„Odkaz A .I. Dobrianskeho pre súčasnosť!“ 200. rokov od narodenia spoluzakladateľa Matice slovenskej

thumbnail

Humenné, Rudlov, Michalovce, Medzilaborce a Čertížne, 1. až 3. 9. 2017

V dňoch 1. až 3. septembra 2017 sa v Michalovciach, Humennom, Rudlove, Čertižnom a Medzilaborciach uskutočnil 2. ročník podujatia „Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť,“ ktoré bolo venované 200. výročiu narodenia tejto najvýraznejšej a doteraz nedocenenej osobnosti rusínskeho i slovenského národného hnutia druhej polovice 19. storočia.  V dňoch 1. až 3. septembra 2017 sa v Michalovciach, Humennom, Rudlove, Čertižnom a Medzilaborciach uskutočnil 2. ročník podujatia „Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť,“ ktoré bolo venované 200. výročiu narodenia tejto najvýraznejšej a doteraz nedocenenej osobnosti rusínskeho i slovenského národného hnutia druhej polovice 19. storočia.  Organizátormi podujatia boli Vihorlatské múzeum v Humennom, Matica slovenská, Rusínske záujmové združenie, Obščestvo sv. Joana Krestiteľa a Svetový kongres Rusínov v spolupráci s Pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku, mestami Michalovce, Humenné, Medzilaborce, obcami Rudlov a Čertižné, Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Rusínskou obrodou na Slovensku. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky-Kultúra národnostných menšín 2017, Matice slovenskej, miest Humenné, Michalovce, Medzilaborce a obcí Rudlov a Čertižné.Adolf Ivanovič Dobriansky (20.12.1817- 6.3.1901) sa s jemu vlastnou noblesou pohyboval na cisárskom dvore vo Viedni, cárskom dvore v Petrohrade, ale i medzi pospolitým slovenským a rusínskym ľudom, ktorého záujmy húževnato a neochvejne bránil ako trojnásobný poslanec Uhorského snemu. Mal technické, právnické i humanitné vzdelanie, bol banským inžinierom, plynule ovládal nemčinu, maďarčinu, ruštinu, latinčinu, francúzštinu, slovenčinu i rusínsky jazyk,  vyznal sa v politike, filozofii, náboženstve, kultúre a veľmi úspešne pracoval na vysokých štátnych postoch v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Bol priateľom a blízkym spolupracovníkom štúrovcov, intelektuálov českého, ruského, srbského národného hnutia. Podieľal sa na založení Matice slovenskej, Obščestva  sv. Joana Krestiteľa i ďalších rusínskych a slovenských spoločenských a kultúrnych spolkov, na riešení postavenia a vzťahov slovanských národov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Dôležitá je i jeho publikačná činnosť. Bol morálnou autoritou pre slovenskú i rusínsku mládež a prežil plnohodnotný, plodný a nebezpečný život, o čom svädčia i atentáty, ktoré boli na neho spáchané.Podujatie sa začalo 1. septembra 2017 doobeda spomienkovou omšou v Michalovciach v Katedrálnom pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda a spomienkovou slávnosťou pri pamätníku A.I. Dobrianskeho v Michalovciach. Omšu slúžili Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, prot. Mgr. Sergej Barilík a mitr. prot. ThDr. Štefan Horkaj.  Život a dielo A.I.Dobrianskeho pri jeho pamätníku zhodnotili prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, zástupca primátora mesta Michalovce MUDr. Benjamín Bančej a riaditeľ Domu Matice slovenskej RNDr. Emil Čurma. Poobede sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnila vedecká konferencia pod názvom  A.I. Dobriansky a jeho odkaz pre súčasnosť.  Na  konferencii sa so svojimi poznatkami o jeho živote a diele podelili lektori prof. ThDr. Ján Šafin,PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (Literárny odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v kontexte kultúrno-politického života druhej polovice 19. storočia), doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., historik a riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej (A.I.Dobrjanský ako poslanec za volebný obvod Makovica na snemoch 1861 a 1865), doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc. (Reflexia Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v kontexte politiky a histórie), Mgr. Milan Jasik, správca grécko-katolíckej farnosti v Oľke a člen Obščestva sv. Joana Krestiteľa ( Pôsobenie A.I.Dobrianskeho v kontexte národného obrodenia Rusínov Rakúsko-Uhorska) , Mgr. Alexander Onufrák, PhD., pracovník Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach ( Federálne usporiadanie Rakúsko-Uhorska podľa A.I.Dobrianskeho) a dr. Marianna Lyavinec z Maďarska členka historickej komisie Svetového kongresu Rusínov (Činnosť A.I.Dobrianskeho v Maďarskom parlamente 1865-1868. Koncepcia autonómie malých národov). Účastníkov konferencie pozdravil i podpredseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Medzi vzácnymi hosťami podujatia boli predseda Svetového kongresu Rusínov Štefan Lyavinec, správca pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom mitr. prot. Peter Humeník, rusínsky aktivista Štefan Drozd, predseda MO Matice slovenskej v Humennom Mgr. Pavol Ďugoš a predsedníčka MO ROS v Humennom Eva Kuncová. V kultúrnom programe sa predstavili tanečníci folklórneho súboru Chemlon, spevácke skupiny Hačure a Bosoročky. Konferenciu viedla Mgr. Zuzana Koščová, historička Vihorlatského múzea v Humennom.V sobotu dňa 2.9.2017 v Rudlove podujatie pokračovalo spomienkovou slávnosťou pri pamätnej tabuli na rodnom dome A.I. Dobrianskeho a slávnostnou akadémiou. Túto časť podujatia zabezpečovali starosta obce Rudlov Mgr. Ján Markuš, vedúci Oblastného pracoviska MS vo Vranove nad Topľou Miroslav Gešper a rusínsky aktivista Štefan Drozd. Slávnostný príhovor predniesol podpredseda MS JUDr. Marián Gešper a v kultúrnom programe účinkovali gréckokatolícky spevácky zbor Chryzostomos a Alexandra Jevčáková z Vranova nad Topľou, spevácke skupiny Hačure a Bosoročky z Humenného, Skrabčanka zo Skrabského, Konopjanka zo Žalobína, Bančan z Banského a Folklórny súbor Chemlon Humenné. V nedeľu dňa 3.9.2017 sa poobede v kultúrnom dome v Čertižnom uskutočnila spomienková slávnosť a na miestnom cintoríne panychída a parastas pri hrobe A.I. Dobrianskeho. Účastníkov spomienkovej slávnosti privítal starosta obce Ing. Peter Tričák, panychídu odslúžili gréckokatolícki duchovní, členovia Obščestva sv. Joana Krestiteľa – Mgr. Jaroslav Popovec, Mgr. Milan Jasik, Mgr. Igor Pančák, Mgr. Radoslav Vaco a  parastas pravoslávni duchovní – prot. Mgr. Igor Kerekanič, prot. Sergej Cuper, jeromonach Alexander Haluška, jerej Jozef Balberčák,  jerej Miroslav Kuba, jerej Jaroslav Kuba a prot. Vasiľ Schirta.                   Celý cyklus podujatí venovaný pamiatke A.I.Dobrianskeho sa ukončil večer v Medzilaborciach slávnostnou akadémiou za účasti primátora mesta Ing. Vladislava Višňovského. Počas nej bola uvedená divadelná hra v podaní hercov Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova od autora Karola Horáka A.I.Dobrijanskij. Akadémiu konferoval tajomník Svetového kongresu Rusínov Vladimír Protivňák, slávnostný príhovor predniesol člen Obščestva sv. Joana Krestiteľa Mgr. Milan Jasik a záver podujatia patril zemplínskym a rusínskym piesňam a tancom z Horného Zemplína v podaní spevákov, tanečníkov a hudobníkov Folklórneho súboru Chemlon Humenné. Lebo ako poznamenal umelecký šéf tohto súboru Mgr. Miroslav Kerekanič, aj tieto slovenské a rusínske piesne a tance patria k odkazu Dobrjanskeho. Aj vďaka nemu ich môžeme spievať, hrať a tancovať. Za zdarný priebeh kultúrnych aktivít v Čertižnom a Medzilaborciach patrí vďaka rusínskemu aktivistovi Vladimírovi Protivňákovi,  duchovným Mgr. Milanovi Jasikovi, Mgr. Radoslavovi Vacovi, prot. Mgr. Igorovi Kerekaničovi, starostovi Ing. Petrovi Tričákovi a primátorovi Ing. Vladislavovi Višňovskému.    Cieľom podujatia Odkaz A.I.Dobrianskeho pre súčasnosť bolo znovuobjaviť pre slovenskú a rusínsku históriu činnosť a dielo  tohto významného dejateľa 2. polovice 19. storočia, ktorý stál pri formovaní slovenského i rusínskeho národa. Svoj postoj mali možnosť vyjadriť slovenskí, rusínski, maďarskí, gréckokatolícki i pravoslávni historici, ale i laici. A.I. Dobriansky sa opäť stal súčasťou slovenskej a rusínskej histórie a jeho odkaz je aktuálny aj teraz v súčasnej spoločnej Európe a varuje! Varuje pred novodobou stratou suverenity, národnej hrdosti a národnej kultúry! V tom je A.I.Dobriansky aktuálny aj teraz.

Mgr. Miroslav Kerekanič

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia