Prameň zázrakov

thumbnail

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravili v rámci cyklu „ Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“, prezentáciu knihy Mgr. Imricha Grušpiera Prameň zázrakov. Kniha je o fenomenálnom liečiteľovi Fraňovi Madvovi , ktorého 230. výročie narodenia sme si pripomenuli.
Medzi nami odjakživa žili jednoduchí ľudia , ktorých predchádzal chýr o ich výnimočnosti. Ľudia, ktorí poznali biedy svojho národa ale sa aj rázne zasadili o ich odstránenie. Rímskokatolícky kňaz, botanik, ľudový lekár, národný buditeľ a ľudomil k nim patril. To všetko bol František /Fraňo / Madva, rodák zo Skalice, kde sa 14. septembra 1786 narodil. Autor jeho životné osudy spracoval pútavo a čitateľsky príťažlivo. Na knihe ako uviedol v besede s účastníkmi, pracoval sedem rokov, preštudoval množstvo dostupných informačných prameňov. Okrem Literárneho archívu národnej knižnice v Martine, čerpal svedectvá aj z národných knižníc Rakúska a Maďarska.
Pre nás Trenčanov je potešiteľný fakt, že štartovacím bodom pri písaní románu sa stala brožúrka pána Milana Mikuša, obdivovateľa Fraňa Madvu. Pán Mikuš sa vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu besedy nemohol zúčastniť, ale autor mu knihu poslal aj s poďakovaním. Osudy a životné príbehy liečiteľa Fraňa Madvu, autor rozčlenil do troch hlavných častí: Pôvod a kňazská činnosť Františka Madvu, Liečiteľská činnosť Františka Madvu a František Madva v národnooslobodzovacom hnutí. V besede autor uviedol z každej časti pár podstatných udalostí a príbehov ale o každej by bolo možné hovoriť na samostatnej prednáške.
U Madvu sa liečilo i niekoľko slávnych ľudí napr. významný maďarský spisovateľ Imre Madách, básnik Jáno Arány, biskup Imre Bende , ktorý splatil dlh rudnianskemu liečiteľovi / tam vtedy Madva pôsobil / a nad jeho sučianskym hrobom dal postaviť nádherný pomník
Zo štúrovskej družiny sa u neho liečil Janko Francisci Rimavský , ktorý navštívil Madvu so Ctiborom Zochom, zachoval sa list o návšteve ako aj listy Samuela Štúra adresované Madvovi,aj list Jána Kollára o jeho návšteve u Madvu. Ohľadne Štúrovej návštevy u Madvu sa zachovali iba nepriame svedectva od Pavla Jozeffyho a Viliama Paulínyho Tótha. Madva Štúrovi povedal: „Vidíte, pán brat, my sme kolegovia.“ „Ako prosím?“ pýta sa Ľudovít. „Hm,“ vetí Madva, „ my obaja nezdravý národ liečime, ja telesne, vy duchovne. No Pán Boh nám obom pomáhaj ! “
Stretnutie s autorom knihy Prameň zázrakov, bolo obohacujúce o poznanie histórie a zaujímavej osobnosti, ktorá k Trenčínu a okoliu mala blízko. Pre Fraňa Madvu bol Trenčín prvým pôsobiskom po vysviacke , pôsobil v Nemšovej a v Trenčianskej Teplej.
Záujem o knihu a stretnutie s Jej autorom Imrichom Grušpierom je na dobrej ceste. Dôkazom bolo aj stretnutie s čitateľmi vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Záujem bol aj o výstavu prameňov o živote a diele Fraňa Madvu z regionálnych fondov knižnice.
Slová na záver : Želáme tejto knihe , ktorá odkrýva doteraz nezverejnené fakty z jeho života prostredníctvom jeho diela „História parochiae Rudna“ vďačných čitateľov a záujem o túto známu /neznámu/ osobnosť Slovenska.

Jana Poláková

článok neprešiel jazykovou úpravou