Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky

//Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky

Nitra, 24. 5. 2017

Problematika postavenia Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach nášho štátu bola ústrednou témou odbornej konferencie Matice slovenskej a jej Strediska národnostných vzťahov, ktorá sa konala pod záštitou poslankyne NR SR Mgr. Evy Smolíkovej v Nitre 24. mája 2017 v Dome MS.
Na úvod tohto v ostatných piatich rokoch už pravidelného matičného podujatia zaspievala Mužská spevácka skupina Močenskí speváci štátnu hymnu SR, nasledovalo kultúrne vystúpenie Detského folklórneho súboru Jelenček, ktorý priblížil viaceré viac-menej známe detské ľudové pesničky, vytvorili na tvárach, no i vo vnútri prítomných veselú náladu pred náročnými, zložitými a často krát až ťaživými problémami Slovákov na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach našej vlasti.
Riaditeľka Domu MS Nitra Mgr. Veronika Bilicová pri privítaní vyjadrila radosť, že sa tohtoročná konferencia koná práve na tomto mieste, v meste slovenských miest. Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej, otvoril rokovanie a pripomenul, že napriek tomu, že problémy sa usilujeme riešiť, tak tie stále sú. Následne odovzdal vedenie konferencie prvému podpredsedovi MS Ing. Viliamovi Oberhauserovi, CSc.
Hlavným programom, ktorým boli vedecké a odborné referáty v rámci témy z názvu konferencie sa začali v oblasti historickej. Problematiku témy Slovensko – maďarská jazyková hranica v dejinách priblížil v širších dejinných súvislostiach vysokoškolský pedagóg, historik a riaditeľ Slovenského historického ústavu MS doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., pričom uviedol niektoré neznáme či nie celkom známe udalosti, slovenské, slovanské ale i inonárodné historické vzťahy a skutočnosti. Téma Hurban a maďarizácia od vysokoškolského pedagóga, biografa, historika a kulturológa doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. priblížila prvého predsedu Slovenskej národnej rady, spisovateľa, novinára, politika a organizátora slovenského národného hnutia, toho čo prežil a jeho životné peripetie a to v súvislostiach k problematike. Prvý podpredseda MS Ing. Viliam Oberhauser, CSc. spomenul tohtoročné výročie Andreja Radlinského a ním založený Spolok sv. Vojtecha a aj jeho prácu proti maďarizácii. Téma Ako zloženie (štruktúra) súčasnej koalície ovplyvňuje národnostnú politiku prezentoval matičný politológ, historik a publicista Mgr. Roman Michelko, kde poukázal okrem iného taktiež na problémy, možné východiská a aj vzťahy SR s našimi susedmi v tejto oblasti. Po prestávke, v rámci ktorej prítomní matičiari, vlastenci a národovci diskutovali o prezentovaných a pripravovaných témach, nasledovala prednáška Jozef Miloslav HURBAN a dobrovoľníci Slovenského národného vojska rokov 1848-1849 na východnom Slovensku a v okolí mesta Košice, ktorú prezentoval Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., a bola prepojená aj na aktuálne pamätníky, busty či sochy tejto a ďalších osobností v metropole východu našej vlasti a ich budovanie – či nebudovanie. Nasledovala zložitá téma používania a percentuálneho zastúpenia menšín v rámci obcí, aby mohli používať jazyk národnostnej menšiny a širšej problematiky pod názvom Poznámky k jazykovej legislatíve, prezentovaná ThLic. Mgr. Viliamom Komorom, PhD. Riaditeľka Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej a kulturologička Mgr. Margaréta Vyšná v príspevku Problematika terminológie vo vzťahu k slovenskému juhu komparovala a z teoretického aspektu priblížila terminológie, ktoré sú zaužívané zo strany slovenského národa a menšinových národnostných politických reprezentantov a to z hľadiska pozitívneho i negatívneho, čím zvýraznila terminologické rozdiely v tejto oblasti. V. Oberhauser zhodnotil a doplnil prezentovanú problematiku v zmysle, že to dokresľuje snahy niektorých maďarských iredentistov a to za akým idú cieľom. Koho sme dediči? bola témou od dlhoročného pedagóga a podpredsedu prezídia MS PaedDr. Petra Kozolku, v rámci nej prezentoval perspektívu a budúcnosť Slovákov aj na historických príkladoch, ale tiež vzdelávaciu, školskú a výchovnú problematiku v širších spoločenských súvislostiach, pripomenul upadanie školstva a predovšetkým, že centrom pozornosti má byť žiak. Administratívne a hospodárske opatrenia k vylepšeniu pomerov na južnom Slovensku od historika Dbc. Ján Vrtieľku, predstavil V. Komora, pričom nezabudol pripomenúť, že autor je zahraničný – austrálsky Slovák, ktorý veľmi úzko spolupracuje s MS, SNV MS, ako aj aktívne reflektuje národnú a národnostnú problematiku v SR a to s ústrednými orgánmi štátnej správy, ale aj samosprávnymi úradmi, politickými stranami a slovenskými národovcami a vlastencami, priblížil pritom niektoré rozložité aspekty témy administratívy, infraštruktúry a hospodárstva v príspevku od tohto autora. Nasledoval Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., matičný činovník, dlhoročný odborník na menšiny a významný slovenský ústavný právnik s témou Vzťahy Maďarska k maďarskej národnostnej menšine v SR, spomenul, že tvrdenia o násilnej asimilácii nie sú pravdivé, keďže aj v prípade Slovákov nás len nevýrazne pribudlo, ďalej priblížil vlastné pôsobenie v zákonodarnej oblasti, pri tvorbe federácie a ústavy, hovoril k štátnym hraniciach, právam národnostných menšín, no predovšetkým, aby sme sa zomkli a oslovovali našich reprezentantov. V. Oberhauser vyslovil niekoľko poznámok – Matica slovenská sa touto tematikou bude zaoberať, Maďari u nás majú z poza hraníc podporu v školstve, kultúre, u podnikateľov, pokračovanie predmetu konferencie bude aj v rámci Národných matičných slávnosti v septembri v Trnave.
Nasledovala dlhšia a miestami až veľmi kritická diskusia. Bc. Ján Ďuriník z Mladej Matice, novinár a magisterský študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB priblížil vzťah k sociálnym sieťam, zmene paradigmy vzhľadom k migrácii, a preto sú negatíva iné a to z dôvodu národnosti a k vyznaniu, než boli predtým; negatívnym je, že pokiaľ dochádza k „maďarskému getu“, tak vinou rodičov detí a uviedol príklad z vlastného štúdia, keď sa spolužiaci tejto národnosti učili slovenčinu v prvých dvoch semestroch a iní odišli študovať do Maďarska. Ing. Igor Podhájecký sa vyjadril k historickým témam, ktorým sa dlhšie venuje už niekoľko rokov, maďarstvo je pestované od materskej školy, hovoril o maďarizácii, vlastenectvu a jeho šíreniu. Doc. I. Mrva pripomenul prepojenie histórie k súčasnosti. Matičný vedec, historik a teológ PhDr. et Mgr. Peter Mulík, PhD. rozčlenil problematiku tejto oblasti na teoretickú a pragmatickú, má viacero aspektov; vzťah Slovákov a Maďarov ako menšiny u nás, či národa celkovo, hovoril k riešeniu problému, k Rade vlády pre národnosti, problematike etnických a politických hraníc, prechod z histórie do súčasnosti. V. Oberhauser uviedol súvis so zmenami Slovenskej národnej rady na Národnú radu SR, Slovenskej národnej banky na Národnú banku SR, Slovenskej armády na Ozbrojené sily SR, teda názvov inštitúcií z národných na občianske. Ďalej vystúpili R. Michelko k menšinám a ich lojalite k štátu a súčasti politického národa, prof. J. Chovanec pripomenul nemennosť hraníc a ostatnej prezentovanej problematike, s čím vyslovil súhlas P. Mulík. Ing. Pavol Hatala hovoril o radosti, keď prichádza na južné Slovensko, pretože prichádza medzi svojich a do našich krajov. Právnik a predseda dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič doplnil predchádzajúce názory o to, že je potrebné a musíme nájsť spôsob ako s národnostnými menšinami žiť a pri vzniku problémov je potrebné spraviť konkrétne právne podania, čo bolo veľmi praktické, reálne a potrebné pre zlepšenie a skvalitnenie tejto oblasti postavenia práv Slovákov, ale aj ich pozitívneho vzťahu k menšinám. V. Oberhauser sa vyslovil aj k fondom a politickej realite. Riaditeľka DMS Šurany Mgr. Miroslava Kozárová pripomenula vyhlásenie sv. Jána Pavla II. Pamäť a identita, kde sa hovorí aj o vlastenectve čo učí aj MS. P. Kozolka spomenul problematiku Ministerstva kultúry SR a Rozhlas a televíziu Slovenska, I. Podhájecký, že na jeseň by mala byť ďalšia konferencia, k čomu sa pripojil dr. Š. Martinkovič, aby boli riešenia problémov presné a adresné.
V závere podujatia bolo V. Oberhauserom prečítané Memorandum, ktoré prítomní účastníci matičnej konferencie schválili.

Memorandum Matice slovenskej o národnom a kultúrnom rozvoji slovenského juhu

Postavenie Slovákov ako štátotvorného národa Slovenskej republiky je na slovenskom juhu v jazykovo zmiešaných územiach kritické. K tomuto záveru dospeli doterajšie matičné konferencie, venujúce sa problematike slovenského juhu. Svedčia o tom aj správy štátnych orgánov najmä z oblastí výchovy, vzdelávania a používania štátneho jazyka ako materinského jazyka Slovákov na slovenskom juhu, ako aj skúsenosti a sťažnosti tam žijúcich Slovákov.

Na základe analýz navrhujeme tieto opatrenia pre slovenský juh a preto žiadame:

• vládu Slovenskej republiky, aby sa zaoberala postavením Slovákov na slovenskom juhu a dala vypracovať súhrnnú správu o postavení a právach Slovákov tam žijúcich;
• vládu Slovenskej republiky, aby zriadila štátnu inštitúciu s agendou výskumu slovensko-maďarských vzťahov;
• vládu Slovenskej republiky, aby podporila nielen rozvoj dopravnej infraštruktúry, malých a stredných podnikateľov, ale najmä, aby zakladala štátne firmy;
• predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra kultúry a ministra školstva o osobné stretnutie so zástupcami slovenského juhu;
• Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby striktne vyžadovalo dodržiavanie zákona o štátnom jazyku a navrhlo novelizovať zákon o štátnom jazyku s výsostným postavením slovenského jazyka na juhu;
• príslušné štátne orgány, aby dohliadali na dodržiavanie ľudských práv Slovákov;
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátny pedagogický ústav, aby vytvorili program pre trvalo uskutočňovanú intenzívnu osvetu o potrebe vzdelávania sa v štátnom jazyku;
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby vytvorilo individuálne a špecifické podmienky pre zriaďovanie základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským najmä v obciach a mestách, v ktorých Slováci tvoria menšinu;
• verejno-právne médiá, aby vytvorili priestor pre rozvoj národnej a kultúrnej identity Slovákov;
• posilniť podporu inštitúcií s agendou starostlivosti o Slovákov v južných okresoch Slovenskej republiky;

Žiadame výbor Matice slovenskej, aby tento dokument prijal ako celomatičné memorandum pre kultúrny a národný život Slovákov na slovenskom juhu.

Nitra, 24. mája 2017

Hymna Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“ v podaní Mužskej speváckej skupiny Močenskí speváci zavŕšila náročný, ale podnetný a prínosný matičný deň v  Nitre.

Viliam Komora – Foto: D MS Nitra
článok neprešiel jazykovou úpravou

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2229_.jpg” image_id=”20110″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

2017-05-26T14:28:42+00:0026 mája 2017 |Nitriansky kraj|
X