PDSI


/PDSI
PDSI2015-05-15T17:53:07+00:00

Oznamy PDSI

Vyhlásenie PDSI zo dňa 6. 2. 2015

V dôsledku potreby konsolidovať finančné pomery v Matici slovenskej, bola v prvej polovici roku 2014 ukončená spolupráca a tým aj zmluva o právnej pomoci medzi MS a advokátskou kanceláriou Olexová Vasilišin s.r.o. Uvedená advokátska kancelária zastupovala, v rámci konkurzu na úpadcu Podielové družstvo slovenské investície, mnohých veriteľov v incidenčných konaniach, ktorých prihlásené pohľadávky boli zo zákonných dôvodov popreté v konkurze. Matica slovenská naďalej bude v konkurze aktívne vystupovať v rámci činnosti veriteľského výboru PDSI a morálnou pomocou, ale vzhľadom na finančnú náročnosť nemôže sa podieľať na úhrade odmeny za právnu pomoc jednotlivým veriteľom v incidenčných konaniach právne zastúpených AK Olexová Vasilišin s.r.o. K uvedenej veci rokovalo aj Predsedníctvo Matice slovenskej na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 v Spišskej Novej Vsi. Plnomocenstvá boli udelené advokátskej kancelárii jednotlivými veriteľmi. Veritelia môžu pokračovať po dohode v spolupráci s AK Olexová Vasilišin s.r.o., alebo sa zastupovať sami, keďže ide o súdne konanie, v ktorom nie je povinné zastúpenie advokátom. Môžeme však predpokladať, že incidenčné konania prebiehajúce na súde by mali byť ukončené v relatívne krátkom čase.
V rámci celkového stavu konkurzu úpadcu PDSI v nadväznosti na posledné informácie, chceme uviesť, že v prospech družstva PDSI je vedené konanie o náhradu škody proti tým členom predstavenstva, ktorí podpisovali všetky hlavné dokumenty. Zároveň už niekoľkokrát sa uskutočnilo pojednávanie v konaní, kde na strane žalovaného vystupuje predseda predstavenstva družstva Ing. Jurica, o vrátenie prostriedkov, ktoré mu boli z družstva vyplatené pred vyhlásením konkurzu. Rovnaké konania sú vedené aj proti p. Rezekovi a ďalším osobám blízkym osobám družstvu.
Konkurz naďalej pokračuje a prostriedkom získania uspokojenia sú prebiehajúce súdne konania, je potrebné počkať na ich výsledky. Zo strany žiadneho z veriteľov nie je potrebné vykonávanie akýchkoľvek ďalších úkonov.
Konkurz naďalej pokračuje a prostriedkom získania uspokojenia sú prebiehajúce súdne konania, je potrebné počkať na ich výsledky.

Matica slovenská

Oznam z 28. 11. 2013

Vážení veritelia,

dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom priebehu konkurzu PODIELOVÉHO DRUŽSTVA SLOVENSKÉ INVESTÍCIE.
Pri prelomovej schôdzi členov v decembri 2012 bola veriteľmi vyslovená dôvera správcovi konkurznej podstaty JUDr. Letkovskému, ktorý začal vykonávať všetky plánované postupy v konkurze vrátane uplatňovania zodpovednosti aj voči iným subjektom, ako je štát.
Zabezpečovanie majetku družstva a prieskum zodpovednosti

Aktuálne je konkurz v stave, pri ktorom hlavné slovo majú súdy rozhodujúce o čiastkových otázkach. Ako sme Vás informovali skôr, správca konkurznej podstaty začal približne 200 konaní proti osobám spriazneným družstvu, ktorých cieľom je prinavrátiť „vynesený“ majetok naspäť do družstva. Tieto konania zatiaľ neboli skončené a naďalej prebiehajú. Priaznivé rozhodnutie súdov v týchto žalobách je jeden z hlavných prostriedkov k dosiahnutiu úspešnosti konkurzu a zároveň priebeh procesu na týchto súdoch bude vypovedať o tom, ako dlho bude ešte celý konkurz trvať, čo si zatiaľ netrúfame odhadovať.

Súčasne s uvedenými žalobami bolo zo strany správcu iniciované rýchle pokračovanie v konaní proti štátu, ktorého cieľom je získať do konkurzu alternatívne prostriedky na uspokojenie veriteľov ako náhradu za „vynesený“ majetok. V konaní pri Národnej banke Slovenska sa konalo niekoľko pojednávaní, dňa 8.novembra 2013 súd rozhodol, že NBS nezodpovedá za straty družstva. Odvolacia lehota ešte nezačala plynúť, podľa informácií od správcu bude proti tomuto rozhodnutiu podané odvolanie.

Vzhľadom na to, že konkurz čaká momentálne na výsledky súdnych konaní, nie je potrebné zo strany veriteľov aktívne zasahovať a svoje pohľadávky viac preukazovať. Ak by taká požiadavka vznikla, s predstihom Vás budeme informovať.

Aj na základe výsledku konania proti Národnej banke Slovenska sa naďalej uvažuje o predpoklade, že družstvo nakladalo s prostriedkami veriteľov samo a neprenechávalo ich iným spoločnostiam na spravovanie. Morálnu zodpovednosť za škodu veriteľov teda nesie len vedenie družstva, ktoré so zhromaždenými prostriedkami nakladalo a informovalo o jeho výsledkoch, a to predovšetkým p. Jurica
Uznávanie pohľadávok

Ohľadom uznávania pohľadávok, ktoré vzbudili rozruch po poslednej schôdzi máme informáciu, že prebehne ďalšie rozsiahle kolo uznávania pohľadávok koncom tohto najneskôr začiatkom budúceho roka. Posun bol daný tým, že pre ich zanedbanie družstvom môže správca konkurznej podstaty len teraz uzatvárať niektoré dôležité účtovné podklady. Podľa informácií od správcu sa veritelia nemusia obávať o svoje pohľadávky, pretože jednak na výzvu správcu podali incidenčné žaloby, ktoré garantujú, že o ich nárokov rozhodne súd, ak by to správca z akýchkoľvek dôvodov nemohol urobiť, a jednak správca naďalej popri iných činnostiach v konkurze pracuje na zhromaždení uzatvorení podkladov na uznanie pohľadávok.

Pripomenieme len, že uznávanie pohľadávok je postup, ktorého pravidlá určuje zákon a na ich dodržanie dohliadame a snažíme sa poskytnúť veriteľom všetku potrebnú pomoc.
Neprihlásení veritelia

Medzi veriteľmi družstva je množstvo takých, ktorí sa vinou svojich pôvodných zástupcov nedostali do konkurzného zoznamu, a teda podľa zákona nemôžu byť vyplatení z majetku v konkurze. Pre nich existujú dve alternatívy – jednak družstvo po konkurze bude existovať ďalej a pre prípad, že by sa tak nestalo, možnosť náhrady škody v trestnom konaní. Práve druhú možnosť aktuálne pripravujeme, aby bola zabezpečená do budúcna.

Žiadame preto tých neprihlásených veriteľov, ktorí ešte svoj prípad neoznámili zastupujúcej advokátskej kancelárii, aby tak urobili po tomto oznámení (uplatnenie tohto nároku je bez nákladov).
O ďalšom postupe Vás budeme rovnakou formou priebežne informovať.
Matica slovenská

Vyhlásenie k združeniu veriteľov

Vážení veritelia,

v nedávnom čase niektorých z Vás veriteľov kontaktovalo Združenie veriteľov PDSI s ponukou na vstup do združenia a informáciami o priebehu konkurzu.

Združenie veriteľovi PDSI akceptujeme ako riadne registrované občianske združenie, avšak Matica slovenská sa s jeho účelom a pôsobením nestotožňuje. Hoci princíp združovania veriteľov má zmysel, nepovažujeme za vhodné, aby jednak za členstvo boli žiadané poplatky, aby združenie viedli osoby, ktoré sú žalované pre prepojenie s družstvom a podozrivé úkony pred krachom družstva a najmä, aby združenie účelovo vytváralo klamlivý negatívny obraz o pôsobení veriteľského výboru, správcu konkurznej podstaty a právnych zástupcoch správcu.

Proklamovaný cieľ o objektívnom informovaní a spoločnom postupe proti jedinému vinníkovi – predstavenstvu PDSI tým celkom iste nemôže byť splnený.

Správca konkurznej podstaty, jeho zástupcovia a výbor koná pri vymáhaní aj uznávaní pohľadávok len tak ako ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii, je kontrolovaný súdom a celým veriteľským výborom bez zistených nedostatkov, takže nevidíme jediný dôvod premieňať osobné neoverené pocity do poškodzovania dobrého mena a spochybňovania postupu správcu a osôb spolupracujúcich na riadnom priebehu konkurzu.
S úctou

Matica slovenská

Oznam pre veriteľov PDSI

Vážení veritelia,

dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom priebehu konkurzu PODIELOVÉHO DRUŽSTVA SLOVENSKÉ INVESTÍCIE. Podľa oznámenia správcu sa dňa 07.12.2012 konala prvá schôdza veriteľov, na ktorej prebehlo hlasovanie o osobe správcu, členoch veriteľského výboru a bola podaná oficiálna správa o priebehu konkurzu.

Výsledky hlasovania

Podľa hlasovania väčšiny veriteľov vrátane hlasov veriteľov zastúpených advokátskou kanceláriou pri Matici slovenskej zostal doterajší správca konkurznej podstaty JUDr. Letkovský vo svojej funkcii. Mimo to boli zvolení piati členovia veriteľského výboru (medzi nimi aj Matica slovenská), ktorí majú funkciu zástupcov veriteľov a kontrolórov konania správcu.

Radi by sme Vám v nasledujúcich riadkoch v krátkosti osvetlili základné body oficiálnej správy.

Stav uznávania pohľadávok

Z celkového množstva približne 2.400 pohľadávok bolo možné priebežne uznať len menšiu časť a zvyšná časť pohľadávok musí byť naďalej odborne preskúmavaná, pretože doteraz nebol potvrdený ich právny základ alebo výška.

Sme si vedomí toho, že väčšina radových veriteľov a matičiarov vkladala do družstva peňažné prostriedky a majú tieto vklady riadne zdokumentované, no vzhľadom na slovenské právne predpisy a konkurzné pravidlá považujeme postup správcu za opodstatnený. Práve opačný prístup by mohol byť porušením povinností správcu. Dôvodom neuznania nebola osoba konkrétneho veriteľa, výška, zastúpenie alebo dokonca vzťah so správcom, ale výlučne len dôvody spoločné pre všetky konkurzy a všetkých správcov.

Pohľadávky zo zmeniek, ktoré boli zaplatené skutočným vkladom sú vo väčšine prípadov úplne nesporné a boli uznané.

Otvorené sú však pohľadávky zo zmeniek, ktoré boli kryté z členského vkladu v družstve a pohľadávky na výplatu vyrovnacieho podielu. Ak vznikli skôr ako v posledný rok fungovania družstva boli vo väčšine prípadov uznané, no práve v poslednom roku sa objavuje viacero prekážok, ktoré ohrozujú uznanie týchto pohľadávok.

Prvým z hlavných dôvodov je nesprávny výpočet členského podielu pri premene na zmenku alebo vyrovnací podiel. Družstvo sa v niektorých prípadoch neriadilo záväznými stanovami, ktoré určujú pravidlá výpočtu. Podstatný je fakt, že PDSI bolo družstvom podielovým, čo pre veriteľov znamená, že sa majú podieľať na hospodárení družstva, či už je profitujúce alebo stratové.

Druhým z hlavných dôvodov je neplatné odsúhlasenie premeny resp. zániku členského podielu. Vinou predstavenstva družstva nebol v niektorých prípadoch na schváleniach prítomný dostatočný počet členov predstavenstva, čím sa podľa stanov členský podiel nezrušil a dotknutá osoba je naďalej členom družstva s príslušným členským vkladom.

Tretím z hlavných dôvodov je uprednostňovanie niektorých veriteľov pred inými, pretože v určitom čase si družstvo podľa neznámeho kľúča vyberalo koho členstvo ukončí a koho nie. U tých, ktorým bolo vyhovené je preto podozrenie, že boli neoprávnene zvýhodnení.

Doteraz neuznané pohľadávky nie sú trvalo neuznané, práve naopak, priamo zo zákona vyplýva, že ich buď správca sám uzná po odstránení prekážok (doplnení párovej evidencie zo strany družstva) alebo v spornejších prípadoch rozhodne súd v incidenčnom konaní, ktoré za väčšinu z Vás začala naša advokátska kancelária. Skôr sa konkurz neskončí.

Osobitne však ostáva veľká časť „pohľadávok“ založených len na členskom vklade, ktoré však nemajú právnu povahu pohľadávky a nemôžu byť preto zaradené do konkurzu. Členovia akéhokoľvek družstva na rozdiel od banky pri vstupe súhlasia, že sa budú podieľať na majetku družstva a teda nebudú svojvoľne vystupovať a vyberať si svoj vklad. Začatím konkurzu družstvo nezaniklo a ak zvýšia peniaze po konkurze ani nezanikne a riadne bude fungovať ďalej so všetkými pôvodnými členmi. Zo všetkých okolností je veľmi pravdepodobné, že na rozdiel od známych konkurzov nebankových subjektov sa v tomto prípade tak aj naozaj stane, preto je potrebné, aby sa členovia spojili a navrhli kroky družstva po konkurze.
Stav majetku družstva

Oveľa dôležitejšie ako priebežný stav uznania pohľadávok veriteľov je však stav majetku družstva, pretože ak sa ho nepodarí zabezpečiť, bude konkurz neúspešný pre všetkých veriteľov aj členov bez rozdielu. V oficiálnej správe je podrobne popísané aké kroky boli doteraz vykonané a aké sa plánujú.

Majetkové nároky družstva sú naďalej uplatňované voči Národnej banke Slovenska, poisťovni Chartis na poistenie zodpovednosti predstaviteľov družstva ako aj obchodníkovi s cennými papiermi. Správca začal stovky konaní na navrátenie majetku, ktorý družstvo pred krachom účelovo presúvalo na spriaznené spoločnosti, nadhodnocovalo nadobúdanie majetku a bezdôvodne sa zadlžovalo. Všetky konania museli byť začaté vo fixnej zákonnej lehote, preto boli niektoré (proti niektorým členom) podané aj preventívne a pravdepodobne budú zastavené. Dôraz je však na konaniach proti úkonom podobných typickému „tunelovaniu“.

Preskúmavané sú v poslednej dobe najmä spoločnosti a družstvá majetkovo spojené s PDSI, ktoré sa podozrivo dostali do platobnej neschopnosti napriek tomu, že práve k nim vedú stopy presunu finančných prostriedkov veriteľov podľa projektov p. Juricu a družstva pred krachom.  Keďže v súvislosti s PDSI pred vyhlásením konkurzu vystupovala AK Futej & Partners, je vylúčený zhodný postup s Maticou slovenskou.
Zmena zastúpenia

Viacerí veritelia nás informovali, že AK Futej & Partners resp. JUDr. Grigeľ oslovujú veriteľov na vrátenie sa pod ich zastúpenie, čo zdôvodňujú zastúpením v konaní proti NBS. Toto usmernenie je krajne zmätočné, pretože zastúpenie v konkurze a zastúpenie v žalobe proti NBS sú dve nezávislé veci, ktoré sa nepodporujú ani nevylučujú.

Nikomu nemožno brániť využiť v jednej veci služby jedného advokáta a v druhej veci služby druhého, preto apelujeme na veriteľov v koknurze zastúpených resp. spriaznených s MS ostať pri pôvodnom zastúpení  alebo nanajvýš rozhodovať sa samostatne. Odovzdaním zastúpenia AK Futej & Partners resp. JUDr. Grigeľovi konajú veritelia v zásadnom rozpore s dlho prezentovanou koncepciou Matice slovenskej a postupom začatým súčasným správcom konkurznej podstaty.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Matica slovenská


Upozornenie advokátskej kancelárie OLEXOVA VASILISIN s. r. o.

Vážení veritelia,

v konkurze PODIELOVÉHO DRUŽSTVA SLOVENSKÉ INVESTÍCIE sa podľa pôvodného oznámenia mala konať schôdza veriteľov dňa 12.11.2012, avšak pre zdravotné dôvody, ktoré neumožňovali správcovi ju viesť, bola táto schôdza presunutá na termín 07.12.2012 od 9.00 hod. rovnako v Stredisku kultúry na adrese Vajnorská 21, Bratislava.

Zrejme práve rozhorčenie veriteľov, ktorí sa žiaľ zbytočne dostavili na schôdzu v pôvodnom termíne, využili zástupcovia kancelárie JUDr. Futeja (JUDr. Grigeľ) na ovplyvnenie postoja veriteľov. Bolo klamlivo vyhlásené, že Maticu slovenskú ani ďalších veriteľov už nepodporuje pôvodná advokátska kancelária a že MS sa dohodla na spoločnom postupe s AK FUTEJ.

Matica slovenská a jej advokátska kancelária tieto vyhlásenia oficiálne označujú za nepravdivé resp. účelovo zavádzajúce, vyjadrujú pohoršenie nad takýmto spôsobom konania a zvážia podanie sťažnosti Slovenskej advokátskej komore.

V konkurze na PDSI naďalej ako od vyhlásenia konkurzu Matica slovenská aktívne spolupracuje s pôvodnou advokátskou kanceláriou. Počet ňou zastúpených veriteľov stále rastie a budeme radi, ak sa ešte zvýši, pretože jedine tak možno podporiť začatý postup správcu.

Úkony, ktoré vykonal správca konkurznej podstaty JUDr. Letkovský a s ktorými Matica slovenská a s ňou spolupracujúca advokátska kancelária OLEXOVA VASILISIN plne súhlasia pozostávajú najmä z vyhľadávania podvodných veriteľov, lustrácie roztrateného majetku PDSI, spriaznených osôb a spoločností, ktoré s ním pred krachom nakladali, podania žalôb voči nim ako aj preverenia zodpovednosti vedenia družstva. Ktokoľvek, kto chce obchádzať tieto základné kroky v každom konkurze a ísť priamo k náhrade škody od štátu (NBS) si je buď istý, že sú zbytočné alebo je v jeho záujme ich neodhaľovať. Práve pre tento rozdielny prístup k dohľadávaniu finančných prostriedkov vložených do PDSI je vylúčená akákoľvek dohoda Matice slovenskej a AK FUTEJ na spoločnom postupe.
Matica slovenská a AK OLEXOVA VASILISIN

Zmena termínu

Vážení veritelia PDSI,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť z poverenia správcu JUDr. Letkovského a oznámiť Vám nutnosť zmeny termínu nadchádzajúcej schôdze veriteľov pôvodne určenej na termín 12.11.2012 zo zdravotných dôvodov, ktoré správcovi neumožňujú riadne viesť schôdzu v tento termín. Schôdza veriteľov bude preto preložená na termín 07. 12. 2012, bude sa konať na rovnakom mieste v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto, so začiatkom prezentácie takisto o 09:00 hod. a rovnakým programom. JUDr. Letkovský sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti, túto okolnosť však nemohol predpokladať.  Prosíme Vás, pokiaľ poznáte ďalších veriteľov, oznámte im túto informáciu, aby zbytočne necestovali 12. 11. 2012. S bližšími informáciami si Vás dovolí kontaktovať JUDr. Letkovský po svojom návrate do kancelárie.

Mgr. Jana Ďuriníková
na základe poverenia JUDr. Mareka Letkovského, správcu

Súbory na stiahnutie

Súbor na stiahnutie plnomocenstvo.rtf plnomocenstvo.rtf (35.5 kB)

Informačný text zo dňa 30. 10. 2012

Vážení veritelia,

opätovne si Vás dovoľujeme osloviť v súvislosti s PODIELOVÝM DRUŽSTVOM SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, voči ktorému spoločne máme nezanedbateľné peňažné pohľadávky. Správca konkurznej podstaty nás informoval, že schôdza veriteľov tohto družstva sa uskutoční dňa 12.11.2012 od 9.00 do 14.00 hod v Stredisku kultúry na adrese Vajnorská 21, Bratislava.

Keďže máme naďalej záujem o čo najefektívnejší priebeh konkurzu súhlasíme, aby správca vymáhal peniaze veriteľov družstva okrem spôsobov pripravených pred vyhlásením konkurzu (od štátu, Národnej banky Slovenska, Garančného fondu a ďalšie) aj z projektov, ktoré PDSI za vyzbierané peniaze od nás všetkých realizovalo vo výške takmer 20 miliónov EUR a z náhrady škody spôsobenej orgánmi PDSI, ktorá bola poistená do výšky 9 miliónov EUR.

Podľa správcu konkurznej podstaty všetko nasvedčuje tomu, že s peniazmi veriteľov nakladalo priamo PDSI teda aj pán Jurica a pani Darovcová, ktorých v konkurze zastupuje JUDr. Grigeľ. Byť nimi zastúpený znamená  súhlasiť s tým, že činnosť orgánov PDSI bola správna a dobrá, čo ale podľa nás nebola. Za povšimnutie nepochybne stojí fakt, že sami predstavitelia PDSI a ich rodiny si v čase nepriaznivej situácie a hrozby výpadku likvidity družstva výber vlastných peňazí na rozdiel od ostatných zabezpečili.

Bez zásahu do aktuálnej situácie hrozí, že na najbližšej schôdzi bude práve na podnet skupiny týchto osôb rozhodnuté o zmene správcu konkurznej podstaty na takého, ktorého si sami určia.

Matica slovenská je presvedčená, že postup súčasného správcu vymáhať nároky veriteľov všetkými dostupnými spôsobmi vrátane postupov proti predstaviteľom PDSI je správny a opodstatnený, preto nechce, aby sa správca konkurznej podstaty vymenil za inú osobu.

Na tých veriteľov, ktorí sú naďalej splnomocnení pánom Juricom a pani Darovcovou, ktorí na ich zastupovanie splnomocnili  JUDr. Grigeľa preto apelujeme, aby im udelené plné moci odvolali a rozhodovali sa sami.
Na bezplatné zastupovanie môžete tiež splnomocniť advokátsku kanceláriu Matice slovenskej, ktorá pre Vás zabezpečí aj odvolanie predchádzajúcej plnej moci udelenej uvedeným osobám. Matica slovenská v tejto súvislosti garantuje, že sankcie, ktoré z odvolania plných mocí môžu vzniknúť, ak to bude nutné, uhradí v plnom rozsahu.
S úctou
Ing. Marián Tkáč, PhD., v. r.
predseda MS

Súbor na stiahnutie plnomocenstvo.rtf plnomocenstvo.rtf (35.5 kB)


 
 

Informácia o postupe vyplácania podielov (pohľadávok) len vybraným klientom PDSI

Vážení veritelia,

správca konkurznej podstaty podal na súd približne 180 žalôb, ktorými sa  domáha vrátenia peňažných prostriedkov použitých spôsobom, ktorý ukracuje uspokojenie pohľadávok ostatných veriteľov (tzv. odporovacie žaloby).

Z tohto počtu bola prevažná väčšina žalôb podaných proti osobám, ktoré boli majetkovo alebo personálne spriaznené s družstvom a ktorým v roku 2009 napriek nepriaznivej finančnej situácii a hrozby výpadku likvidity družstva bolo umožnené vykonať výbery v celkovej výške 1.026.732,33 EUR, a to napríklad:

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Ing. Jurica Zdeněk, CSc., suma: 38.217,15 EUR, spôsob výberov: pokladňa
  • Ing. Jozef Rezek, suma: 36.895,38 EUR, spôsob výberov: pokladňa
  • Rezeková Renáta, suma: 11.400,98 EUR, spôsob výberu: pokladňa
  • Rezek Robert, suma: 11.000,- EUR, spôsob výberu: pokladňa
  • Juricová Jarmila, suma: 929,46 EUR, spôsob výberu: pokladňa
  • Darovcová Alica, suma: 5.865,11 EUR, spôsob výberu: bankový účet
  • Darovcová Natália, suma 1.590,- EUR, spôsob výberu: bankový účet

[/list]

Na rozdiel od uvedených osôb, iným veriteľom neboli splnené požiadavky na vyplatenie investovaných peňazí.

O priebehu konkurzu Vás budeme ďalej informovať.
Matica slovenská 
 

Oznam pre veriteľov PDSI

Vážení veritelia, matičiari  a vážená  verejnosť,

po vyhlásení konkurzu na Podielové družstvo Slovenské investície vás Matica slovenská viac krát oslovila možnosťou spoločného postupu pri domáhaní sa svojich práv a oprávnených záujmov v konkurznom konaní.

Keďže sa na Maticu slovenskú  obracia stále viac veriteľov PDSI so žiadosťou o aktuálne informácie v konkurze, rozhodli sme sa, že Vás budeme informovať pravidelne aj touto formou. Po zvážení nových faktov môžu veritelia, ktorých v konkurze zastupujú bývalí predstavitelia PDSI, alebo ich zástupcovia až do konca konkurzu  môžu tieto plné moci odvolať a rozhodnúť sa komu  udeliť zastupovanie. Naďalej odporúčame veriteľom PDSI odvolávať plné moci a udeľovať  ich  advokátskej kancelárii Matice  slovenskej.

Stav konkurzného konania je taký, že stále nie je definitívne ukončené účtovníctvo PDSI. Ukázalo sa, že Ing.  Jurica členov družstva  klamal, že účtovnú závierku za rok 2010 overil audítor. Audítor túto závierku  overiť odmietol, pretože už začiatkom roka 2011 zistil, že  chýbali účtovné doklady.
Matica slovenská po celý čas aktívne presadzuje, aby bolo účtovníctvo uzavreté čím skôr a podľa informácií správcu konkurznej podstaty by sa tak malo stať do troch mesiacov. Následne by malo dôjsť k uznaniu veľkej časti prihlásených pohľadávok, na čom má Matica slovenská eminentný záujem.

Čo sa týka plných mocí na zastupovanie veriteľov v konkurze, spoločne s Maticou slovenskou už v konkurze postupuje ďalších 572 veriteľov a ich počet stále rastie. V tejto chvíli nemožno povedať, či nás nemôžu prehlasovať hlasy tých, ktorých zastupujú bývalí predstavitelia PDSI alebo JUDr. Grigeľ, ktorý ich zastupuje, ale máme dosť hlasov na to, aby sme mohli naše záujmy účinne brániť.

V ďalšom Vás teda budeme pravidelne informovať o tom, aké kroky, voči komu a kedy správca konkurznej podstaty vykonal a aké  bude konať.
V každom prípade,  pokračuje sa s maximálnym úsilím vo vymáhaní škody voči štátu, ale aj náhrady z poistenia pre porušenie odbornej spôsobilosti bývalých predstaviteľov PDSI a z úkonov, pri ktorých sa konaním predstaviteľov PDSI „vyniesol“ všetok majetok von priamo z PDSI.

S prípadnými žiadosťami sa môžete obracať na e-mail: konkurz@matica.sk, alebo priamo na sekretariát MS v Bratislave č. tel.: 02/52 92 68 68.

Matica slovenská

X