Spomienka na Juraja Palkoviča v Lučenci


//Spomienka na Juraja Palkoviča v Lučenci

Autor fotiek Jozef Paulenka

Sú regióny Slovenska, o ktorých možno povedať, že krajine a národu dali mimoriadne množstvo vynikajúcich osobností. Takto by sme mohli hovoriť napríklad o Gemeri či Turci. Ale ani Novohrad sa nenachádzal na periférii slovenského života, aj s touto oblasťou a zároveň bývalou župou na juhu Slovenska sa spája pôsobenie viacerých významných Slovákov a Sloveniek. Ešte pomerne nedávno bola v srdci Novohradu, v Lučenci, odhalená pamätná tabuľa spisovateľovi Jankovi Jesenskému, ktorý tu pôsobil ako právnik. A už v utorok 19. marca 2019 sme sa opäť dočkali dňa, keď si tunajší členovia Matice slovenskej spolu s verejnosťou pripomenuli ďalšieho významného činiteľa spojeného s Novohradom, ktorým bol Juraj Palkovič (1769 – 1850), básnik, pedagóg a novinár, známy aj ako profesor Evanjelického lýcea v Bratislave, kde po jeho boku pracoval kodifikátor spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr. A aj túto osobnosť si Lučenčania spolu s predstaviteľmi Ústredia MS v Martine uctili aj odhalením pamätnej tabule.
Spomienkové podujatie na historickej radnici spolu s odhalením tabule boli naplánované v súvislosti s 250. výročím Palkovičovho narodenia, ktoré pripadlo na 27. február tohto roka. Palkovič bol rodákom z Rimavskej Bane, s Lučencom je však spojený svojím učiteľským pôsobením. Preto vznikla myšlienka umiestniť pamätnú tabuľu na Palkovičovu počesť na budovu Základnej školy s materskou školou Jozefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským, keďže na tomto mieste sa nachádzala aj pôvodná budova školy, v ktorej Palkovič účinkoval.
Slávnostné stretnutie na radnici sa začalo o 10. hodine uvítaním hostí zo strany lučenského viceprimátora Pavla Baculíka. Z Ústredia Matice slovenskej prišli predseda MS Marián Gešper, podpredseda MS Marek Hanúska, ako aj riaditeľ Domu MS v Bratislave a zároveň riaditeľ Kancelárie predsedu a správcu MS Peter Schvantner. Spomedzi zástupcov mesta a regiónu boli prítomní vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu na Mestskom úrade Ivana Jasenková, tajomníčka ZPOZ Renáta Libiaková Perželová, predsedníčka MO Živeny v Lučenci Jarmila Móricová, starosta obce Polichno Pavol Kyseľ, predseda Spolku M. R. Štefánika Pavol Urbančok a tiež členovia Výboru MO MS v Lučenci. Prívítaní boli aj žiaci základných a stredných škôl z Lučenca a Fiľakova.
Na úvod predniesol predseda MS M. Gešper krátky príhovor, v ktorom zdôraznil úlohu mladých ľudí pri tvorbe budúcnosti Slovenska. Nasledovalo premietanie krátkeho dokumentárneho filmu z dielne Matice slovenskej, v ktorom sa peripetie životného príbehu Juraja Palkoviča snažil priblížiť historik doc. Ivan Mrva. Obšírnejšie sa potom Palkovičovej osobnosti a odkazu v rámci odbornej prednášky venoval historik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Július Lomenčík. Hovoril napríklad o Palkovičovej básnickej tvorbe, o redigovaní časopisu Týdenník – vo svojej dobe vlastne veľmi priekopníckeho – ako aj kalendárov, ktoré boli vtedy veľmi populárnymi zdrojmi vedomostí. Nechýbali ani citácie z Palkovičovej tvorby v pôvodnom znení, teda v biblickej češtine, ktorej bol Palkovič napriek jej anachronickosti zástancom. Doc. Lomenčík však vo svojej prednáške zároveň prepojil tému Palkoviča aj so súčasnosťou, keď poukázal na aktuálnosť myšlienky lásky k domovine a vyzdvihovania toho pozitívneho na našej vlasti a našom národe. Nezabudol tiež pripomenúť, že Palkovič bol zároveň obhajcom slovanských národov ako takých.
Tesne pred odhalením pamätnej tabule na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským ešte krátko prehovorili k prítomným predseda MS Marián Gešper, predsedníčka MO MS v Lučenci Ľudmila Lacová a riaditeľka Domu MS v Lučenci Miroslava Podhorová. A následne už mohli prítomní zdvihnúť pohľady k čiernej tabuli, pekne kontrastujúcej so svetlou omietkou budovy, a zvečniť si aktuálnu chvíľu na fotografiách. Úprimnú a podnetnú diskusiu priniesla matičiarom aj účasť na obede v neďalekej reštaurácii Dvor u Jozefa.
Keď sa nad tým zamyslíme, možno aj zo symbolického hľadiska bolo toto odhalenie pamätnej tabule zaujímavé – išlo predsa o tabuľu venovanú významnému slovenskému evanjelickému činiteľovi, umiestnenú na základnej škole s maďarským vyučovacím jazykom, za čo vďačíme aj súhlasu kalvínskej cirkvi. A môžeme s uspokojením konštatovať, že Juraj Palkovič si ako rozhľadený človek a vzdelanec, ktorý svojho času vzdal hold aj predstaviteľovi katolíckeho prúdu národného obrodenia Antonovi Bernolákovi, takýto prístup rozhodne zaslúžil.

Ladislav Kováčik

Autor fotiek Jozef Paulenka

Autor fotiek Jozef Paulenka

Autor fotiek Jozef Paulenka

Autor fotiek Jozef Paulenka

2019-03-20T13:55:40+00:0020 marca 2019 |Banskobystrický kraj|
X