Prelomil vo vrchoch tatranských temnotu


//Prelomil vo vrchoch tatranských temnotu

V polovičke septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo  podujatie venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Jozef Janigloš, lektor nazval tému „Prelomil vo vrchoch tatranských driemotu“.
Sledujúc túto myšlienku, predostrel spoločenstvu celý rad podnetov na premýšĺanie a na uchopenie Štúrovej osobnosti ako plnokrvnej a na druhej strane zodpovednej, cieľavedomej a zásadovej v podstatných témach kodifikovania spisovnej slovenčiny ako jednotiacej, spájajúcej a dejinnej sily rodiaceho sa národa.
Lektor vychádzal z kalendária najdôležitejších spoločenských pohybov, tak upozornil na 16. september 1848, dátum vzniku Slovenskej národnej rady, ktorý sme nepreniesli v dejinných udalostiach ako kľúčových, žiaľ.
Valný podiel na politickom formovaní národa sú Žiadosti slovenského národa prijaté v Liptovskom Mikuláši v júni 1848, v ktorých je zhrnutý v 14 bodoch politický program Štúra a jeho školy. Rovnako dôležité bolo jeho účinkovanie v Uhorskom sneme za mesto Zvolen v roku 1847, dobrovoľnícka výprava v rokoch 1848 – 49.
Štúr tak pred našimi očami vyvstáva ako najväčšia osobnosť slovenskej histórie v 19. storočí presahujúca širšie do slovanských a európskych súvislostí.
Lekror zdôraznil oduševňujúcu a vodcovskú schopnosť viesť za sebou generáciu 17 a viac ročných súputníkov, ktorí aktívne vykročili na cestu národných ideálov – tvoriť, málo troviť a vzdelávať sa, cestovať a zhromažďovať, zaznamenávať v cestopisných denníkoch fakty o bytí národa.
Neodmysliteľnou súčasťou jeho života bolo neustále vzdelávanie sa v najlepších školách a univerzitách /Halle/, získavanie jazykových znalostí, ktoré mu umožňovali viesť živú korešpodenciu s najväčšími vzdelancami svojej doby – v Rusku, Srbsku, Poľsku, Česku, sledujúc nezištne demokratické ideály /nie biznis alebo nebodaj osobné záujmy/. Veď v mene týchto vyšších ideálov národného dobra sa vzdal aj toho, čo napĺňa mladosť – lásky k ženám, ktoré očaril.
Klub vďaka plnohodnotne a podnetne podanej téme nadobudol formu dialogickú a vzbudil nielen živý záujem, ale aj následnú zaujímavú diskusiu.
Téma Ľudovít Štúr sa určite na základe záujmu ako aj januárového výročia úmrtia /12-1.1856/ premietne do ďalšieho klubového stretnutia. Škoda by bolo nevyužiť naštudované pramene a premyslený zástoj Jozefa Janigloša, ktorý skutočne pomohol pochopiť Ľudovíta Štúra v širokých historických súvislostiach. Tešili sme sa aj z prítomnosti a záujmu študentov z Gymnázia na Kukučínovej v Poprade.

„Vďaka za našu minulosť i prítomnosť, Vám, učený Ľudovít Štúr, milovník života slovenského!“

Ľudmila Hrehorčáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-09-27T12:23:15+00:0027 septembra 2015 |Prešovský kraj|
X