Slovenskí kúpeliari hľadali v Trenčianskych Tepliciach podnety pre vládu a poslancov NR SR

thumbnail

 
Trenčianske Teplice, 28.6.2016

Asociácia slovenských kúpeľov na valnom zhromaždení slovenských kúpeľov, konanom dňa 28.6.2016 v Trenčianskych Tepliciach, sa zaoberala podnetmi pre realizovanie podpory slovenského kúpeľníctva v zmysle NR SR schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020.
V úvode rokovania slovenskí kúpeliari poďakovali Slovenskej národnej strane, že sa jej podarilo presadiť do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020 podporu kúpeľníctva na Slovensku.
Na uvedenom valnom zhromaždení ASK boli schválené podnety pre podporu kúpeľníctva, prostredníctvom ktorých sa dosiahne zlepšenie dostupnosti kúpeľnej starostlivosti pre viac ako 130 000 občanov Slovenska, ktorí ročne absolvujú kúpeľnú starostlivosť. Nejde pri tom o návštevníkov wellness, kde sa poskytuje iba služba relaxácie a oddychu.
Ide výhradne o kúpeľné zariadenia s lekárskym a zdravotníckym zázemím a zákonom uznaným prírodným liečivým zdrojom.

Schválené podnety ASK zabezpečia zvýšenie postavenia kúpeľnej starostlivosti, ako primárnej zdravotnej prevencie pre predĺženie dĺžky života v zdraví pre občanov Slovenska. V indexe HLY je Slovensko až na 27. mieste z 28 krajín EU a na poslednom mieste z krajín V4. Kúpeľná starostlivosť je prevenciou predčasnej invalidity a odkázanosti na sociálny systém.
ASK v zmysle výstupov valného zhromaždenia predloží dotknutým ministerstvám a poslancom NR SR s odborným zdôvodnením tieto podnety :
1. Na úseku daní :
1.1. Novelizovať zákon o dani z pridanej hodnoty, prostredníctvom čoho sa dosiahne možnosť odpočtu DPH pri investíciách do rozvoja kúpeľov, prostredníctvom ktorých sa zvýši technický rozvoj aktivít kúpeľov slúžiacich aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti platné právne predpisy na úseku DPH to nedovoľujú.
1.2. Novelizovať zákon o dani z príjmu. Vytvoriť právny priestor, aby pre segment kúpeľníctva bola zákonom znížená sadzba dane z príjmu na úroveň 10%.
1.3. Novelizovať platné právne predpisy s cieľom dosiahnuť zníženie súčasnej doby odpisovania majetku kúpeľov.
2. Na úseku ochrany prírodných liečivých zdrojov prijať legislatívne úpravy zvyšujúce ich ochranu.
3. Na úseku prerozdeľovania finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia dosiahnuť zvýšenie podielu finančných prostriedkov na hradenie ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch na úroveň 2% z ročných výdavkov zdravotnej starostlivosti SR.

ASK pri hľadaní podnetov na podporu kúpeľníctva vychádzala z týchto atribútov slovenského kúpeľníctva :
1. Slovensko patrí medzi európske veľmoci vo výskyte a tradičnom využívaní prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú prírodné liečivé vody a klimatické podmienky vhodných na liečenie, s cieľom podpory zdravia. Z tohto pohľadu je Slovensko vysoko atraktívnou krajinou.
2. Podpora slovenského kúpeľníctva vytvára trvalé hodnoty národného bohatstva Slovenska. Uznané prírodné liečivé zdroje sú nepremiestniteľným prírodným dedičstvom Slovenska, ktoré vyžaduje trvalú ochranu pre využívanie v liečebnom kúpeľníctve pre zdravie občanov Slovenska v súčasnosti i pri ďalšie generácie.
3. Tradičné kúpeľníctvo patrí medzi významné kultúrno-historické dedičstvo Slovenska.
4. Slovenské kúpeľníctvo je podporou exportu Slovenska.
5. Slovensko nemá more, ani pyramídy, ale je bohaté na prírodné liečivé zdroje. Podpora kúpeľníctva je podporou cestovného ruchu a zdrojovej časti národného hospodárstva. Súčasné problémy v Európe, vytvorili priestor pre vyššie využívanie aktivít cestovného ruchu v bezpečných krajinách sveta.
6. Podpora kúpeľníctva má multiplikujúci efekt. Podporí rast pracovných príležitosti v kúpeľných miestach a v ich okolí. Podporí malé a stredné podnikanie, živnostníkov z radov dodávateľov tovarov a služieb pre kúpele. S rozvojom kúpeľníctva sa podporí i rozvoj infraštruktúry kúpeľného miesta so vznikom nových zariadení cestovného ruchu.
7. Podpora slovenského kúpeľníctva znamená podporu udržateľnosti a rastu pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb. Podpora znamená rast a udržanie, čo najväčšieho počtu práceschopného obyvateľstva Slovenska, ktoré je predpokladom ekonomickej produktivity a prosperity.
8. Kúpeľná starostlivosť, na báze využívania lokálnych prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie, je najmenej nákladnou zdravotnou starostlivosťou, v porovnaní s nemocničnou zdravotnou starostlivosťou. Znamená aj významné šetrenie výdavkov na lieky.

V Prešove, 3.7.2016

Mgr. Eduard M A R K O V I Č
Predseda Krajskej rady SNS v Prešove, člen MO MS Poprad

článok neprešiel jazykovou úpravou