Oslavy 1154. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda v Rožňave

thumbnail

Rožňava, 5. 7. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave s prispením Domu Matice slovenskej v Rožňave a Mesto Rožňava, reprezentované zástupcom primátora Mgr. Dionýzom Keményom, usporiadali dňa 05.07.2017 na Námestí baníkov v Rožňave malú spomienkovú slávnosť z príležitosti 1154. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda na územie Veľkej Moravy. Oslavy, ktorú vysoko profesionálne moderoval p. Štefan Gerža, člen výboru MO MS, sa ako vzácny hosť zúčastnil aj pán primátor mesta Dobšiná Ján Slovák.
Predsedníčka MO MS MUDr. Ľubomíra Chromčíková spolu s riaditeľkou Domu Matice Slovenskej Ing. Zlatkou Halkovou si uctili pamiatku vierozvestcov položením venca pod pamätnú tabuľu zakladateľa Matice slovenskej a jej prvého predsedu Štefana Moyzesa, inštalovanú na budove rím.- katolíckeho biskupského úradu na námestí. Po krátkom obzretí sa do histórie v príhovore predsedníčky MO MS, podčiarkujúcom význam a životaschopnosť slovenského národa, sa o kultúrny program postarali členovia spevokolu pri evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňave dvomi piesňami za hudobného sprievodu Ing. Ivana Nemčoka, ktorým predchádzal precítený príhovor p.ThDr. Jerguša Olejára o duchov ňom význame príchodu vierozvestcov. Nasledovala tematicky veľmi vhodne nadväzujúca báseň žiačky Spojenej školy vo Svidníku Zuzanky Terazovej: "Hrdé Slovensko" v krásnom recitačnom podaní žiačky Ivanky Leštákovej z Rožňavy.
Na záver sa účinkujúci, hostia a členovia MO MS odobrali do rezidencie p. diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, kde s jeho láskavým súhlasom v jedálni členka výboru MO MS p. Mária Nováková a rehoľná sestrička Mária Vianea vzorne pripravili skromné občerstvenie financované Mestom Rožňava.
Žiaľbohu musím skonštatovať, že napriek voľnému dňu, osobným pozvánkam, propagácii a ideálnemu počasiu, bola účasť zo strany inštitúcií nulová a v neposlednom rade, aj zo strany samotných "matičiarov", veľmi slabá. Dovoľte mi touto cestou vyzdvihnúť účasť najstaršej členky MO MS p. Márie Halkovej, ktorá len niekoľko dní predtým oslávila krásne životné jubileum - 85 rokov, k čomu jej srdečne gratulujeme.

Neostáva mi nič iné, len slovami Winstona Churchilla konštatovať, že: "národ, ktorý si neváži svoju minulosť, si nezaslúži ani svoju budúcnosť".

MUDr. Ľubomíra Chromčíková
predsedníčka MO MS Rožňava

článok neprešiel jazykovou úpravou