Predsedníčka MO MS Spišská Nová Ves získala Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves


/, Košický kraj/Predsedníčka MO MS Spišská Nová Ves získala Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves

Dňa 11. 4. 2019 sa v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi konalo slávnostné odovzdávanie cien mesta Spišská Nová Ves, ako aj cien primátora mesta Spišská Nová Ves. Na tomto slávnostnom akte odovzdal primátor mesta Spišská Nová Ves p. Ing. Pavol Bečarik Cenu mesta Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Dedinky, filiálka Stratená, v zastúpení ThDr. Radomírom Bodzionym, PhD., farárom, a to za mimoriadny prínos pri zachovaní kultúrneho dedičstva a významnú podporu rozvoja cestovného ruchu mesta. Druhú Cenu mesta dostal kolektív spišskonovoveskej ZOO, ktorá oslavuje okrúhlych 30 rokov, a to za rozvoj turistického ruchu v našom meste.

Na tomto mieste je potrebné vyzdvihnúť, že Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves získala predsedníčka MO MS Spišská Nová Ves, p. Mgr. Jolana Prochotská za výrazný prínos pri prezentácii slovenskej literatúry, propagácii slovenského umenia a vzdelávaní mládeže v oblasti histórie mesta Spišská Nová Ves. Cenu primátora mesta taktiež získali Ing. Peter Herceg zo združenia Spišiačik a Spoločnosť Bytové družstvo.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Mgr. Jolana Prochotská, rod. Janigová, pochádza z Dolného Kubína, od r. 1974 trvalým bydliskom Spišská Nová Ves, Tr. 1. mája 23.

Ukončila PF UPJŠ v Prešove, 37 rokov pracovala v školstve na ZŠ Komenského Spišská Nová Ves. Počas pôsobenia v školstve sa venovala novátorstvu, získala certifikát v Dánsku pre prácu s Legom (LEGO Dacta) a učebňa funguje 25 rokov až dodnes.

Predsedníčkou MO MS v meste Spišská Nová Ves je 14 rokov, kde zapája žiakov a študentov do poznávania slovenských osobností a histórie regiónu Spiš a Spišskej Novej Vsi (ako členka Spišského dejepisného spolku). Založila Klub dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov.

Od r. 1961 je Členkou ČSČK a 5 rokov pôsobila vo funkcii predsedníčky Územnej rady Spiš, za čo bola ocenená Zlatou medailou a bola darkyňou krvi.

Členkou MO JDS je 15 rokov je a 12 rokov podpredsedníčkou OO JDS, kde sa venuje organizovaniu kultúrno-spoločenských aktivít členov (Ľudová slovesnosť, Umelecké slovo, Zlaté ruky a prehliadka speváckych súborov).

V r. 2011 bola iniciátorkou vzniku Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi vo funkcii podpredsedníčky.

Dve volebné obdobia bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Všetky aktivity organizuje a vykonáva dobrovoľne, neraz sponzorsky, píše a propaguje činnosť uvedených organizácií a klubov.

Navrhovatelia Ceny primátora mesta SNV pre predsedníčku MO MS p. Mgr. Jolanu Prochotskú:

Dom Matice slovenskej: Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ
MO MS v Spišskej Novej Vsi: Dana Rosová, členka výboru
OO JDS v Spišskej Novej Vsi: Ing. Štefan Hančák, predseda
MO JDS v Spišskej Novej Vsi: Marta Ivanovová, predsedkyňa
Klub M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi: Mgr. Rozália Wencelová, členka výboru

 

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.,
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

 

X