Poďakovanie za rok 2016 v popradskej MS

thumbnail

Poprad, 15. 12. 2016

Záverečným stretnutím členov popradskej Matice bolo predvianočné podujatie 15. decembra s poďakovaním za rok v MS s tradičnou kapustnicou a s mikulášskym prekvapením v podaní skupiny PUNC.
Sviatočne vyzdobené sídlo MS privítalo svojich členov a podporovateľov.
V hodnotení predsedníčka spomenula podstatné podujatia roka s podielom matičného odboru. Bol to 18. ročník v prenese slovenských povestí - 27. januára v Podtatranskej knižnici v Poprade.
Významným podujatím bolo odhalenie pamätnej tabule Mons. Štefanovi Mnoheľovi, zakladateľovi miestneho odboru MS pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia /31.7.1876/. Slávnosť sa konala 18. mája v Konkatedrále Panny Márie, kde je tabuľa umiestnená. Hlavným donátorom zbierky bola Matica slovenská, D MS v Spišskej Novej Vsi, matičiari a veriaci z farnosti v Poprade – dekan farnosti Ondrej Borsík a klub kresťanských seniorov. Spolu stála 1040 eur. Publikované v regionálnej tlači, Bráne a v Slovenských národných novinách.
Na základe projektu na rozvoj regionálnej kultúry matičný odbor získal prostriedky a usporiadal v mesiaci od 27. mája do 30. júna 2016 regionálnu výstavu krojovaných bábik v Podtatranskej knižnici v Poprade. Zastúpených bolo 6 podtatranských obcí – Batizovce, Štrba, Šuňava, Východná, Liptovská Teplička a Važec.
Výbor MS dal podnet na prijatie jubilujúcej Márie Lenkovej u primátora mesta Ing. Jozefa Švagerku. Rovnako bol na podnet Jozefa Janigloša prijatý pánom primátorom docent PhDr. Jozef Kredátus, matičný dejateľ pôsobiaci v MO MS v roku 1968- 69, ktorý bol vyhostený z Popradu pre svoje nasadenie v obrodeneckom hnutí rokov 1968- 69 a za matičné účinkovanie.
MS podala 2 projekty na financovanie vydania básnickej zbierky Jozefa Janigloša – Minulosť ešte bude a realizácie literárno-hudobného pásma Slovenské balady v réžii Táni Husárovej a Michala Smetanku s dotáciou Mesta Poprad. Balady najprv v Artklube Tatranskej galérie – 11.6. a následne 7. 10. pre školy a seniorov mali veľký úspech.
Popradská MS v pred svojím 9O. výročím založenia /27.11.1927/ sa rozhodla spracovať históriu svojho pôsobenia. Spracovanie publikácie zverila Jozefovi Janiglošovi, ktorý ako historik venoval knihe celoročné úsilie v bádaní po archívoch v Spišskej Sobote a v Martine – MS. Vo veci nákladov na vydanie sme sa obrátili na Mesto Poprad podaním projektu.
Členská základňa stratila niekoľko členov v dôsledku úmrtia, choroby a presťahovania sa. Potešiteĺný je prínos kolektívneho člena MS – divadelnej skupiny PUNC pod vedením Miloša Hano a 2 členiek so slavianskym zameraním. Počet členov sa pohybuje v rozpätí do 60 členov.
Poďakovanie za rok v Matici patrí všetkým spomínaným, ale aj Mestu Poprad, Školskému úradu – Emilovi Turčanovi, CVČ Valike Vasilkovej, Podtatranskej knižnici, Eduardovi Markovičovi a Slovenskej národnej strane v meste, spolupracujúcim základným a stredným školám – Gymnázui na Kukučínovej, Valike Pajonkovej a samozrejme výboru a všetkým aktívnym členom. Rovnako s vďakou myslíme aj na spolupracujúce podtatranské Matice v Batizovciach, Štrbe, Liptovskej Tepličke, v Spišskej Novej Vsi a v Levoči. Za pochopenie a vytváranie podmienok vďačíme riaditeĺovi DMS v SNV Rastislavovi Zacherovi.
Pred nami je jubilejný rok založenia odboru, ale aj valné zhromaždenie, na ktorom si budeme voliť nový výbor. Rok 2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana. Táto dynastia slovenských národovcov má u nás v Poprade dedičných potomkov, na čo sme patrične hrdí. V spolupráci Mesta a SNS bude premávať autobus s portrétom a odkazom J.M. Hurbana. No a veľkou výzvou je pre nás matičiarov pripraviť slávenie 9O. výročia založenia MO MS tak ako si to zaslúži v duchu pokračovania a pretrvania toho najdôležitejšieho – svojho národného bytia. Dnes ako aj v minulosti je aktuálna hurbanovská myšlienka: „Sláva národa hodna je obety.“

Ľudmila Hrehorčáková, predsedníčka MO MS v Poprade

článok neprešiel jazykovou úpravou