Spomienkové akcie oslobodenia obcí na Východnom Slovensku

thumbnail

V mesiaci október 1944 sa pomaly ale isto prebíjala Červená armáda spoločne s 1. Česko-slovenským armádnym zborom cez Karpaty na územie Slovenska. Jednotky zboru pokračovali vo východoslovenskej operácii, pri ktorej sa významnou mierou podieľali na oslobodení územia východne od Košíc a Prešova. Jednotka však po ťažkých bojoch potrebovala nutnú prestávku a doplnenie, preto prešla do obrany na rieke na ľavom boku rieky Ondava, kde zostala až do polovice januára 1945. Jednotka bola doplňovaná i z radov partizánskych jednotiek, ktoré sa prebili cez front k sovietskym silám. V okolí Giraltoviec v čase 2. sv. vojny sídlilo prvé významné partizánske stredisko, najznámejšou skupinou bola skupina Čapajev. Do konca tohto roka sa spoločným úsilím podarilo oslobodiť obce spod fašistickej nadvlády Táto rieka tvorila prírodnú bariéru, pozastavila postupujúce oslobodzujúce vojská na 8. týždňov. Po prekročení rieky Ondava už nič nebránilo vojskám v oslobodení miest a okolitých obcí. Nemecká fašistická armáda zvolila skôr stratégiu úniku, ako boja. No odohrali sa tu aj ťažké boje, napríklad boj o Dargov a Slanské vrchy.
Mladí matičiari z Vranova nad Topľou a okolia pod vedením Mgr. Miroslava Gešpera, si tieto ťažké chvíle pripomínajú prezentáciou, ide o ukážky bojov ale aj hranými krátkymi divadelnými scénkami, pripomínajúce to neľahké obdobie oslobodenia východného Slovenska. V roli čestnej stráže, odetých v dobových uniformách vojakov z obdobia 2. svetovej vojny, každoročne vykonávajú pietny akt kladenia vencov pri pamätníkoch.
Dňa 18. januára sme si pripomenuli výročie oslobodenia obce Giraltovce príslušníkmi 1. Česko-slovenského armádneho zboru. Pri pamätníku mladí matičiari zinscenovali udalosť o pôsobení partizánskej skupiny Čapajev a o vypálení neďalekej obce Tokajík. S týmto vystúpením sa prezentovali aj na ďalších spomienkových akciách. Dňa 19. januára sme si pripomenuli oslobodenie obce Hermanovce nad Topľou. Mladí matičiari pri tejto príležitosti po úvodnej hymne, vykonali čestnú stráž pri pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku a pamätnej tabuli legendárneho náčelníka štábu slovenskej partizánskej brigády „Zväz Čapajev“ Ľudovíta Kukorelliho. Dňa 22. januára svojim vystúpením pri pamätnej tabuli pripomenuli súčasnej generácii obdobie oslobodenia spod nátlaku fašistických vojsk v obci Vyšná Olšava.
Všetky spomínané akcie sa stretli s pozitívnymi ohlasmi. Spomienkové akcie sprevádzané prezentáciou akcií z tak významného obdobia histórie Slovenka výraznou mierou prispievajú k budovaniu povedomia Slovenského národa, pripomínaniu histórie Slovenska, predovšetkým nesie isté posolstvo pre budúce generácie, pretože ten,“ kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. - [ G.Mann ]“

Miroslav Gešper, Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia