POCTA MOYSESOVI – Spomienka pri príležitosti 220.výročia jeho narodenia


//POCTA MOYSESOVI – Spomienka pri príležitosti 220.výročia jeho narodenia

Žiar nad Hronom, 24. 10. 2017

Štefan Moyses, významná osobnosť našich dejín sformuloval tieto pamätné slová – cieľ Matice slovenskej v druhej reči prednesenej na zhromaždení MS v roku 1864: „Slepotu ale duševnú rozjasňovať, nevedomosť zaháňať, predsudky cúdiť, je bezprostredný účel Matice slovenskej. Skadiaľ vidno, že otázka Matice slovenskej je totožná s otázkou o hodnosti ľudskej a všestrannom blahobyte celého národa slovenského. Ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na udržaní, upevnení a rozkvete Matice slovenskej záležať musí.“
Dňa 24.10.2017 – symbolicky práve v deň narodenia Štefana Moysesa sa v Žiari nad Hronom konal spomienkový deň na banskobystrického biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej. Na vysoký post prvého predsedu MS ho slovenský národ nezvolil ani náhodne ani bez príčiny. Bol mužom vzdelaným, obetavým, pracovitým a tolerantným. Do Svätého Kríža prišiel po 21. ročnom pôsobením v Chorvátsku, z toho 17 rokov ako profesor na Akadémii v Záhrebe. Dňa 8. apríla 1851 prichádza už ako biskup banskobystrickej diecézi do kaštieľa, kde žil a pôsobil takmer 18. rokov. Dňa 5. júla 1869 v deň sviatku svätých Cyrila a Metoda, ktorých bol veľkým ctiteľom, zomrel. Jeho telesné pozostatky sú uložené v krypte Kostola Povýšenia Svätého Kríža.
Spomienkový deň sa začal slávnostným zasadnutím Krajskej rady MS Banskobystrického kraja v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Nasledovalo položenie kytíc kvetov a vencov k soche Štefana Moysesa na Námestí Matice slovenskej za účasti osobností politického i verejného života aj širšej verejnosti, samozrejme matičiarov, tiež predsedu MS Mariána Tkáča.
Nasledovala slávnostná akadémia v divadelnej sále MsKC. V programe vystúpili žiaci ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, žiaci ZŠ s MŠ Štefana Moysesa sa predstavili v krátkom pásme zo života Š. Moysesa, zaspievali náboženské a ľudové piesne. Príjemnú a dôstojnú atmosféru dotvárali speváci Seniori optimisti pod vedením zbormajsterky Valiky Barcíkovej a Mužská spevácka skupina Sekera pod vedením Jozefa Nováka. Zaspievali málo počuté slovenské národné a ľudové piesne. S hovoreným slovom o živote Štefana Moysesa vystúpil člen KR MS Milan Rybársky. Predseda MS Marián Tkáč vo svojom príhovore vyzdvihol zásluhy Štefana Moysesa o Maticu slovenskú, tiež ako človeka, ktorý vedel obdivuhodným spôsobom spojiť katolícky názor so slovenským národným zápalom. Primátor mesta a poslanec NR SR Peter Antal vyzdvihol Moysesovu vzdelanosť, ako obľúbeného duchovného, múdreho učenca a zanieteného národovca, človeka ktorý pomáhal poznávať a chápať vnútornú hĺbku Slovenska. Žiarčania na túto významnú osobnosť nezabúdajú a ctia si ju aj tým, že v meste je viacej pripomienok na toho muža činu, či už pamätné tabule, pamätník v parku pomenovanom práve po Moysesovi a jeho soche na Námestí MS.
Počas celého dňa bola návštevníkom sprístupnená Pamätná izba Štefana Moysesa, slávnostne otvorená v roku 2013 práve v priestoroch McKC. Nachádzajú sa v nej nielen dobové fotografie zobrazujúce Park ŠM z obdobia v ktorom žil Š. Moyses v priľahlom kaštieli, ale hlavne faktografia o jeho živote. Tiež sú vystavené niektoré jeho osobné veci, napr. postriebrená cukornička so soľničkou, biskupské rukavice, ornát alebo mitra.
A na záver si pripomeňme výrok Michala Chrásteka, ktorý tiež žil vo Svätom kríži a je pochovaný na mestskom cintoríne – o Moysesovi:
My sa pominieme, ale sláva jeho skutkov v rode našom nikdy nepominie, pominú sa pokolenia naše, ale i budúce a neskoršie pokolenia budú mať svojich básnikov, ktorí budú ustavične oslavovať meno a pamiatku nášho Osvieteného Velikána a Obrancu, ktorého božia prozreteľnosť opravdu čo druhého Mojžiša povolala aby svoj ľud vyviedol z poroby nevoľníctva. I neskoršie pokolenia budú mať svojich historikov ktorí im budú neprestajne vo večnú pamäť uvádzať jeho nepočetné a veľké skutky a zásluhy o Cirkev, národ a našu vlasť, so slávou zaznamenané na večné časy nielen v letopisoch banskobystrického biskupstva, ale aj v histórii Slovanstva vôbec a Slovenska zvlášť.

Božena Mikulčíková
MO MS Žiar nad Hronom

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

2017-11-06T10:20:40+00:006 novembra 2017 |Banskobystrický kraj|
X