Stretnutie s Jánom Padúchom pri príležitosti jeho životného jubilea

//Stretnutie s Jánom Padúchom pri príležitosti jeho životného jubilea

Životné jubileum Jána Padúcha

Obec Valča v spolupráci s miestnými matičiarmi a Maticou slovenskou v Martine si pripomenuli vzácne životné jubileum 90 rokov Jána Padúcha. Na slávnostne stretnutie dňa 22.12.2017 v Kultúrnom dome vo Valči starostka obce JUDr.Mária Ondráčková pozvala okrem jubilanta aj jeho manželku a dcérku. V úvodnom príhovore obšírne oboznámila prítomných s plodným a tvorivým životom menovaného najmä ako pôvodného zakladateľa reštauračného a konzervačného pracoviska v Matici slovenskej v Martine, ale aj ako významného občana obce Valča v kultúrnej oblasti, ktorej sa venoval popri hlavnom zamestnaní.
Pán Ján Padúch sa narodil dňa 23.12.1927 vo Vrútkach. Jeho matka a otec pracovali vzhľadom na vtedajšie hospodárske pomery len príležitostne ako pomocní robotníci, často ostali aj bez zamestnania. Preto už ako pomerne mladý často pomáhal mame napr. pri ručnom tlčení štiepaného kameňa na štet v kamenolome na Dubnej Skale, prípadne aj ako pomocný robotník na rôznych stavbách, čo malo vplyv na jeho zdravotný a fyzický vývin. Po vychodení základnej školy prejavil záujem o odborné vzdelanie a tak v jarných mesiacoch r.1943 nastúpil za učňa u stolárskeho majstra Vidlára vo Vrútkach, kde však po 8. mesiacoch skončil. Zamestnal sa ako pomocný robotník na starej píle v Drevine Turany. Táto práca si vyžadovala značné fyzické zaťaženie k čomu nemal fyzické predpoklady a tak po krátkom čase zo zamestnania vystúpil. Na podnet krstnej matky p.Emílií Hromadovej, ktorej nevlastný syn pracoval v Slovenskej akadémií vied, vysunutom pracovisku v prvej budove Matice slovenskej v Martine bol po ponuke riaditeľa p.Zimeka a jej doporučení prijatý od 1.12.1943 do učenia ku knihárovi Jánovi Stráňayovi. V tom čase sa zabezpečovala väzba Slovenskej vlastivedy I. a II.diel. Po vyučení nastúpil dňa 27.7.1947 do zamestnania u veľkoobchodníka Jána Domku ako knihár. Tu sa zabezpečovala najmä výroba albumov, pamätníkov, ako aj knihovnícka väzba pre knižnicu SNM Etnografický ústav v Martine.
Dňa 1. 10. 1948 nastúpil na základnú vojenskú službu do Martina k spojovaciemu pluku SNP. Vzhľadom na zdravotný stav a po vyšetrení vo vojenskej nemocnici v Ružomberku bol v januári 1949 prepustený do civilu.
Po prepustení do civilu znova nastúpil k Jánovi Domkovi. Krátko na to došlo k znárodňovaniu s prideleným národným správcom a tak prešiel na výpomoc ku knihárovi Rennerovi, ktorý t.č.zabezpečoval väzbu pre Maticu slovenskú. Následne dostal ponuku pracovať v Neografií Martin, kde nastúpil dňa 27.6.1949. Bol pridelení k rezačke na prípravu papiera k tlači pre ofset, hĺbkotlač, kníhtlač a s výpomocou pre kniháreň k falcovačkam. Táto práca si vyžadovala značnú fyzickú záťaž, čo malo vlpyv na zdravotný stav. Rozhodol sa rozviazať pracovný pomer v Neografií k 3.12.1952 a zamestnal sa v staničnej reštaurácií vo Vrútkach. Nasledovalo internátne školenie pre prevádzkových pracovníkov a po jeho ukončení prebral ako správca staničnú reštauráciu v Ružomberku, kde ostal pracovať do 30.6.1953. Následne využil ponúkanú možnosť ako spoluzakladateľa prevádzky komunálnych služieb mesta Martin zameranej na knihárstvo v spolupráci s bývalým vedúcim knihárne v Neografií p. Metodejom Cetlom. Vzhľadom na postupnú rozmanitosť a množstvo zákaziek sa prevádzka v ďalšom období modernizovala a rozširovala. Na základe dobrých pracovných výsledkov bol oslovený Maticou slovenskou nastúpiť do jej služieb na dobudovanie rozmnožovne, zriadenia knihárne a postupné budovanie pracoviska pre reštaurovanie a konzervovanie fondov Slovenskej národnej knižnice. Obmedzené priestory na túto činnosť sa nachádzali v suterénnej časti druhej budovy MS. Potrebnú odbornú špecializáciu pre výkon reštaurátor a konzervátor získal stážou v Státní knihovne Českej republiky, v ústrednej konzervačnej dielni v Prahe u p. Jozefa Vyskočila. Narástajúce požiadavky na túto prácu si vynútili presťahovanie pracoviska do budovy Naografie a ďalšie sťahovanie v r.1962 do priestorov I. budovy MS. V roku 1976 sa pracovisko presťahovalo do novej budovy MS na Hostihore. Tu sa vytvorili priaznivé podmienky pre špecializáciu reštaurovania a konzervovania ako samostatného pracoviska.
Ďalšie odborné vedomosti získaval v rokoch 1962 – 1988 na zahraničných seminároch a pracovných cestách v zahraničí.
Po dovŕšení dôchodcovského veku v r.1987 vo funkcií vedúceho pracoviska pôsobil ešte do r.1992, keď funkciu odovzdal Ing. Márii Chovanovej. Avšak i naďalej ostal na pracovisku niekoľko rokov a odovzdával svoje odborné skúsenosti mladým.
Výsledky práce Jána Padúcha ohodnotila Matica slovenská, okresné a ústredné orgány :
Blahoprajný list MK SSR pri príležitosti životného jubilea 55 rokov. Ocenenie práce v oblasti rozvoja reštaurátorskej a konzervátorskej práce, ako aj za verejnoprospešnú prácu a rozvoj záujmovej umeleckej činnosti. Prijatý u správcu MS dňa 23.12.1982.
Čestný titul MK SSR – Zaslužilý pracovník kultúry. Za zásluhy a rozvoj reštaurátorskej a konzervátorskej práce v MS. Deň ultúrnych pracovníkov, Bratislava 26.10.1983.
Vzorný pracovník MS – pozdravný list MK SSR – pamätná plaketa Pamätníka slovenskej literatúry. Prevzaté z príležitosto 60-tich narodenín 22.12.1987.
Pamätná medaila z príležitosti osláv 125. Výročia založenia MS, za dlhoročnú angažovanú prácu.
Pamätná medaila sv.Cyrila a Metoda s pozdravnou zdravicou z príležitosti životného jubilea a odchodu zo služieb MS, pri prijatí u správcu MS dňa 15.1.1998.
Dôležitou životnou etapou bol deň 13.novembra 1949, kedy sa Ján Padúch zosobášil s Darinou rod.Táborecká a s manželkou sa natrvalo usídlili v jej rodičovskom dome vo Valči.
V obci Valča sa ihneď začal zapájať do spoločenského a kulúrneho života – v r.1956 ako člen prípravného výboru pre založenie TJ, v r.1957 bol zvolený do výboru TJ Sokol, v r. ako poslanec MNV, v r. 1959 vedúci kina Partizán, v r.1964 člen Rady MNV a predseda školskej a kultúrnej komisie MNV, od r.1957 režiser a herec divadelného krúžku Valčan, ktorý viedol do roku 1975.
Aj obec Valča a spoločenské organizácie ocenili jeho záslužnú prácu a postupne udelili
Diplom za vzorné plnenie úloh v TJ Pokrok vo Valči 22.1.1959
Čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu činnosť v Požiarnom zbore vo Valči, Okresný výbor SZ PO v Martine 8.11.1970
Pochvalné uznanie za dlhoročnú prácu v kine Partizán vo Valči pri príležitosti jeho 20,výročia založenia, MNV vo Valči 17.11.1971
Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu v divadelnom krúžku Valčan k 30. Výročiu SNP, MNV Valča 27.12.12975
Pamätná plaketa za dlhoročnú obetavú prácu a rozvoj osvetovej činnosti v obci, na slávnostnej schôdzi obecného zastupiteľstva, 16.12.2005
Slávnostné stretnutie pokračovalo ďalšími životnými spomienkami jubilanta, ako i spomienkami prítomných bývalých predsedov MNV a ďalších Do rámca oslav vhodne zapadol aj spev mužov matičiarov zo spevokolu Valčan. Záverom starostka obce odovzdala jubilantovi Pamätnú plakétu a Pamätný list za výnimočné dosiahnuté úsilie v oblasti rozvoja kultúry. Prítomný zástupca MS Mgr.Viliam Komora odovzdal Jánovi Padúchovi medailu Striebornú cenu MS za celoživotnú úspešnú prácu v prospech MS a predseda MO MS vo Valči Gratulačný list.

Ján Lučan,
predseda MO MS vo Valči

článok neprešiel jazykovou úpravou

Foto:Jaromír Meriač

2017-12-30T17:39:50+00:0030 decembra 2017 |Žilinský kraj|
X