,
 • výstavy výtvarného umenia ,
 • zabezpečuje sa prezentácia miestnej a regionálnej kultúry s orientáciou najmä na estetickú a etickú výchovu detí a mládeže s orientáciou na regionálnu výchovu,
 • pravidelná klubová činnosť Čaj o piatej, spojený s posedením s mladými rodinami, talentovanými deťmi zo škôl, so ženami i s milovníkmi ľudového umenia rôzneho veku.

Pri DMS pracuje pedagogický odbor a hudobný odbor zastrešujúci duo Holubice a DDH Rosička.

2019-04-01T10:03:15+00:009 októbra 2018 |
X