Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej


//Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej

Košice, 8. 1. 2019

Dňa 8. 1. 2019 MO MS v Košiciach v spolupráci s DMS Košice zorganizovali slávnostné podujatie pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej.
Podujatie sa konalo v reprezentačnej sále v Košiciach na Hlavnej 68, kde aj napriek nežičlivému počasiu sa miestnosť naplnila takmer do posledného miesta. Prišli matičiari a matičiarky nielen z Košíc, ale aj blízkeho okolia. Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky v podaní speváckej skupiny Matičiarky, k spevu sa pridali aj všetci zúčastnení. Nasledovala báseň „Naše nádeje“ od J. Leška, ktorú zarecitovala členka MO MS Košice-Sever Anastázia Szcureková.
Potom sa prítomným prihovoril riaditeľ DMS Košice a zároveň aj predseda MO MS Košice Michal Matečka, ktorý privítal všetkých zúčastnených a do nového roka im poprial hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a správnych životných rozhodnutí. Vo svojom príhovore v prvej časti zhodnotil uplynulý rok 2018 a spomenul významné akcie, ktoré sa konali pod záštitou Matice slovenskej. Poukázal aj na významné medzníky, ktoré predchádzali vzniku Slovenskej republiky. Cesta k samostatnosti nebola ľahká, prvé krôčiky vytýčili už hurbanovskí dobrovoľníci a udalosti rokov 1848/1849. Významný rok 1918 znamenal oslobodenie sa od rakúsko-uhorskej poroby. Míľnikov, ktoré predchádzali roku 1993, je mnoho, vydali by na siahodlhú prednášku, ale dnes si pripomíname už 26. výročie fungovania samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky.
V druhej časti príhovoru spomenul, že rok 2019 je aj rokom oživotvorenia Matice slovenskej. V roku 1919 sa konalo oživotvorujúce valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré obnovilo jej účinkovanie. Po obnovení činnosti Matice slovenskej začali vznikať miestne odbory Matice slovenskej, ktorých storočnicu si pripomíname práve v roku 2019. Matičný miestny odbor v Košiciach vznikol 10. novembra 2019.
V poslednej časti príhovoru sa zameral na to, že v tomto roku Maticu čaká okrem iných významných udalostí (napr. 100. výročie smrti M. R. Štefánika) hlavne krásna povinnosť pripomenutia si storočnice oživotvorenia, ktorá sa, a v to všetci pevne veríme, dostane slávnosťami v jednotlivých mestách do ešte väčšieho povedomia celej širokej verejnosti. Vyzdvihol jej cieľ spájať všetkých Slovákov a byť pokračovateľkou tradícií, ktoré tu už nastolila štúrovská generácia a jej pokračovatelia, ktorí sa rovnako ako my teraz museli potýkať s mnohými prekážkami.
Spevácka skupina Matičiarky pri MO MS Košice potom ešte spríjemnila atmosféru svojím vystúpením. Na samý záver bolo prichystané malé občerstvenie a rozprúdila sa veľmi živá a príjemná debata medzi prítomnými.

Michal Matečka

2019-01-14T15:57:03+00:0014 januára 2019 |Košický kraj|
X