Prerokovali stratégiu a základné tézy


//Prerokovali stratégiu a základné tézy

Zasadala komisia pre program a vedu MS

Martin, 21. 3. 2018

Novokonštituovaná komisia pre program a vedu Matice slovenskej, ktorá pôsobí ako poradný orgán výboru MS, sa koncom marca 2018 zišla na svojom prvom zasadnutí. Rokovanie viedol predseda komisie ThLic. Viliam Komora, PhD., ktorý navrhol zameranie činnosti, a to možnosti prepracovať predchádzajúci program MS, príp. vypracovať úplne nový program bez prihliadnutia na predchádzajúci, alebo spracovať program MS s konkrétnymi podujatiami, počtami a miestami miestnych odborov MS podľa území, či spojenie všetkých troch predchádzajúcich návrhov.
Člen výboru MS (VMS) a riaditeľ DMS Snina Ing. Jozef Makariv uviedol, že najskôr je potrebné vypracovať analýzu, a to v spolupráci s domami MS, osloviť ich osobne alebo písomne, dať túto úlohu na porade riaditeľov DMS, pričom sa venoval aj propagačnej a informačnej činnosti MS. Člen VMS Mgr. Miroslav Kerekanič priblížil vlastné skúsenosti z rusínskeho hnutia a komparoval ich s MS, navrhol program MS rozčleniť na vedu, osvetovú činnosť, ako aj to, aby osvetová činnosť v štáte patrila pod MS, ale venoval sa aj finančným záležitostiam, ako i možnosti vytvoriť pravidelné matičné vysielanie v RTVS a ďalším návrhom. Matičný vedec doc. Pavol Parenička sa venoval stratégii a vízii MS z hľadiska jej rozsahu a navrhol zostručniť ju, potom publikovať a k tomu spraviť celomatičnú diskusiu. Až potom vypracovať koncept programu MS na roky 2018 – 2021 s výhľadom na ďalšie roky. Počas rokovania odzneli aj ďalšie návrhy, možnosti, systémové opatrenia a východiská, ktoré by sa mali stať základnými predpokladmi pri tvorení programu MS. Potrebné je uviesť, že diskusia a rokovanie boli dosť obsiahle, avšak veľmi konštruktívne a prínosné, s jasnými východiskami a cieľmi.
Rokovanie bolo síce prvé, ale užitočné a prospešné. Poukázalo na nezastupiteľné miesto našej najstaršej kultúrnej, vedeckej a celonárodnej ustanovizne v súčasnej slovenskej spoločnosti. Práce na programe MS teda budú pokračovať, pričom sa do nej aktívne zapojí pilier členský aj vedecký. Matica slovenská takto poukáže na ďalšie možnosti vlastného rastu a rozvoja svojho i národného potenciálu v ďalšom období.

Viliam Komora; Foto: autor

2018-03-29T12:16:23+00:0029 marca 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X