Oslavy 195. výročia narodenia a 145. výročia úmrtia Petra Kellnera Záboja Hostinského Gemerská Poloma

thumbnail

Gemerská Poloma, 8. 9. 2018

V evanjelickom kostole v Gemerskej Polome sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti Dňa samospráv obce Gemerská Poloma a partnerských obcí Pustá Polom a Polomka a 60. výročia zlúčenia obcí Veľkej a Malej Polomy. V rámci nich sa uskutočnila spomienková slávnosť na slovenského spisovateľa, novinára, historika, filozofa, redaktora Slovenských národných novín, nadšeného štúrovca a polomského rodáka P. Kellnera Záboja Hostinského. Oslavy zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) pri príležitosti 195. výročia od jeho narodenia a 145. výročia od jeho smrti.
Začiatok slávnosti sa začal evanjelickou liturgiou s kázňou Slova Božieho, s ktorou poslúžila pani farárka ThDr. Zuzana Poláková. Po jej ukončení sa slova ujala predsedníčka MO MS Mária Antalová.. V mene výboru MO MS, ako aj v svojom mene privítala všetkých prítomných, osobitne pani riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú, kultúrno-osvetovú pracovníčku Domu Matice slovenskej p. Tatianu Tomková a Máriu Halkovú, zaslúžilú členku Matice slovenskej v Rožňave. V slávnostnom príhovore poukázala na historický prínos P. Kellnera pre súčasnosť a stručne zhrnula jeho život a neoceniteľný prínos pre našu kultúru a národ. Predstavila ho nielen ako významného národovca, nadšeného štúrovca, novinára, na záver básnika, prekladateľa, matičiara, ale aj sociálne cítiaceho človeka. Dôkazom je aj to, že po zlepšení svojej ťažkej životnej situácie prispel sumou tristo zlatých na Evanjelické gymnázium v Revúcej a na činnosť Matice slovenskej sumou sto zlatých. Bol aktívnym členom Matice slovenskej, pracoval v jej novovzniknutých výboroch (historickom, filozofickom, literárnom). Peter Kellner vzbudzuje obdiv už bohatosťou svojich záujmov. Bol nielen novinárom, básnikom, dramatickým spisovateľom, historikom, prekladateľom, ale aj filozofom. Patrí mu osobitné miesto v dejinách, pretože bol autorom prvej štúdie o symbole dvojitého kríža, ktorá vyšla roku 1867 pod názvom K dejopisu härbu slovenského. Písal alegorické básne, drámu, filozofické a historické texty, ale aj prozaické diela a životopisy. Peter Kellner okrem prímena Hostinský volil aj iné pseudonymy, spomedzi ktorých je najznámejšie Peter Záboj Hostinský. Pod menom Záboj-Hostinský uverejňoval v novinách a v ich literárnej prílohe básne, historické a vedecké články. V čase svojho pôsobenia v Bratislave do zániku Slovenských národných novín v júni 1848 napísal trinásť rozsiahlych vedeckých rozpráv a štúdií z odboru národného hospodárstva, filozofie, prírodných vied, dejín literatúry, národopisu, histórie, ľudovej slovesnosti a teórie literatúry. Už táto skutočnosť hovorí jasnou rečou o talentovanosti a vzdelanosti Petra Kellnera-Hostinského, nehovoriac už o jeho neskoršej bohatej a všestrannej publicistickej činnosti. Ťažké životné podmienky sa odrazili na jeho zdraví. Dňa 3. augusta 1873 ho v Hnúšti zasiahla ťažká choroba, ktorej 10. augusta vo veku päťdesiat rokov podľahol. Celú rukopisnú pozostalosť usporiadal jeho najvernejší priateľ Pavol Dobšinský a odovzdal ju do archívu Matice Slovenskej. Hoci zomrel relatívne mladý, zostalo po ňom množstvo básní, vedeckých štúdií a prekladov, na ktoré môže byť slovenský národ hrdý.
Po slávnostnom príhovore sa všetci prítomní presunuli do farskej záhrady k rodnému domu P. Kellnera, kde položením venca k pamätnej tabuli prejavili úctu a vďaku osobnosti, ktorá dokázala vziať na seba veľkú zodpovednosť v ťažkých časoch tvorenia našich národných dejín. Predsedníčka MO MS v príhovore ocenila, že obyvatelia obce sú hrdí na svojho rodáka. Základná škola nesie názov Petra Kellnera Hostinského a každoročne v spolupráci s MO MS a obcou organizuje súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Kellnerova Poloma. Tohto roku sa konal už 22. ročník.
Slávnosť ukončil spev evanjelického spevokolu s piesňou „Hojže Bože“ a modlitbou pani farárky.
V závere tejto peknej a dôstojnej spomienkovej slávnosti predsedníčka MO MS vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia. Vyslovila želanie, aby Slováci boli hrdí na svoju minulosť a na takých významných ľudí, k akým patril Peter Kellner-Hostinský a aby toto miesto aj v budúcnosti pripomínalo, že kedysi sa tu narodil a žil človek, ktorý celý život zasvätil svojmu národu.

Mária Antalová,
predsedníčka MO MS Gemerská Poloma