Dom Matice slovenskej Šurany


/Dom Matice slovenskej Šurany
  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Šurany

Dom Matice slovenskej (DMS) v Šuranoch bol zriadený 2. 5. 1992.

Predmetom činnosti a orientácie DMS je:

  • pôsobenie záujmových skupín
  • akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • spolupráca so všetkými stupňami škôl orientovaná na starostlivosť o život Slovákov na južnom Slovensku, ktorá spočíva v zabezpečovaní výchovno – vzdelávacej a záujmovej umeleckej činnosti.

Na pôde Domu MS sa realizuje:

  • divadelná, literárna a koncertná činnosť,
  • výstavy výtvarného umenia ,
  • zabezpečuje sa prezentácia miestnej a regionálnej kultúry s orientáciou najmä na estetickú a etickú výchovu detí a mládeže s orientáciou na regionálnu výchovu,

Pri DMS pracuje pedagogický odbor a hudobný odbor zastrešujúci DFS Šurianček

 

Správou Oblastného pracoviska MS Šurany je poverený Dom MS v Nitre:

riaditeľka Mgr. Veronika Bilicová

kontakt: 037/381 28 50, 0918/113 212

 dms.nitra@matica.sk

2021-04-14T15:37:32+00:009 októbra 2018 |
X