Správca


//Správca
Správca2022-10-27T10:28:38+00:00

 

Správca Matice slovenskej

Mgr. Maroš Smolec

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2820
Mobil: 0918/904963
E-mail: spravca@matica.sk

 

Povinnosti správcu Matice slovenskej vyplývajúce zo stanov:

Hlava VII.
Orgány Matice slovenskej
Článok 4.Predsedníctvo

2. Predsedníctvo je sedemčlenné. Členmi predsedníctva sú predseda a správca; dvoch podpredsedov a ostatných troch členov volí zo svojich radov na návrh predsedu výbor. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň päť členov, na prijímanie právoplatného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Hlava VIII.
Štatutárny orgán a vedúci funkcionári
Článok 3.
Správca, podpredsedovia, tajomníci a ďalší vedúci pracovníci

1. Správca Matice slovenskej zastupuje predsedu Matice slovenskej vo vymedzených právomociach:
a) riadi a koordinuje činnosť pracovísk Matice slovenskej v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej,
b) zodpovedá za dodržiavanie finančných a hospodárskych noriem,
c) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda.
2. Správcu Matice slovenskej vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po schválení vo výbore Matice slovenskej na návrh predsedu Matice slovenskej. V prípade, že správca nie je vymenovaný, jeho kompetencie vykonáva predseda Matice slovenskej.

Hlava XIV.
Hospodárenie Matice slovenskej

5. Matica slovenská zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok, ktorý schvaľuje výbor na základe návrhu, ktorý predkladá správca. Súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky, záväzky a pohľadávky.
6. Správca predkladá na rokovanie výboru pravidelné informácie o rozpočtovom hospodárení v polročnej periodicite. Po skončení roka vypracúva správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej, ktorú schvaľuje výbor. Dozorný výbor k tejto správe zaujíma stanovisko, a to na základe predchádzajúcich vykonaných finančných kontrol na príslušnom pracovisku Matice slovenskej.
7. Správca zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie finančných a hospodárskych noriem, ako aj za správu hnuteľného a nehnuteľného majetku Matice slovenskej.

Hlava XV.
Poradné orgány

1. Predseda, správca, tajomník, vedecký tajomník, riaditelia ustanovizní a šéfredaktori tlačových a informačných orgánov si môžu vytvárať poradné orgány po schválení v predsedníctve.

X