Rokovali matičné orgány

thumbnail

V DMS Nitra na konci januára rokovali IV MS a komisie výboru MS

Správna rada Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej (IV) rokovala pod vedením jej predsedu Mareka Hanusku a účasti členov Libiše Klučkovej a Viliama Komoru, riaditeľa IV Pavla Mihála, ako aj člena predsedníctva MS Viliama Oberhausera, dnes už 1. podpredsedu MS, a ďalších členov výboru MS. Prerokovali a schválili výročnú správu inštitútu za r. 2016, vyhodnotenie hospodárenia a účtovnú závierku. Na podnet L. Klučkovej sa zaoberali Národnými matičným slávnosťami, ďalej zlepšením možností získavania asignačnej dane 2 %, ktoré IV poskytuje na podujatia MO MS. Riaditeľ P. Mihál navrhol zabezpečenie reklamy MS na Národné matičné slávnosti ako aj k Valnému zhromaždeniu MS čo podporil V. Komora. K vydavateľskej činnosti MS, či zlepšenie spolupráce a previazanosti Neografie, a. s. a MS spomenul V. Oberhauser. M. Hanuska poznamenal spresnenia rozpočtu v oblasti dotácie, asignačnej dane a konkretizovať výdavky. Pozitívne bola hodnotená práca riaditeľa IV P. Mihála. Nasledovalo prerokovanie a schválenie plánu činnosti a rozpočtu inštitútu, podpora hlavných aktivít MS, Národných matičných slávností, ako aj podujatí MO MS.
Po skončení rokovania IV MS nasledovalo spoločné zasadnutie komisií výboru MS pre národnostné vzťahy, školstvo a kultúru, ktoré viedol jej predseda V. Komora, navrhol k Medzinárodnému dňu materinského jazyka (MDMJ), aby MS robila Deň slovenského jazyka. Riaditeľka Strediska národnostných vzťahov MS Margaréta Vyšná poukázala, že sa jedná o problematiku materinského jazyka, vracajú sa roky keď Štúr bojoval o štátny jazyk – slovenčinu, čo podporil V. Oberhauser a L. Klučková doplnila, že netreba spomínať iný jazyk, len slovenský. M. Vyšná informovala o MDMJ, a L. Klučková doplnila, že to odznie aj na Národných matičných slávnostiach, požiadala o vypracovanie metodických pokynov a navrhla viac metodických foriem: kvízy, výstavy, prednáška pre pedagógov a žiakov, podujatia ako oslava slovenčiny, aká je bohatá, starobylá, výnimočná. V. Komora vyzdvihol DMS B. Bystrica a jeho Okresné kolo Šalianskeho Maťka, konkrétnu oslavu slovenčiny. L. Klučková spomenula, že s členkou predsedníctva MS Zlaticou Halkovou plánovali 3 okrúhle stoly k MDMJ, nakoniec to bude konferencia k reforme školstva. M. Vyšná požiadala nájsť prednášajúcich pre DMS, L. Klučková navrhla doc. Júliusa Lomenčíka a Petra Kozolku, ktorý sa vyjadril, že k MDMJ odporúča prednášky a besedy so žiakmi a riaditeľmi, zainteresovať viac inštitúcii a riešiť národné povedomie vo výchove. J. Lomenčík zareagoval, že MS by mohla byť k problematike slovenčiny veľmi významná, MS by mala robiť osvetu, no je potrebné upraviť jej internetovú stránku, ako aj organizovať vzdelávanie jej zamestnancov v jazyku. Prítomní schválili, aby MS s DMS uskutočnili pre školy tvorivé stretnutia o slovenčine a ministerstvám školstva a kultúry ponúknuť spoluprácu k realizácii Medzinárodného dňa materinského jazyka. Informácie k Národným matičným slávnostiam predniesol V. Oberhauser, vyzdvihol aj predsedu VÚC Tibora Mikuša, čo doplnila L. Klučková a M. Vyšná. L. Klučková informovala o príprave pripomienok k reforme školstva čo doplnil V. Oberhauser. Juraj Gajdoš sa širšie vyjadril k národnej problematike v štáte a súčasnosti, jej zvýrazneniu. P. Kozolka navrhol využiť spoluprácu s premiérom SR Ficom, pričom V. Komora pripomenul pozitívne premiérove slová k MS. V. Oberhauser skonštatoval, že problémov je na juhu veľa a L. Klučková odporučila ich spoločné riešenia. Prítomní schválili, aby MS rokovala k problematike slovenského juhu s ministerstvom školstva i kultúry. O možnom predaji garáží v objekte MS v Štúrove informovala M. Vyšná. Na rokovaní štúrovských matičiarov s predsedom a správcom došlo k stanovisku, aby sa nepredali, mohlo by to vyvolať konflikty, no najmä to je zaujímavé a strategické miesto na rozvoj slovenského turistického centra a na prezentáciu slovenskej kultúry. V. Oberhauser odporučil riešiť to s realitami Neografie, vybudovať tam kultúrny stánok či matičné ubytovanie a L. Klučková navrhla riešenie s predsedom VÚC Milanom Belicom. Prítomní schválili, aby sa štúrovský pozemok MS nepredal. Následne bola diskusia o problematike dvojjazyčných názvov staníc, proti čomu všetci vyjadrili ostrý nesúhlas a prijali vyhlásenie MS. Rokovania sa zúčastnili aj tajomník MS, člen predsedníctva a riaditeľ DMS Banská Bystrica M. Hanuska, riaditeľka DMS Šurany Miroslava Kozárová, i riaditeľ IV MS a vedúci OP MS Holíč P. Mihál.

Viliam Komora, Foto: autor (Časť komisie na minulom  rokovaní)

článok neprešiel jazykovou úpravou