Spomienkové akcie oslobodenia obcí na Východnom Slovensku


//Spomienkové akcie oslobodenia obcí na Východnom Slovensku

Hermanovce nad Topľou, 19. 1. 2018

V okolí Slanských vrchov a Ondavskej vrchoviny v čase 2. sv. vojny pôsobili partizánske oddiely, najznámejšou skupinou bola skupina Čapajev. Do konca roka 1944 sa spoločným úsilím podarilo oslobodiť obce na pravom brehu rieky Ondavy spod fašistickej nadvlády Táto rieka tvorila prírodnú bariéru, pozastavila postupujúce oslobodzujúce vojská na 8. týždňov. Po prekročení rieky Ondava už nič nebránilo vojskám v oslobodení miest a okolitých obcí.
Matičiari z MO MS Hencovce pod vedením Mgr. Miroslava Gešpera, si tieto ťažké chvíle pripomínajú prezentáciou, ide o ukážky bojov ale aj hranými krátkymi divadelnými scénkami, pripomínajúce to neľahké obdobie oslobodenia východného Slovenska. V roli čestnej stráže, odetých v dobových uniformách vojakov z obdobia 2. sv. vojny, každoročne vykonávajú pietny akt kladenia vencov pri pamätníkoch. Ppripravili tri dramatické pásma vo forme ukážok prebiehajúcich bojov z posledných dní partizánskeho zväzku Čapajev – koniec novembra 1944 pred prechodom frontu medzi Borovom a Haburou, priblížili pôsobenie partizánov pod Oblíkom, vypálenie obcí Petrovce, Hermanovce nad Topľou, Tokajíka, presun na Kamianu pri Borove a samotné prelomenie frontu. Radosť z úspechu, ale aj smútok za 500 padlými partizánmi aj civilmi, medzi ktorými našiel svoju smrť aj náčelník štábu zväzku poverený velením nadporučík Ľudovít Kukorelli.Pri pamätníku matičiari zinscenovali udalosť o pôsobení partizánskej skupiny Čapajev a o vypálení okolitých obcí.
Dňa 19. januára sme si pripomenuli oslobodenie obce Hermanovce nad Topľou. MO MS Hermanovce nad Topľou v zastúpení predsedu Vladimíra Kriváka pripravilli spomienkovú akciu 73. výročie oslobodenia obce. Matičiari z MO MS Hencovce pri tejto príležitosti po úvodnej hymne, vykonali čestnú stráž pri pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku na obecnom cintoríne, kde sa prítomným prihovoril i Mgr. Peter Kasarda, člen výboru SZPB. Slávnosť pokračovala vystúpením matičiarov, príhovorom starostu obce Eduarda Grejtáka, historika Milana Bohmera z Čierneho nad Topľou, kultúrnym programom, streleckou súťažou žiakov ZŠ Hermanovce nad Topľou.
Tohto istého dňa sme si pripomenuli 73.výročie oslobodenia mesta Giraltovce príslušníkmi 1. Česko-slovenského armádneho zboru, kde prebiehal akt kladenia vencov k pamätníku, príhovor primátora mesta Mgr. Jána Rubisa, pozvaných hostí a divadelné scénky matičiarov.
SZPB Vranov nad Topľou, matičiari MO MS Hencovce, OÚ Vyšná Olšava, ZO SZPB Vyšná Olšava, Klub Českého pohraničia a občania obce sa v nedeľu, 21. 1. 2018 o 11.30, stretli pri pamätnej tabuli pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce Červenou armádou. Po zaznení štátnej hymny, položení venca k pamätnej tabuli osloboditeľom obce, prítomných privítal starosta obce Juraj Kasarda a to podpredsedu Obl. výboru SZPB Svidník Ing. Uhríka, tajomníka Obl. výboru SZPB Vranov nad Topľou p. Čumu, predsedov ZO SZPB Svidník, Stropkov, Giraltovce, Petrovce, predsedníčku MO MS Vyšná Olšava p. Škurlovú, predníčku Únie žien A. Kasardovú. Kladenie vencov, čestnú stráž zabezpečili matičiari z MO MS Hencovce oblečení v dobových uniformách. Za prítomnosti asi 100 účastníkov oslavy, otec duchovný odslúžil panachýdu za padlých v druhej svetovej vojne.
Protifašistickí bojovníci ocenili pamätníkov 2. svetovej vojny, Obecný úrad, Základnú školu, FS Olšavan, predsedu MOMS Hencovce Mgr. Miroslava Gešpera, Mgr. Janu Smoligovú, členku SZPB Vranov nad Topľou ocenili pamätnou medailou SNP za rozvíjanie demokracie, humanizmu a tradícií boja proti fašizmu a nacizmu. Ing. Uhrík vo svojom vystúpení popísal priebeh oslobodenia obce, predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho Vyšná Olšava, Mgr. Peter Kasarda zoznámil prítomných s charakterom vojny, ktorá vždy postihuje nevinných, spôsobuje veľa tragédií. Spomienkové podujatie pokračovalo kultúrnym programom, kde prebiehal akt povyšovania hercov, ktorí stvárnili partizánov.
Vojna priniesla veľké obete v jej priebehu, v posledných dňoch, dokonca po jej ukončení. Munícia aj po ukončení vojny zabíjala v okolitých obciach, kde výbuch granátu usmrtil dvoch chlapcov.a neskor jedného zranil v obci Bžany v šesťdesiatich rokoch.
Spomienkové akcie sprevádzané prezentáciou akcií z tak významného obdobia histórie Slovenka výraznou mierou prispievajú k budovaniu povedomia Slovenského národa, pripomínaniu histórie Slovenska, predovšetkým nesie isté posolstvo pre budúce generácie, pretože ten,“ kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. – [ G.Mann ]“

Mgr. Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou

2018-02-01T09:08:23+00:0031 januára 2018 |Prešovský kraj|
X