Presadenie Matice slovenskej vo vede – Genius loci Jána Podoláka (Namiesto recenzie)


//Presadenie Matice slovenskej vo vede – Genius loci Jána Podoláka (Namiesto recenzie)

Kniha pod názvom Genius loci Jána Podoláka (laudačná publikácia k profesorovej 90-tke) vyšla len pred niekoľkými dňami v Trnave a vydalo ju vydavateľstvo DAJAMA spoločne s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda 2016.
Ako už z názvu vyplýva, publikácia približuje, blahoželá a pozdravuje jedného z najvýznamnejších slovenských národopiscov / etnológov, ku ktorým bezosporu Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. patrí a ním aj je. Zároveň však približuje aj doposiaľ nepublikované fotografie tejto výraznej vedeckej osobnosti. Zostavovateľmi diela sú Martin Priečko a Katarína Slobodová Nováková.
Musíme však uviesť, že predkladaná práca je aj výrazným presadením sa Matice slovenskej vo vedeckej obci na Slovensku, keďže medzi gratulantmi nachádzame niekoľko pozdravov od matičiarov.
V publikácii je uverejnená gratulácia od predsedu MS Mariána Tkáča, kde približuje jubilantov dlhoročný etnografický výskum predovšetkým slovenskej a slovanskej problematiky v karpatskom kontexte, pedagogické pôsobenie, ako aj jeho zásluhy pri obnovení Národopisného odboru MS, keď bol jeho dlhoročným predsedom, ale aj pri vydávaní Národopisného zborníka MS, Spisov Národopisného odboru, jeho osobný a odborný prínos v Stredisku národnostných vzťahov MS a v Národopisnom kabinete MS, ako aj vo výbore MS.
Sám v knižke približujem prof. Jána Podoláka ako činorodého, výrazného, významného matičiara, predovšetkým však dobrého človeka, a to aj v súvislosti so SNV MS, jeho prácou taktiež v oblasti národnostných vzťahov, toho všetkého dobrého a pozitívneho čo vykonal, a to najmä z hľadiska mojich osobných spomienok na neho, ale aj z hľadiska ďalších osobností matičiarov, etnológov, historikov, slovakistov a pod., s ktorými spolupracoval a spolupracuje, pričom uveďme aspoň Dr. Danku Mekelovú, doc. Štefana Mruškoviča, Dr. Igora Krišteka, doc. Ladislava Mlynku, Dr. Vieru Sedlákovú či prof. Imricha Sedláka.
Potrebné je doplniť, že medzi vinšovníkmi v publikácii nechýbajú ani doc. Ivan Mrva, riaditeľ Slovenského historického ústavu MS a predstaviteľ Historického odboru MS, ako aj Dr. Viera Sedláková, funkcionárka Národopisného odboru MS.
Prirodzene v knihe sú príspevky od ďalších slovenských známych osobností a to predovšetkým od popredných dejateľov z vedeckých, pedagogických, či múzejných inštitúcií a pracovísk, ale aj od zahraničných významných autorít a to zo Slovinska, Poľska, Macedónska, Česka, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska či Švédska. Publikácia je akýmsi obhliadnutím sa za celoživotným dielom pána profesora Podoláka, zamyslením, spomínaním a úvahami nad tým čo vykonal, či čo s ním spoluautori diela prežili, zažili a čo si zapamätali, ako aj obhliadnutím sa nad najdôležitejšími vedeckými, odbornými a publicistickými výstupmi z jeho plodného života. Okrem toho prináša biografické údaje s dosiahnutými úspechmi, hodnosťami a oceneniami, ako aj výber bibliografie prof. Jána Podoláka.
Matica slovenská sa aj prostredníctvom tejto publikácie dostala do povedomia slovenskej pedagogickej, vedeckej ale aj spoločenskej verejnosti, ba elity našich národných osobností. Všetko to hovorí aj o opodstatnenosti, činorodosti a perspektívnosti našej najstaršej a najvýznamnejšej národnej ustanovizne, ktorou bezosporu MS je a bude.

Viliam Komora
článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-05-25T10:03:24+00:0025 mája 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X