ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK 2018


//ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK 2018

Žilina, 15. 3. 2018

Ľudová kultúra, ľudové hry, piesne a tance ako umelecké diela sú naším jedinečným kultúrnym dedičstvom, súčasťou slovenských folklórnych regionálnych zvykov a tradícií. Práve na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií našich predkov je zameraný regionálny projekt materských škôl KOLOVRÁTOK, ktorý oslavuje svoje okrúhle jubileum – 15. ročník. Realizuje sa napr. pódiovými vystúpeniami detí materských škôl, alebo formou interaktívnych výstav. Organizátormi projektu sú: Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina (SPV Žilina), Sekcia regionálnej výchovy a vzdelávania pri SPV Žilina (SRVaV pri SPV Žilina), Dom Matice slovenskej (DMS) v Žiline. Prvý ročník projektu KOLOVRÁTOK sa uskutočnil v roku 2003 na podnet PaedDr. Svetoslavy Blahušiakovej, Anny Krčmárikovej a Ivany Prieložnej. Neskôr sa vedúcou Sekcie regionálnej výchovy a vzdelávania stala od roku 2007 PaedDr. Renáta Balková. Medzitým v rokoch 2010 – 2012 viedla projekt Kolovrátok Mgr. Ivana Maťková. Za obdobie 15 rokov sa do projektu zapojilo množstvo nadšených a obetavých pani učiteliek, pomáhali mnohí priaznivci ľudovej kultúry, externé inštitúcie, no najmä rodičia. Na pódiových vystúpeniach detí materských škôl v projekte KOLOVRÁTOK sa zúčastnilo veľa hostí a návštevníkov.
Pri príležitosti 15. výročia založenia projektu regionálnej výchovy v materských školách – KOLOVRÁTOK zorganizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Žilina a Dom Matice slovenskej v Žiline 15. marca 2018 celoslovenskú odbornú regionálnu konferenciu pre pedagógov predprimárneho vzdelávania s názvom:
Možnosti aplikovania regionálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní
pod záštitou školskej inšpektorky PaedDr. Beaty Ftorkovej, PhD., a v spolupráci s odborno-metodickým časopisom Predškolská výchova. Odbornou garantkou konferencie bola PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Účastníci konferencie si v úvode vypočuli príhovory a pozdravy pozvaných hostí. Po krásnych slovách gratulácie k 15. výročiu projektu KOLOVRÁTOK vstúpili deti materských škôl cez pomyselnú Zlatú bránu do sveta slovenských ľudových rozprávok a pohybových ľudových hier, vyčítaniek, rečňovaniek a rapotaniek. Stará mama pani učiteľka Anka Dubovcová privítala svoje vnúčatká – moderátorov z Materskej školy, Jarná 7, Žilina a spoločne roztočili ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK. Rozprávkové nitky na Kolovrátok súkali aj deti z MŠ v Rajeckej Lesnej a ponúkli veselé situácie z rozprávky O Jankovi Hraškovi, ktorý sa v hre akože premenil na veľkého chlapa. Vyčítankami a ľudovými hrami o zvieratkách zabavili účastníkov deti z MŠ v Kamennej Porube v rozprávočke o Kubovom zajacovi. V ďalšej rozprávke O Jankovi a Marienke sa nám predstavili deti z MŠ Zádubnie a veru nechýbala v nej ani ježibaba a vôňa medovníkov. Za sliepočkou a kohútikom poslušne v podrepe cupkali kuriatka, ktoré ohrozoval jastrab. Rozprávočku O sliepočke a kohútikovi nám zahrali a zaspievali deti z MŠ Brezany. Zábavnými prekáračkami chlapcov s dievčatami a tancom s valaškami si všetkých účastníkov získali deti z MŠ Suvorovova v rozprávke Koza rohatá a jež. Pozorne sme si vypočuli nasledujúcu rozprávku Aký bol ježko. Sledovaním hier, napríklad na žabky, sme sa zabavili spolu s deťmi z MŠ Trnové. Na záver nám deti z MŠ Turie navili poslednú nitôčku na ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK cez hry s hrnčekom a vareškou v rozprávke O divotvornom hrnčíčku. Prerozprávala nám ju malá Klárka a cez Zlatú bránu sa napokon všetky deti vrátili späť do svojich materských škôl.
Po vystúpeniach detí z materských škôl inšpiratívne na odbornej konferencii materských škôl predniesli svoje referáty o regionálnej výchove a jej možnostiach využitia cez obsahové celky v teoretickej a praktickej rovine odborná garantka PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., a lektorky doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., a pani učiteľky Anka Dubovcová z DMS Žilina a Ľubica Kučerová z MŠ Strečno. Prestávku obohatil spevom, tancami a hrou na hudobných nástrojoch ľudový súbor DFS Cipovička so svojou Detskou speváckou skupinou Spievanočky pod vedením Bc. Janky Veselej.
S možnosťami využitia rozprávky v zážitkovom učení účastníčky workshopu oboznámila doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. Svojím dynamickým prístupom rozpohybovala účastníčky na workshope s názvom Pec nám spadla, kde vládla veselá, radostná atmosféra. V ďalšom zážitkovom workshope Fúkaj, fúkaj vetríčku nám lektori Mgr. Mária Žilíková, PhD. a PaedDr. Robert Žilík predstavili hudobné činnosti a aktivity vhodné pre praktické činnosti detí v materských školách. Hru na originálnych tradičných hudobných nástrojoch, ako sú píšťalky, strunové nástroje, prírodné bubienky, drumbľa, gajdy a gajdice atď., obohatili o motivačné rozprávanie o malom chlapčekovi Celkovi, ktorý žil vo svete veľkom. Poukázali na možnosti vlastnoručnej výroby jednoduchých hudobných nástrojov. Účastníčky si napokon prakticky vyskúšali aj ich výrobu. Mohli sme si vypočuť originálnu hudbu vychádzajúcu z ľudovej a stredovekej hudby, veľmi príjemnú na počúvanie, či jednoduché tanečné vyjadrenia.
V tvorivých dielňach do krásy paličkovania účastníčky vtiahla svojím nadšením lektorka Anna Krčmáriková ako členka Klubu paličkovanej čipky Turie. S malými pomocníkmi – deťmi z Materskej školy Turie učili umeniu paličkovania účastníčky tvorivej dielne. Ďalšie zaujímavé tvorivé dielne viedli lektorky: Katarína Mistríková – šitie textilných bábik, Iveta Šibíkova – tvorenie veľkonočných húsok zo šúpolia. Štvrtou tvorivou dielňou nás do tajov drôtovanej čipky na veľkonočnom vajíčku zaviedla lektorka Jaroslava Volfová.
Na záver našej odbornej regionálnej konferencie by sme rady zdôraznili, že práve takéto formy zážitkového poznávania kultúrnych hodnôt našich predkov a pozitívneho vzťahu k nim (ako sme mali možnosť zažiť na odbornej konferencii) sú veľmi dôležité pre kvalitný osobnostný rast každého človeka, malého i veľkého. Prianím organizátorov odbornej konferencie je, aby všetci pedagógovia v materských školách poskytovali deťom bohaté možnosti zážitkového poznávania ich najbližšieho kultúrneho, spoločenského i prírodného prostredia tak, aby sa u nich rozvíjala predstavivosť, tvorivosť a záujem o ďalšie poznávanie a zachovávanie nášho jedinečného kultúrneho bohatstva v jednotlivých regiónoch.

Mgr. Marta Pobehová, PaedDr. Renáta Balková
Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina

2018-03-20T11:09:23+00:0020 marca 2018 |Žilinský kraj|
X