Ocenili jubilujúceho košického matičiara


//Ocenili jubilujúceho košického matičiara

Košice, 5. 6. 2018

V týchto dňoch sa dožil okrúhleho životného jubilea košický matičiar Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. Pri tejto príležitosti ho riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka pozval na osobné stretnutie. Za prítomnosti predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, pracovníčky DMS Košice Mgr. B. Repkovej i mladého matičiara mu udelil MEDAILU DMS za zásluhy a dlhoročnú spoluprácu pri napĺňaní programu MS. Predseda MS JUDr. Gešper odovzdal jubilantovi knižné tituly matičného vydavateľstva s osobným venovaním. Udialo sa tak v utorok 5. júna 2018, v pracovni riaditeľa DMS Košice na Hlavnej 68, vyzdobenej obrazmi slovenských osobností, nad ktorými tróni „rezervná“ busta jednej z najvýznamnejších osobností Slovákov 19. storočia Jozefa Miloslava Hurbana.

Životné medzníky oslávenca

Anton Meteňko, rodený Zemplínčan, sa narodil 29. mája 1958 v Michalovciach. Prežil šťastné detstvo i mladosť v blízkej stredozemplínskej obci Zbudza, známej ložiskom kamennej soli, v spoločnosti dvoch vekovo blízkych bratov a rovesníkov. Osobne Zbudzu považuje za svoju rodnú obec a kým ešte žili rodičia, často meral cestu „domov“. Rodičia a jeho obe babky ho vychovali v kresťanskom duchu aj napriek vtedy existujúcemu režimu. Ako atlét, samorast, v dorasteneckom veku reprezentoval Gymnázium v Michalovciach na mnohých súťažiach.
Už vyše 40 rokov sa cíti ako naturalizovaný Košičan. Na prvú vysokú školu, Prírodovedeckú fakultu UPJŠ, začal chodiť v septembri 1977 práve v krajskom meste. Po jej úspešnom skončení a návrate z vojenčiny zakotvil v Košiciach natrvalo. S manželkou Aničkou sa spoznal vo svojom prvom zamestnaní. Ako informatik pôsobil takmer 30 rokov (1983 – 2012) v rôznych zamestnaniach, ako analytik, programátor, systémový programátor či administrátor siete. V roku 2007 mu dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach udelil pamätnú medailu tejto fakulty. V roku 2001 absolvoval aj štúdium na tejto fakulte. Zistil, že konkurovať nastupujúcim mladým informatikom už veľmi nemôže. Snažil sa uplatniť v ekonomickej oblasti. V roku 2012 úspešne obhájil dizertačnú prácu. Nový dekan však rozhodol inak, koncom roka 2012 pracovisko zrušil. Nastalo krušné obdobie života pre neho aj rodinu, keď bol dlhodobo evidovaný na Úrade práce. Problém zamestnať sa mali aj jeho dvaja synovia, čerství absolventi VŠ, nieto ešte on, v preddôchodkovom veku.
Členom Matice slovenskej sa stal v roku 1990, za člena Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach bol prijatý 20. 6. 1990. Zaujímal sa o udalosti, ktoré viedli k vzniku Slovenskej republiky: zvrchovanosť, prijatie ústavy a vznik nového suverénneho štátu. Veľmi sa ho dotkli košické čechoslovakistisko-maďarónske akcie „za samostatné Košice“, organizované košickou „havlárnou“. Keď deti trochu vyrástli, začal sa viac zapájať do matičného hnutia. Z množstva matičných podujatí ho najviac zaujali oslavy zvrchovanosti na Kojšovskej holi. Neskôr mal na starosti knihu účastí Vatry zvrchovanosti organizovanej MO MS Košice. Na podujatiach si ho všimli Dr. Jozef Mižák a prof. Ján Fečo. Stal sa členom DV MO MS Košice a v tom istom volebnom období bol kooptovaný do výboru. Ako podpredseda Miestneho odboru MS Košice pôsobil tri funkčné obdobia. Veľmi rád pomáhal prof. Fečovi pri realizácií podujatí Košickej matičnej slovesnej a tvorivej jesene. Dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky bolo novým impulzom pre košických matičiarov. Vzniklo niekoľkých záujmových odborov, v ktorých mohli matičiari realizovať svoju činnosť. Anton Meteňko sa stal predsedom Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej. Vďaka členke Dr. Čiasnohovej je to jeden z najaktívnejších ZO MS. Napriek minimálnej finančnej podpore matičiari zorganizovali už niekoľko ročníkov týchto podujatí: Kolorit slovenského ornamentu – amatérska súťaž v kreslení ornamentov, Slovenský ornament majstra Kostelníčka – putovná výstava o živote a diele jedinečného umelca, zakladateľa slovenskej ornamentiky. Po stopách Štefana Leonarda Kostelníčka – vlastenecký zájazd do rodiska umelca spojená s návštevou významných miest, vždy je vytýčená nová trasa zájazdu. V poslednom desaťročí, vďaka digitálnemu fotoaparátu, ktorý dostal darom, sa stal Anton Meteňko tvorcom fotodokumentácie z matičných podujatí. Niekoľko desiatok príspevkov bolo zverejnených na webovej stránke Matice slovenskej a tvoria tak základ pomyselnej matičnej digitálnej kroniky spomínaných matičných odborov. Účastníkmi matičných podujatí a fotografmi sa stali už všetci traja synovia, najviac Marek, člen ZO Regionalistiky MS. Anton Meteňko pokladá sám seba za historika – amatéra so zameraním na biele miesta v histórii Slovenska a Slovákov a miestnu históriu. V roku 2013 bol realizovaný seminár Ťahanovce – fragmenty dejín, jeho výstupom sú 4 dokumenty, do ktorých najviac prispel, boli publikované v elektronickej podobe. Politiku pokladá Anton Meteňko za nechcenú súčasť ľudského života, hrdý je na to, že sa nestal členom nijakej politickej strany, aj keď mu k tomu núkali rôzne výhody. Z matičných vyznamenaní si najviac cení Medailu Cyrila a Metoda, ktorú mu udelil predseda MS v roku 2009.

Michal Matečka

 

2018-06-12T15:24:29+00:0012 júna 2018 |Košický kraj|
X