Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Devíne


//Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Devíne

14. február je výročným dňom smrti sv. Cyrila, jedného z najväčších vzdelancov svojej doby, ktorý sa spolu so svojím bratom sv. Metodom stal zakladateľom slovenského i slovanského písomníctva a vzdelanosti. Hoci si na Slovensku sviatok svätých vierozvestcov pripomíname 5. júla, v súlade s rímskym liturgickým kalendárom sme si oboch našich duchovných otcov a súčasne aj spolupatrónov Európy uctili v deň 1146. výročia úmrtia sv. Cyrila – 14. februára 2015 v Devíne. Slávnosť zorganizovala Hlaholská akadémia Domu Matice slovenskej v Bratislave v spolupráci so združením DEDIČSTVO OTCOV, JAS a Rímskokatolíckym farským úradom v Devíne.

Spomienková slávnosť začala o 11.00 hod. v Kostole sv. Kríža modlitbami a chválami a pokračovala sv. omšou, ktorú ku cti sv. Cyrila a Metoda celebroval vdp. V. Kocian. Po skončení sv. omše sme si zapálením sviec a kyticou kvetov uctili solúnskych bratov a prítomným sa prihovoril predseda Matice slovenskej Ing. M. Tkáč. Účastníci pietnej spomienky sa potom premiestnili do, kultúrneho domu, kde sa uskutočnila druhá časť programu. Otec Kocian vo svojej prednáške Význam cyrilo-metodskej jednoty v dnešnom svete hovoril o veľkom duchovnom posolstve, ktoré nám sv. Cyril a Metod zanechali, ako ovplyvňovalo generácie našich predkov a kultúrny a spoločenský vývin Európy. Ich dielo sa stalo mostom, ktorý spája Východ so Západom, a je výzvou i pre nás, aby sme sa stali pokračovateľmi ich veľkolepého projektu pre Európu – Európu tretieho tisícročia.

Na slová otca Kociana nadviazala Mgr. E. Šubjaková, ktorá pripomenula výzvu sv. Jána Pavla II., aby sme mali neustále na mysli, že naše cyrilo-metodské dedičstvo je dokladom o výške duchovnej a ,kultúrnej úrovne Slovákov. Vo svojej prednáške sa zamerala na Devín a na základe získaných informácií, dokumentov, písomného materiálu i archeologických nálezov predkladala argumenty, ktoré potvrdzujú predpoklad, že centrom Rastislavovej ríše bol Devín. Prednášku doplnila projekciou bohatého obrazového materiálu.

Vyslovujeme srdečné poďakovanie organizátorom tejto spomienky na spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorá bola nielen dôstojným uctením si ich výnimočných osobností, ale účastníkom priniesla i mnoho dosiaľ málo známych informácií o najstaršej histórii nášho národa.
Bratislava, 14. 2. 2015

PaedDr. Jana Blublová
členka MOMS Ivanka pri Dunaji

2015-05-24T16:47:36+00:0014 februára 2015 |Bratislavský kraj|
X