Odhalenie pamätnej tabule Imrichovi Vaškovi

//Odhalenie pamätnej tabule Imrichovi Vaškovi

Odhalenie pamätnej tabule Imrichovi Vaškovi

2017-09-20T16:23:39+00:00

Ondrašovce, 10. 9. 2017

Farský úrad v Chminianskej Novej Vsi, Katolícka univerzita v Ružomberku, Miestny odbor MS v Prešove iniciovali prípravu pamätnej tabule doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc. (1936 – 2010), vysokoškolskému pedagógovi, literárnemu vedcovi, publicistovi, editorovi, básnikovi, dekanovi Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) v rokoch 2000 – 2007. Spolu s rodinnými príslušníkmi pripravili spomienkovú slávnosť a 10. septembra 2017 odhalili pamätnú tabuľu na rodnom dome Imricha Vaška v Ondrašovciach.
Pestrý kultúrny program sa začal slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Ondrašovciach, ktorú celebroval rektor KU prof. Jozef Jarab, PhD. Po nej sa prítomní hostia, rodinní príslušníci a známi presunuli k rodnému domu I. Vaška, kde sa za KU prítomným prihovoril dekan FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD. Nasledovali príhovory Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc, slovenského jazykovedca, býv. dekana FF UPJŠ v Prešove, vysokoškolského pedagóga. V podaní moderátora programu odznel príhovor PhDr. Ladislava Matiska, pedagóga, matičného činovníka, čestného predsedu KR MS v Prešove a predsedu ObR MS v Prešove. O slovo požiadal starosta obce Ondrašovce Jozef Lopuchovský. Syn Imricha Vaška poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o prípravu a priebeh spomienkovej slávnosti. Odhalenia pam. tabule sa ujal syn I. Vaška so svojím synom. Po posvätení pamätnej tabule rímskokatolíckym kňazom o. Bartkom a položení kytice úcty a vďaky, ktorú odniesli k pam. tabuli členovia MO MS z Prešova, sa prítomní presunuli do rodného domu I. Vaška, kde si pozreli výstavu fotografií, dokumentov, kníh a artefaktov zo života a tvorivej činnosti Imricha Vaška a jeho manželky Zuzany Vaškovej. Návštevníci výstavy mali možnosť vypočuť si sprievodný komentár Tomáša Majerníka, člena MO MS v Prešove, publicistu a spoluorganizátora výstavy.
Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. sa odborne venoval slovenskej medzivojnovej literatúre, súčasnej slovenskej literatúre, teórii literatúry a literárnej kritike. Okrem iných pracovných pôsobísk prednášal v Prešove na FF UPJŠ, potom odišiel do Ružomberka, kde sa zaradil k osobnostiam, ktoré stáli pri zrode Katolíckej univerzity a jej Filozofickej fakulty, sedem rokov bol jej dekanom, významne sa zaslúžil o jej budovanie a napredovanie. Imrich Vaško ako matičiar bol predsedom MO MS v Prešove, ako vzdelanec, no najmä obetavý, činorodý človek a vlastenec, sa zaslúžil o mnohé matičné aktivity. Podujatie sa ukončilo spoločným stretnutím prítomných hostí a rodinných príslušníkov v Chminianskej Novej Vsi.

Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

X