Regionálna výchova vo vzdelávaní


/, Trnavský kraj/Regionálna výchova vo vzdelávaní

Koncom apríla na pozvanie  PaedDr. Márie Slosiarikovej riaditeľky ZŠ v Dobrej Nive a predsedníčky Združenia pedagógov škôl s regionálnou výchovou zúčastnili sme sa ako členovia Pedagogického odboru MS  celoslovenskej konferencie, ktorá sa konala na ZŠ A. Sládkoviča na Sliači.

Cieľom konferencie bolo prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v podmienkach materskej a základnej školy v rámci medzipredmetových a prierezových vzťahov. Súčasne riešiť praktické problémy a výzvy odborníkov zaoberajúcich sa aspektmi problematiky regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. V rámci odborných diskusií boli prezentované názory a aktivity osobností zakladajúcich alternatívny výchovno-vzdelávací program so zameraním na regionalistiku, inšpirácie pedagógov z edukačnej praxe, ako aj podnety odborníkov z oblasti vedy a výskumu. Prítomných zaujala najmä interaktívna ukážka tvorivých remeselných dielní regionálnej výchovy pod vedením Mgr. Oľgy Vonkomerovej so zameraním na drotárske techniky, ako aj produkty výsledkov žiackej práce, či prehliadka odbornej učebne regionálnej výchovy – Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač pod vedením Mgr. Róberta Borbélyho, PhD. s expozíciou historických a ľudových artefaktov z dejín Sliača a okolia.

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva

  1. Generálna konferencia UNESCO konaná v roku 1989 v Paríži – bola významným podnetom pre uvedomovanie si potreby oživovania, zachovávania a rozvíjania kultúrnych tradícií národa. Táto potreba bola zdôraznená v Deklarácii na ochranu tradičnej ľudovej kultúry prijatej 15. novembra 1989.

Cieľom zaradenia regionálnej výchovy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta , rodný kraj – kraj, kde žijem; obec, v ktorej žijem , jej história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, jej flóru a faunu, objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Konferencie sa zúčastnili najmä pedagógovia a riaditelia škôl, zástupcovia univerzitných fakúlt a Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

Po ukončení konferencie sme si pozreli okolie školy, boli sme  prekvapení jeho malebnosťou, vynachádzavosťou a citlivým prístupom k prírode,  k svojmu okoliu. S  obdivom a následné s úctou sme si prezreli Vlastivednú sieň Štefana Hudáka, ktorá , sa nachádza v priestoroch Základnej školy Andreja Sládkoviča a je organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska Sliač. Prostredníctvom historických fotografií, kroník, fotoalbumov, publikácií, študijných materiálov a ďalších artefaktov je v jej priestoroch vystavená mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač. Medzi najzaujímavejšie patria: kolovrat a praslica, čerenec, cepy, drevené koryto, staré tranoscie, ľudové kroje, mestské a školské kroniky, časť nosnej plochy havarovaného sovietskeho lietadla a mnohé iné. Všetky tieto vecné, obrazové, zvukové a audiovizuálne pomôcky slúžia učiteľom pri ich pedagogickej činnosti a ostatným návštevníkom oživujú spomienky na časy minulé, návštevníkom sprostredkúvajú bohatú a slávnu minulosť Sliača.

Odchádzali sme nadšení z práce pedagógov Základnej školy A. Sládkoviča , obdivovali sme ich entuziazmus , s ktorým vykonávajú svoje povolanie. Zasluhujú si veľkú vďačnosť zo strany rodičov a zriaďovateľov.  Niektorí  členovia Pedagogického odboru MS sme  boli pri prvých krokoch Združenia pedagógov škôl s regionálnou výchovou v Sliačoch.  Pociťovali sme radosť, že ich práca pokračuje a má svojich nasledovníkov. V porovnaní so školami, ktoré dávajú prednosť európskej identite, globalizačným tendenciám, školy s regionálnou výchovou  sú inšpiratívne, čerpajú z našej dávnej a slávnej minulosti asi ako korene vysokého stromu.

Ľ.Klučková

2018-05-09T15:34:14+00:009 mája 2018 |Banskobystrický kraj, Trnavský kraj|
X