Program Matice slovenskej na ďalšie obdobie s výhľadom do roku 2030


//Program Matice slovenskej na ďalšie obdobie s výhľadom do roku 2030

Rokovala komisia pre matičnú vedu

Práce na novom Programe Matice slovenskej sú v plnom prúde, komisia výboru MS o ňom rokovala v uplynulých dňoch.
Návrhy do Programu MS na roky 2018 – 2021, s dlhodobým výhľadom do roku 2030 môžu zasielať matičiari a všetky matičné subjekty. Predovšetkým sa to týka miestnych, záujmových a vedeckých odborov, ako aj vedeckých a odborných pracovísk, nevynímajúc finančný či technický útvar, a to z hľadiska vlastnej problematiky zamerania, práce a činnosti. Adresátom, ktorý bude pripomienky, návrhy a koncepcie do tohto programu zhromažďovať, je tajomník MS Viliam Komora, najlepšie je zasielať ich elektronicky na e-mail: viliam.komora@matica.sk či na elektronickú adresu iných členov komisie. Všetky kontakty, ako i predchádzajúci program ďalšie dokumenty a materiály je možné nájsť na matičnom internete: www.matica.sk.
Program MS slúži matičiarom, Matici slovenskej, matičnej práci a myšlienke, preto všetci matičiari majú právo na jeho tvorbu, keďže tento program je ich, zdôraznil predseda komisie V. Komora. Ďalej informoval o liste, ktorý bol všetkým matičným odborom a pracoviskám rozposlaný prostredníctvom Členského a Vedného ústredia MS, s možnosťou prispieť do Programu MS, tiež predstavil návrh Rady výboru MS pre jazykové a školské otázky. R. Michelko uviedol návrhy aj k problematike Stanov MS, vedeckých grantov, edičnej oblasti, personálneho obsadenia vedeckých pracovísk MS a štipendií na vedecké projekty MS. Doc. P. Parenička sa vyjadril k minulému programu, najmä, že je deskriptívny, popisný a rozsiahly, nový by mal byť stručnejší, so zachovaním hlavnej štruktúry jednotlivých oblastí, pripomenul aj 100. výročie obnovenia činnosti MS r. 2019, taktiež spomenul, že jednotlivé komisie výboru MS by mali viac kooperovať. M. Zverina hovoril o podávaní podnetov pri porušení zákona o štátnom jazyku a sankcionovaní, ako i o nadmernom užívaní anglického jazyka, a vyjadril sa aj k matičnému webu. J. Makariv sa vyslovil k jazykovému zákonu, najmä však k informačnému poľu, čo má súvis s národným povedomím aj u detí, mládeže a učiteľov, navrhol vypracovať Encyklopédiu slovenskosti, a to aj internetovú. Členovia komisie hovorili o národnostne zmiešaných územiach, diskriminácii Slovákov a o ZŠ na juhu SR, o spolupráci MS a Štátneho pedagogického ústavu najmä pri tvorbe učebníc. Nasledovala široká diskusia na viaceré témy, aj ku konaniu Slovanského zjazdu v Prahe, o čom bližšie a podrobnejšie informoval M. Zverina, ktorý slovanskú vzájomnosť a kultúrnu spoluprácu presadzuje akceptovať v rámci Programu MS.
Komisia pre program a vedu MS veľmi aktívne pracuje v zložení: Viliam Komora – predseda, Miloš Zverina, Pavol Parenička, Roman Michelko, Miroslav Kerekanič, Dáša Machalová, Jozef Makariv, pričom bola schválená a zvolená výborom MS ešte v decembri minulého roku. Práve aj takýmito jasnými úlohami, činnosťou a smerovaním ďalšej práce sa napĺňa zákon a stanovy našej najstaršej celoslovenskej ustanovizne, dáva sa jej koncepcia a význam do nasledujúceho obdobia.

Viliam Komora

Foto: autor

dav

2018-06-11T15:31:32+00:0011 júna 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X