Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi v Levoči


//Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi v Levoči

„Vďaka za našu minulosť a prítomnosť, Vám, učený Ľudovít Štúr, milovník života slovenského.“

Levočská Matica slovenská spolu s mestskou knižnicou usporiadali 23. septembra t.r. v mestskom divadle spomienkové kultúrne podujatie pre základné a stredné školy v Levoči.
Levoča ako štúrovské mesto týmto vyjadrila svoj vzťah k jubilujúcej osobnosti našich dejín – Ľudovítovi Štúrovi.
Predsedníčky MS v Levoči Anna Petreková a v Poprade Ľudmila Hrehorčáková predstavili Ľudovíta Štúra najmä ako kodifikátora spisovnej slovenčiny /1843/, novinára, politika, vedúcu osobnosť štúrovskej mládeže, vodcu slovenských dobrovoľníkov v rokoch 1848 – 49.
Ďalšou témou bol exodus prešporských študentov a ich manifestačný príchod do Levoče v marci 1844, s ním súvisiaci vznik slovenskej hymny a deje Jednoty slovenskej mládeže pod vedením Janka Francisciho Rimavského.
Nezameniteľným miestom stretávania bol pamätný Kohlwald – Uhliská, 3 km od Levoče, miesto stáročných líp, kde sa zrodili najkrajšie diela slovenského romantizmu, napríklad Bottova Smrť Jánošíkova.
Zaujímavé a vzrušujúce deje štúrovskej mládeže pod vedením profesora Michala Hlaváčka a Francisciho sa natrvalo zapísali do histórie Levoče v 19. storočí. Preto tam stojí od roku 1949 aj Štúrov pomník od sochára Fraňa Gibalu, na počesť slovenských dobrovoľníkov v rokoch meruôsmych.
Dôležitou skutočnosťou je uchovávanie štúrovskej tradície v meste. Mládež mala možnosť pozdraviť a s nadšením privítať pani učiteľku Margitu Antašovú, ktorá celé desaťročia vodievala svojich zverencov na Kohlwald a vštepovala im lásku k rodnej reči a vlasti. Výrazom prežitého a precíteného je publikácia, Kohlwald a štúrovci, ktorá vychádza už v reedícii s podporou mesta Levoče. V nej sa dozvedáme o vlastenecky zmýšľajúcich Levočanoch, ktorí si uchovali v srdci a pamäti tieto dejinné udalosti – pán Felber, pani Ondrejčáková, členovia Matice slovenskej aj SNS.
Dopoludnie strávené v divadle bolo obohatené vedomostným kvízom
k uvedeným témam a ten bol aktívnou odozvou žiakov, ktorí boli aj odmenení. Celý program sprevádzali hymnické národné piesne, ktoré navodili dobovú atmosféru.
Na druhý deň, 24. 9. sa významné štúrovské výročie zapísalo do dejín mesta návštevou troch najvyšších predstaviteľov Matice slovenskej – Ing. Mariána Tkáča, predsedu, vedeckého tajomníka Mgr. Petra Cabadaja a docenta PaedDr. Pavla Pareničku. Traja najvyšší predstavitelia Matice slovenskej zavítali do Gymnázia Janka Francisciho v Levoči, kde pán predseda prezentoval svoju novú knihu Francisci. Pri tejto príležitosti docent Parenička predniesol prednášku o pôsobení štúrovcov v Levoči. Na prezentácii boli prítomní aj predstavitelia mesta – primátor PaedDr. Milan Majerský, jeho zástupca PhDr. Jozef Cvoliga a prednosta okresného úradu Ing. Ivan Dunčko.
Hostia sa poklonili pred pomníkom Ľudovíta Štúra, ktorý bol vďaka predstaviteľom mesta ošetrený a krásne sa vynímal uprostred kvitnúcich záhonov.
Po krátkej prestávke sa popoludní hostia a účastníci odobrali na vyvýšené miesto nad Levočou Strompeš, kde členovia SNS pod vedením Miroslava Brincka a za účasti Stanislava Kmeca, generálneho manažéra SNS, krajských a okresných predstaviteľov SNS vztýčili slovenský dvojkríž, ktorý posvätil pravoslávny kňaz pán Kornel Furin. K posvätnej chvíli prispel aj spevácky zbor Juventus SPŠ v Levoči a každý jeden z účastníkov, slovenských vlastencov.
Pri tejto príležitosti zaznelo vrúcne želanie každého z nás: „Bože, ochraňuj našu slovenskú vlasť!“

Ľudmila Hrehorčáková
článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2015-09-29T10:43:10+00:0029 septembra 2015 |Prešovský kraj|
X