Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom

thumbnail

Prešov, 12. 5. 2017

Slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom sa uskutočnilo 12. 5. 2017 o 10.00 hod. v priestoroch Detskej knižnice Slniečko v Prešove. Súťaž sa konala pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov a 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Jej cieľom bolo viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k rodine a mestu, vychovávať k hodnotám kultúrneho dedičstva, vytvoriť žiakom podmienky na výtvarný prejav, ktorý by pozitívne formoval ich vlohy a rozvíjal talent, poskytnúť priestor na prezentáciu a konfrontáciu výtvarných diel.
Hlavným organizátorom výtvarnej súťaže bol Dom Matice slovenskej Prešov a spoluorganizátormi: Odbor Mladej Matice a Miestny odbor Matice slovenskej Prešov, Mesto Prešov, Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Súťaž prebiehala pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej. Moderátorka podujatia Ingrid Lukáčová privítala vzácnych hostí: vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove PaedDr. Jozefa Muránskeho, riaditeľku DMS v Prešove Mgr. Slávu Jurkovú, riaditeľku Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Mgr. Martu Skalkovú, predsedu MO MS v Prešove, predsedu ObR. MS a čestného predsedu KR MS za Prešovský kraj PhDr. Ladislava Matiska, lektorku Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach PhDr. Gabrielu Čiasnohovú. Títo hostia sa postupne prihovorili súťažiacim, pozitívne hodnotili tému a ideu súťaže. Priblížili historické fakty o meste Prešov. Vyzdvihli význam života a diela Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana, ktorí ako hlavní organizátori Slovenského povstania v r. 1848/49 poctili mesto Prešov svojou účasťou, keď rečnili na Národnej schôdzi konanej 3. marca 1849 v Čiernom orlovi. PhDr. Gabriela Čiasnohová, šíriteľka slovenského ornamentu Štefana Leonarda Kostelníčka, kurátorka rovnomennej výstavy, autorka metodických príručiek školy ornamentu a tlačovín zameraných na slovenských dejateľov, ktoré sú zdobené ornamentmi, pripravila krátku prezentáciu zaujímavostí zo života a tvorby Š. L. Kostelníčka, prezentovala listy kreslenia ornamentu, na ktorých boli znázornené rastlinné, geometrické a figurálne motívy.
V ďalšej časti podujatia sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Do súťaže zaslalo svoje výtvarné práce 114 žiakov z 15-tich ZŠ z Prešova a blízkeho okolia. Odborná porota v zložení: PhDr. Gabriela Čiasnohová, výtvarný umelec PaedDr. Stanislav Šalko a Mgr. Ľubov Bodnárová vyhodnotila súťažné výtvarné diela nasledovne:

I. kategória:
1. miesto – Kristína Hájková /ZŠ Fričovce/
2. miesto – Patrik Haladej /ZŠ Lipovce/
3. miesto – Bianka Pasierbová /ZŠ Mirka Nešpora Prešov/

II. kategória:
1. miesto – Sofia Pastirová /SZŠ Mukačevská Prešov/
2. miesto – Terézia Gašparová /ZŠ Lesnícka Prešov/
3. miesto – Adela Tarbajová /ZŠ Lipovce/

III.kategória:
1. miesto – Natália Belyová /ZŠ Matice slovenskej/
2. miesto – Sofia Kantorová /ZŠ Šmeralova Prešov/
3. miesto – Zuzana Baranová /ZŠ a MŠ Fintice/

Čestné uznanie za nápaditosť a kreativitu: Viktória Mihaľová / S ZUŠ ELBA Prešov/
Triedy II. A, II. D /ZŠ Májové námestie Prešov/
Dom Matice slovenskej v Prešove vyjadruje poďakovanie za zapojenie sa do súťaže všetkým súťažiacim žiakom a ich učiteľom, primátorke mesta Prešov za záštitu nad touto súťažou, spoluorganizátorom: Mestu Prešov, Odboru Mladej Matice a Miestnemu odboru MS v Prešove, Súkromnému etnografickému múzeu Humno v Košiciach za nezištnú pomoc a podporu, Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove – vedeniu a pracovníkom Knižnice Slniečko v Prešove za prenájom priestorov a ústretovosť pri príprave výstavy. Po úspešnom podujatí sa spoluorganizátori zhodli v názore vyhlásiť súťaž aj o rok.

Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia