Slovenské písmená opäť ožívajú


//Slovenské písmená opäť ožívajú

Hlaholská akadémia Domu Matice slovenskej v Bratislave pripravila v mesiacoch október – november 2014 pre záujemcov ďalší kurz hlaholiky, prvého slovenského a vôbec slovanského písma. Hlavnou lektorkou a prednášajúcou bola Mgr. Elena Šubjaková, ktorá na štyroch dvojhodinových prednáškach spojených s praktickými činnosťami priblížila účastníkom vznik hlaholiky a jej dosiaľ nedocenený duchovný význam.

Hlaholika nie je len „obyčajným“ písmom, je to písmo, ktoré Boh dal nám, Slovákom, prostredníctvom dvoch neobyčajných vzdelancov, mysliteľov, hlboko duchovne založených bratov zo Solúna – Konštantína Filozofa a právnika Metoda. V oboch bratoch dostali naši otcovia Sloveni vzácny poklad, vďaka ktorému náš národ zvládol všetky ťažké životné obdobia a z bohatstva ktorého čerpá až do dnešných dní. Vzkriesenie hlaholiky by mohlo byť tak, veľmi potrebným duchovným vzkriesením i slovenského národa.

Mgr. Šubjaková na kurzoch 14.10. a 29.10. účastníkov postupne vovádzala do duchovnej dimenzie hlaholiky, oboznámila ich s jej genézou a základnou charakteristikou a veľmi citlivo usmerňovala účastníkov pri nácviku písania jednotlivých písmen i celých slov. Náročným, no súčasne aj veľmi vzácnym bol kurz (13.11.2014) vedený predsedom Hlaholskej akadémie pánom Dušanom Slivkom, ktorý sa hlaholike a hlaholským pamiatkam venuje už mnoho rokov. Pomocou najstarších literárnych pamiatok pomáhal účastníkom odkrývať taje písma a prostredníctvom neho i poznávať život a myslenie našich dávnych predkov. Hlboký dojem na účastníkoch zanechala púť za najstaršími hlaholskými pamiatkami do Martina, ktorá sa uskutočnila 22.11.2014. Záverečný kurz 26.11. bol venovaný ochridskej škole a chorvátskej hlaholike. Mgr. Šubjaková na základe zachovaných dokumentov priblížila aj zničenie staroslovenského písma, kultúry i prvej slovenskej (teda i slovanskej) univerzity na Devíne. Na záver všetci účastníci preukázali schopnosť podpísať sa hlaholikou a získali osvedčenie o účasti na kurze.

,Vyslovujeme poďakovanie Hlaholskej akadémii Domu Matice slovenskej v Bratislave za zorganizovanie tohto kurzu, osobitne pánovi Dušanovi Slivkovi, predsedovi Hlaholskej akadémie, a najmä pani Mgr. Elene Šubjakovej za zaujímavé a obohacujúce prednášky, praktické cvičenia i nadšenie, ktoré do svojich prednášok vkladala.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Bratislava, október 2014

PaedDr. Jana Blublová,
účastníčka kurzu

2015-05-24T16:26:43+00:0028 októbra 2014 |Bratislavský kraj|
X