Pietna spomienka na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy


//Pietna spomienka na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy

Žarnovica, 24. 11. 2016

Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici a Mesto Žarnovica boli oficiálnymi organizátormi pietnej spomienky na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy. Tá sa uskutočnila deň pred 80. výročím jeho úmrtia, teda 24. novembra 2016, o 13.30 hod. pri jeho hrobe na cintoríne v Žarnovici.
Na úvod členka MO MS Janka Brigantová predniesla báseň Náhrobný kameň od žiaľ už zosnulého Ing. Mariána Šeba. V mene organizátorov spomienky prítomných privítala predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová. Medzi nimi boli aj vzácni hostia, konkrétne tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska a riaditeľka ZŠ Karola Bieleka v Lovčici-Trubíne Mgr. Zuzana Mihálová. Nechýbali však ani zástupcovia DC Seniorov Žarnov pod vedením predsedu jeho rady Jána Hajnoviča, členovia ZO JDS v čele s predsedníčkou Máriou Balážovou, podpredsedníčka ZO SZPB Ing. Mária Števková, kronikár mesta Ing. Jozef Treščák, 15-členná skupinka detí I. stupňa ZŠ Žarnovica spoločne so svojimi vychovávateľkami Erikou Gulašovou a Radomírovou Pacalajovou (obe členky MS), predsedníčka DV MO MS Mgr. Darina Nikodémová, ďalšie členky MO MS i niekoľko ďalších občanov. Spolu tak K. Bielekovi prišla úctu dať viac ako tridsiatka ľudí, čo je v za ostatné obdobie najväčší počet.
V ďalšej časti tajomník MO MS a súčasne člen krajskej rady MS BBSK Ing. Jozef Piecka prítomných, na základe dostupných zdrojov a informácií, oboznámil o tom kto to vlastne K. Bielek bol.
Narodil sa 15.januára 1857 v obci Lutiše neďaleko Žiliny. Študoval na gymnáziu a prípravke v Žiline, Kláštore pod Znievom a v Trnave, kde v roku 1879 získal učiteľský diplom. Do roku 1881 pôsobil ako učiteľ v Kysuckom Novom Meste. Ďalších 55 rokov života však pôsobil v tomto regióne. Z toho 38 rokov, teda do roku 1919, bol učiteľom, organistom i poštmajstrom v Trubíne (dnes obec Lovčica-Trubín pri Žiari nad Hronom). Bolo to v čase, kedy po likvidácii Matice slovenskej sa svetlé obdobie Štefana Moysesa končilo tým, že už ani na pohrebe tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina, slovenské školstvo bolo zákonne likvidované. Temné obdobie odnárodňovania zostávalo na úrovni rodín a o to viac bola potrebná taká odvaha a erudícia, s akou Karol Bielek udržiaval slovenské národné povedomie a to nielen v Trubíne. Už ako 23-ročný publikoval, počas celého života neustále študoval diela svetových pedagógov, ich teóriu tvorivo aplikoval na konkrétne domáce pomery (kde využíval osobné skúsenosti skvelého učiteľa), i neskôr zostavoval učebnice pre žiakov, písal hry, verše, metodické pomôcky pre učiteľov, prekladal z nemčiny a češtiny, perfektne ovládal aj maďarčinu. Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba škôldozorcu (školského inšpektora) vo Sv. Kríži pri Hrone, do ktorej bol v r. 1919 poverený vedením pre celú Tekovskú župu. Neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie. V novo sa formujúcej republike pedagogická teória bola v troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo učebníc… Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu, mravnosť. A to v čase menovania už mal 62 rokov. Býval v učiteľskom byte v Ladomeri (kde aj učil), úradoval (čo nemal príliš rád, mal zásadu každý rok aspoň raz navštíviť každú školu). K. Bielek nebol iba odborník – bol veselý, obľúbený, charakterný človek. Bol aj výborným klaviristom, krátkymi prstami vyludzoval želané melódie, ktorými neraz spestroval aj učiteľské stretnutie. Jeho návšteva v škole bola akoby prišiel starostlivý otec. Miloval deti, ctil si učiteľov – kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí, mal prirodzenú autoritu. Nerád sa dal vyvážať kočom, často chodil pešo ako turista. Vznik republiky však bol tiež sprevádzaný zložitými peripetiami politiky. A tak dodnes nie je jasné, prečo bol čoskoro vystriedaný vo vedení Š. Pritzom. Pravdepodobne mu jeho nepodkupná slovenská orientácia prinášala i nemálo znevažovania. Napriek tomu ako zástupca škôldozorcu po boku Pritza usilovne pracoval naďalej, aj keď už zväčša len popoludní. Snáď bez nadsadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (i dnes) jeho múdre životné motto: „Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?“
Tajomník MO MS v ďalšej časti uviedol niektoré skutočnosti od pietnej spomienky pred dvoma rokmi. Práve vtedy sa zrodila myšlienka opravy hrobu a najmä pomníka. Ten už bol v takom stave, že hrozilo nebezpečenstvo jeho spadnutia a teda aj reálneho nebezpečenstva úrazu, nielen tým ktorí si chodili uctiť pamiatku K. Bieleka (a v nemalom množstve to boli najmä žiaci ZŠ a to nielen zo Žarnovice), ale aj ďalším návštevníkom cintorína. To bol vlastne začiatok cieľa, ktorý sa podarilo úspešne dokončiť práve koncom októbra tohto roka. V tom čase vlastne ešte nebolo ani jasné či a ako to bude vôbec možné. Za hrobové miesto bolo uhradené nájomné len do roku 2013 a tak vlastne, aj vzhľadom na dobu od úmrtia a skutočnosti dávno uplynutej 20-ročnej tlecej doby, už mohlo byť legálne zrušené. Boli publikované aj určité pripomienky o skutočnosti prvých slovenských inšpektoroch, ktorých bolo minimálne 5, pričom podľa vtedajšieho územného členenia bolo až 16 žúp. Po následnom niekoľkomesačnom „pátraní“ cez Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR i Štátnu školskú inšpekciu sa dospelo k tomu, že Karol Bielek, bol prvý slovenský školský inšpektor, ale vtedajšej Tekovskej župy. K tomuto už neboli pripomienky a tak pri pietnej spomienke v minulom roku bol už reálnejší predpoklad, toho že oprava sa predsa len zrealizuje. V závere minulého roka bola uzatvorená nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta medzi prenajímateľom Mestským podnikom služieb s.r.o. Žarnovica a Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica. Táto zmluva bola uzavretá na obdobie 10 rokov (so spiatočnou platnosťou od r. 2013, do kedy bola predchádzajúca úhrada zo strany mesta, do r. 2023) a MO MS následne aj za uvedené obdobie uhradil poplatok. To bol ďalší krok k realizácie opravy. Potom boli získané konkrétne ponuky na opravu. Bolo zrejmé, že to bude finančne náročné a MO MS na to vlastné prostriedky nebude mať. Hľadal sa však aj lacnejší variant a tým bol jednohrob. I keď ani na tento variant MO MS vlastné prostriedky v celom rozsahu nemohol zabezpečiť požiadal, v rámci žiadosti na rok 2016, o dotáciu z rozpočtu mesta. V zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2016 medzi Mestom Žarnovica a Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica sú jedným z výdavkov, na ktoré mohla byť dotácia poskytnutá aj náklady na opravu hrobu a pomníka. To bol ďalší, a najdôležitejší, krok vďaka ktorému mohla nasledovať samotná realizácia. K tomu potrebovali aj fotografiu, ktorú ochotne poskytla ZŠ Karola Bieleka v obci Lovčica-Trubín. No a realizáciu, presne podľa dohodnutého plánu a termínu, urobila firma Bartfay s.r.o. Žarnovica s takmer 20%-nou celkovou zľavou. Oprava pomníka a hrobu Karola Bieleka – I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy, v.v. bola ukončená 26. októbra 2016, teda týždeň pred tohtoročnou Pamiatkou zosnulých. Už v ten deň dala na hrob prvý kahanec a zapálila sviečku členka MO MS Sidónia Kucharíková, ktorá sa v rámci svojich možností o hrob starala aj predtým. Opravu bude pripomínať aj text, ktorý je umiestnený odzadu na podstavci pomníka: „V ROKU 2016 OPRAVU ZABEZPEČIL MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM MESTA ŽARNOVICA“, ktorý je doplnený logom MS i erbom mesta.
Ing. J. Piecka v závere zdôraznil: „Všetci zainteresovaní veríme, že taká osobnosť akou Karol Bielek bez akejkoľvek pochybnosti bol, si takúto formu dôstojnej pamiatky zaslúži.“ Jeho pamiatku si prítomní následne uctili položením kytíc za MS, ZŠ K. Bieleka Lovčica-Trubín, MO MS Žarnovica, zapálením sviečok a chvíľkou ticha.
Za účasť všetkým poďakovala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová i tajomník MO Ing. J. Piecka, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že pri hrobe sa stretnú už 15. januára 2017 keď si pietnou spomienkou pripomenú okrúhle, už 160. výročie narodenie tejto významnej osobnosti slovenského školstva.

Text a foto: Ing. J. Piecka

článok neprešiel jazykovou úpravou

sdc16152
Vzácni hostia – Mgr. Z. Mihálová a
Mgr. M. Hanuska pri hrobe K. Bieleka


Text na podstavci opraveného pomníka

2016-11-25T14:39:22+00:0025 novembra 2016 |Banskobystrický kraj|
X